Proceeding: Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń do badania systemów odzysku par paliw- VRS METER prod. Petronova

Tomasz Lipiński
Urząd Dozoru Technicznego Division: Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT)
Deadlines:
Posted : 06-09-2019 12:41:00
Placing offers: 11-09-2019 12:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

W imieniu Urzędu Dozoru Technicznego zapraszamy wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń do badania systemów odzysku par paliw- VRS METER prod. Petronova.

Informujemy, że przewidujemy możliwość przeprowadzenia drugiego etapu niniejszego postępowania (negocjacje), w formie aukcji zniżkowej lub zapytania ofertowego. Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków. 

Zamawiający wymaga

 -dostawa: koszt oraz wniesienie do magazynu po stronie dostawcy; 

 -warunki płatności: 21 dni od otrzymania faktury;   

 -termin dostawy: 14 dni od zamówienia;  

  -kontakt: proszę o wpisaniu w pole “Mój komentarz do oferty” kontaktowego numeru telefonu. Informujemy również, że jest to miejsce na informacje dodatkowe związane z ofertą. 


Informacja o RODO:

  • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że: 
  •  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353, 
  • Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl), 
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia publicznego 253776 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan: 

−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;  

−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  • nie przysługuje Pani/Panu:

−  w związku z art. 17 ust. 3lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


 W przypadku pytań: 

 - technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Pytania do specyfikacji" lub pod nr tel. + 48 (61) 62 80 306.

 - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

 Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments to proceedings

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 1. Uszczelniacz dławika VRS METER 12 pc. Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT)
Małeckiego 29
60-706, Poznań
(0)
2 ORING 30x6 - 9 pc. Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT)
Małeckiego 29
60-706, Poznań
(0)
3 Bateria LL44 - 1 pc. Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT)
Małeckiego 29
60-706, Poznań
(0)
4 Okucie węża 19 mm - 1 pc. Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT)
Małeckiego 29
60-706, Poznań
(0)
5 ORING 19x2,5 - 4 pc. Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT)
Małeckiego 29
60-706, Poznań
(0)
6 ORING 11,5x2,5 - 4 pc. Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT)
Małeckiego 29
60-706, Poznań
(0)
7 ORING 25x2,7 - 2 pc. Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT)
Małeckiego 29
60-706, Poznań
(0)
8 ORING 18x3 - 2 pc. Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT)
Małeckiego 29
60-706, Poznań
(0)
Currency rates NBP , USD: 3.8053 PLN, EUR: 4.2344 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 RODO - W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „nie dotyczy”. (0)
3 Warunki płatności - 21 dni od otrzymania faktury, proszę potwierdzić. (0)
4 Dostawa - Koszt dostawy oraz wniesienie do magazynu po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. (0)
5 Termin dostawy - 14 dni od złożenia zamówienia, proszę potwierdzić. (0)
6 Rodzaj rachunku bankowego - Proszę podać typ rachunku bankowego jaki będzie wskazany na fakturze - w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać "ROR" lub "KONTO FIRMOWE" (0)
Unlock the form

The number of page views - 182

Send a message