Proceeding: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Debrzno - 2019

Deadlines:
Published : 07-08-2019 10:58:00
Placing offers: 19-08-2019 09:00:00
Opening offers : 19-08-2019 09:05:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

ZAPYTANIE OFERTOWE  

1.    Nazwa i adresZamawiającego:  


Gmina Debrzno

reprezentowana przez Wojciech Kallas – Burmistrz Debrzna

ul. Traugutta 277-310 Debrzno

tel. 59 83 35 351

e-mail: urzad@debrzno.pl

http://bip.debrzno.pl powiat człuchowskiwojewództwo pomorskie

NIP: 843-15-30-511REGON: 770979654 

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r poz. 1987 zezm.).Procedura zamówienia realizowana zgodnie z Regulaminem udzielania zamówieńpublicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartościkwoty 30 000 euro stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr102.706.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 12 czerwca 2017r. 

2.    Opis przedmiotuzamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje usunięcie wyrobów zawierających azbest zterenu Gminy Debrzno w zakresie:

1.     ZAKRES1 – Prace związane zusuwaniem wyrobów zawierających azbest obejmujące:

a)     rozbiórkę(demontaż) elementów budynków zawierających azbest,

b)     zabezpieczeniei zbieranie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiamiprawnymi (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie dotransportu),

c)     uporządkowanieterenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,

d)     załaduneki transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem,zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi,

e)     przekazanieodpadów do unieszkodliwiania na przeznaczone do tego celu składowisko odpadówniebezpiecznych; 

2.     ZAKRES2 – Prace związane zusuwaniem wyrobów zawierających azbest obejmujące:

a)     zabezpieczeniei zbieranie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiamiprawnymi (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie dotransportu),

b)     uporządkowanieterenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,

c)     załaduneki transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem,zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi,

d)     przekazanieodpadów do unieszkodliwiania na przeznaczone do tego celu składowisko odpadówniebezpiecznych. Usuwanie wyrobów zawierających azbest odbywać się będzie sukcesywnie, wokresie obowiązywania umowy, na podstawie „Harmonogramu wykonania robót”(załącznik nr 2), który Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu wterminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 

Szacunkowa ilość materiałów zawierających azbestprzewidzianych do usunięcia z terenu Gminy Debrzno wynosi ok.  39,82 Mg, w tym:Zakres 1 – ok 15,52 Mg,Zakres 2 – ok 24,30 Mg.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu rzeczowego.Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie celem prawidłowegooszacowania wartości przedmiotu zamówienia.Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zadania określaprojekt umowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z przepisami prawnymi:

-Rozporządzenia MinistraGospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasadbezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobówzawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznegoużytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824);

-Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i PolitykiSpołecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznegoużytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 zpóźn. zm.);

-Rozporządzenia MinistraGospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresiewykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania ioczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywanewyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). 

3.Termin wykonania przedmiotuzamówieniaTermin wykonania zamówienia:od dnia podpisania umowy do dnia 15.10.2019 r. 4.Opis sposobu obliczenia cenyKażdy Wykonawcawinien przedłożyć tylko jedną ofertę cenową.Ofertę cenową należyzłożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.Oferta winna byćnapisana w języku polskimCena podana w ofercie powinnaobejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotuzamówienia, w tym m. in. podatek VAT. 

5.Wymagane dokumentyNa etapie składania oferty:

-Kopiapolisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.

-Kopia dokumentów potwierdzającychuprawnienie Wykonawcy do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobówniebezpiecznych zawierających azbest.

Na etapie zawarcia umowy:

-Opracowany przez Wykonawcęharmonogram prac.

Na etapie rozliczenia umowy:

-dokumentpotwierdzający zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniulub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego,właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemuinspektorowi sanitarnemu

– zgodnie z §6 ust. 2 Rozporządzenia MinistraGospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawiesposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierającychazbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)– np. potwierdzenie nadania,

-oryginałydwustronnie podpisanych Protokołów odbioru prac z poszczególnych miejscusuwania wyrobów zawierających azbest,

-oryginałyKart przekazania odpadów na składowisko docelowe z pieczątką składowiska.

6.Kryterium oceny ofertyJedynym kryterium ofertowymjest najniższa cena brutto oferty spełniającej wszystkie wymogi zawarte wzapytaniu ofertowym

7.Forma płatnościForma płatności: przelew wterminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz zzałącznikami.

8.Dodatkowe informacjeDodatkowych informacji udzielaSandra Krampikowska pod nr tel. 59 833 53 51 w. 33 oraz adresem:  smieci@debrzno.pl 

9.Ofertę należy złożyćza pomocą platformy zakupowej Open Nexus do dnia 19.08.2019r. do godz. 09:00. 

10.Zamawiający dopuszcza negocjacje cen złożonych ofert. 

11.Zamawiającyzastrzega unieważnienie postępowania bez podaniaprzyczyny. 

12.KLAUZULAINFORMACYJNA   RODO 

1.     Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronyosób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej„RODO”  informuję, że:

2.     Administratorem zbieranych i przetwarzanych przezUrząd  Miejski w Debrznie danychosobowych wykonawców jest  BurmistrzDebrzna , adres Urzędu  Miejskiego wDebrznie:            ul. Traugutta 2,77-310 Debrzno tel.  59 83 35 351 .

3.     Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani  Bernadeta Kopeć  tel. 59 83 35 351 wew. 51.

4.     Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są wcelu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Debrznie ustawowych zadań publicznych, określonych min. wustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.

5.     Pozyskane od klientów dane osobowe nie będąudostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6.     Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywaneprzez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnejdokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin izwiązków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem aokreśloną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowaniadokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresuprzechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacjiw jednolitym rzeczowym wykazie akt.

7.     Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danychosobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczeniaprzetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8.     Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawiezgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanieich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawemprzetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.     Klienci mają prawo wniesienia skargi do organunadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10.  W większościprzypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ichpodawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawaniedanych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, októrych mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowychklienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnychdanych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia. 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wzór umowy azbest-1.doc doc 75 2019-08-07 10:58:00 Proceeding
Harmonogram wykonania robót-2019 (004).doc doc 59.5 2019-08-07 10:58:00 Proceeding
2019_zapytanie_ofertowe_azbest2019.pdf pdf 1713.86 2019-08-07 10:58:35 Proceeding
2019_azbest_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf pdf 589.41 2019-09-04 10:24:25 Public message

Announcements

2019-09-04 10:24 Anna Król Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019_azbest_zawiadom [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Demontaż, transport, utylizacja wyrobów zawierających azbest Proszę podać cenę jednostkową (zł/Mg) za wskazany zakres 1 metric ton - (0)
2 Odbiór, transport, utylizacja wyrobów zawierających azbest Proszę podać cenę jednostkową (zł/Mg) za wskazany zakres 1 metric ton - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5793 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy - NALEŻY DOŁĄCZYĆ OBOWIĄZKOWY ZAŁĄCZNIK - kopia polisy ubezpieczeniowej (Buyer requires the attachment of a file) (0)
3 Kopia dokumentów potwierdzających uprawnienie Wykonawcy do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest - NALEŻY DOŁĄCZYĆ OBOWIĄZKOWY ZAŁĄCZNIK - Kopia dokumentów potwierdzających uprawnienie Wykonawcy do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
4 Wszystkie prace będą wykonane zgodnie z przepisami prawnymi wskazanymi w zapytaniu - PROSZĘ POTWIERDZIĆ (0)
Unlock the form

The number of page views: 562