Proceeding: Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń do badania systemów odzysku par paliw- VRS METER prod. Petronova

Tomasz Lipiński
Urząd Dozoru Technicznego Division: Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT)
Deadlines:
Posted : 06-09-2019 12:41:00
Placing offers: 11-09-2019 12:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

W imieniu Urzędu Dozoru Technicznego zapraszamy wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń do badania systemów odzysku par paliw- VRS METER prod. Petronova.

Informujemy, że przewidujemy możliwość przeprowadzenia drugiego etapu niniejszego postępowania (negocjacje), w formie aukcji zniżkowej lub zapytania ofertowego. Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków. 

Zamawiający wymaga

 -dostawa: koszt oraz wniesienie do magazynu po stronie dostawcy; 

 -warunki płatności: 21 dni od otrzymania faktury;   

 -termin dostawy: 14 dni od zamówienia;  

  -kontakt: proszę o wpisaniu w pole “Mój komentarz do oferty” kontaktowego numeru telefonu. Informujemy również, że jest to miejsce na informacje dodatkowe związane z ofertą. 


Informacja o RODO:

  • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że: 
  •  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353, 
  • Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl), 
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia publicznego 253776 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan: 

−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;  

−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  • nie przysługuje Pani/Panu:

−  w związku z art. 17 ust. 3lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


 W przypadku pytań: 

 - technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Pytania do specyfikacji" lub pod nr tel. + 48 (61) 62 80 306.

 - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

 Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 1. Uszczelniacz dławika VRS METER 12 pc. Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT)
Małeckiego 29
60-706, Poznań
(0)
2 ORING 30x6 - 9 pc. Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT)
Małeckiego 29
60-706, Poznań
(0)
3 Bateria LL44 - 1 pc. Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT)
Małeckiego 29
60-706, Poznań
(0)
4 Okucie węża 19 mm - 1 pc. Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT)
Małeckiego 29
60-706, Poznań
(0)
5 ORING 19x2,5 - 4 pc. Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT)
Małeckiego 29
60-706, Poznań
(0)
6 ORING 11,5x2,5 - 4 pc. Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT)
Małeckiego 29
60-706, Poznań
(0)
7 ORING 25x2,7 - 2 pc. Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT)
Małeckiego 29
60-706, Poznań
(0)
8 ORING 18x3 - 2 pc. Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT)
Małeckiego 29
60-706, Poznań
(0)
Currency rates NBP , USD: 3.9120 PLN, EUR: 4.3396 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 RODO - W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „nie dotyczy”. (0)
3 Warunki płatności - 21 dni od otrzymania faktury, proszę potwierdzić. (0)
4 Dostawa - Koszt dostawy oraz wniesienie do magazynu po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. (0)
5 Termin dostawy - 14 dni od złożenia zamówienia, proszę potwierdzić. (0)
6 Rodzaj rachunku bankowego - Proszę podać typ rachunku bankowego jaki będzie wskazany na fakturze - w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać "ROR" lub "KONTO FIRMOWE" (0)
Unlock the form

The number of page views - 80

Send a message