Proceeding: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie skrzyżowania z ul. Lawendową w Granicy oraz remont drogi powiatowej nr 3107W ul. Komorowskiej od ul. Brzozowej (bez skrzyżowania) do ul. Warszawskiej w Komorowie, Nowej Wsi i Granicy.

Marzena Tarasiuk
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie Division: Wydział Inwestycji i Drogownictwa
Deadlines:
Posted : 13-08-2019 14:14:00
Placing offers: 14-08-2019 10:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Nadzór obejmujebranże: drogową, sanitarną (odwodnienie – instalacja systemówchłonno-rozsączających), energetyczną, w zakresie:1.        przekazania terenu budowy;2.        w trakcie realizacji robót:a.       sprawowaniakontroli zgodności realizowania robót z obowiązującymi przepisami, PolskimiNormami oraz zasadami wiedzy technicznej,b.       sprawdzaniajakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganiuzastosowania wyrobów wadliwych, niedopuszczonych do obrotu i stosowania wbudownictwie,c.       kontrolai odbiór robót ulegających zakryciu,d.       potwierdzaniafaktycznie wykonanych robót, bieżące kontrolowanie rozliczenia zadania,e.       nadzórnad przestrzeganiem przez wykonawców na placu budowy przepisów p. poż. i BHP oraz egzekwowanie od nich utrzymania ogólnego porządku na budowie,f.       bieżące informowanie Zamawiającegoo przebiegu i stopniu zaawansowania robót,g.       dojazdna teren budowy w ciągu 30 min. od telefonicznego zgłoszenia,h.       codziennaosobista wizytacja budowy z dokumentowaniem fotograficznym, przekazywanymZamawiającemu;3.      na etapieodbioru przygotowanie i dokonywanie odbiorów częściowych robót oraz odbiorukońcowego z udziałem Zamawiającego. W ramach tych czynności inspektor nadzoru zobowiązujesię do:stwierdzenia gotowości do odbioru, na podstawie zgłoszenia wykonawcy robót,uzyskania od wykonawcy dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia odbioru,uczestnictwa w pracach komisji odbioru końcowego, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego,wyegzekwowania od Wykonawcy przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów pozwalających na całkowite zakończenie zadania,sygnalizowania Zamawiającemu wykonanie robót niezgodne z umową będące podstawą do naliczania i egzekwowania kar umownych od wykonawcy oraz udział w postępowaniu przed sądami w sprawach spornych przy realizacji zadania.4. sporządzaniarozliczeń rzeczowo-finansowych realizowanych robót.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
inspektor Pruszkowska.pdf pdf 447.33 2019-08-13 14:14:00 Marzena Tarasiuk Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2721 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 137

Send a message