Proceeding: Dostawy oleju napędowego

Katarzyna Bury
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o.
Deadlines:
Posted : 20-08-2019 10:48:00
Placing offers: 26-09-2019 12:00:00
Opening offers : 26-09-2019 12:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS159-393469-pl.pdf pdf 134.53 2019-08-20 10:48:00 - Proceeding
SIWZ pn_02_2019 dostawy oleju napędowego.doc doc 390 2019-08-20 10:48:00 - Proceeding
informacja o wyborze oferty pn_02_2019.doc doc 1003 2019-10-11 12:43:33 Katarzyna Bury Public message
informacja z otwarcia ofert.doc doc 223 2019-09-26 13:07:20 Katarzyna Bury Public message
pytania i odpowiedzi pn_02_2019.pdf pdf 3364.08 2019-09-05 12:32:33 Katarzyna Bury Public message

Announcements

2019-10-11 12:43 Katarzyna Bury informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].doc

2019-09-26 13:07 Katarzyna Bury Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].doc

2019-09-05 12:32 Katarzyna Bury pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 317

Send a message