Proceeding: Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wronki.(NIiPP.271.2.4.2019)

Anita Krupa
Urząd Miasta i Gminy Wronki Division: Zamówienia publiczne
Deadlines:
Posted : 05-08-2019 15:56:00
Placing offers: 14-08-2019 08:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wronki.

2.Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wronki o długości ok. 3.800,00 mb.

1)    Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres prac:

a)    Zadanie I -przygotowanie sieci kanalizacji deszczowej do inspekcji TV (czyszczenie i udrożnienie) oraz inspekcja TV sieci, w tym:

- czyszczenie kanałów deszczowych o minimalnej długości 3.800,00 mb, maksymalna długość kanałów deszczowych – 4.500,00 mb,

- czyszczenie studni kanalizacyjnych w minimalnej ilości 143 sztuk, maksymalna ilość studni kanalizacyjnych – 160 sztuk;

-  załadunek i wywóz zebranych odpadów, a w szczególności wybranego osadu i innych zanieczyszczeń wraz z uporządkowaniem terenu i miejsca pracy,

- wywóz i utylizacja powstałych odpadów – urobku (piasku, liści, igliwia, itp.);

- wykonanie inspekcji TV sieci i studni kanalizacyjnych,

- sporządzenie dokumentacji z przeprowadzanych inspekcji,

b)   Zadanie II - geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne sieci kanalizacji deszczowej.Minimalna długość sieci kanalizacji deszczowej objętej inwentaryzacją wynosi 3.800,00mb; maksymalna długość sieci kanalizacji deszczowej objętej inwentaryzacją – 4.500,00 mb.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr3 do ogłoszenia o zamówieniu.

2) Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający dwa Zadania I i II nie jest tożsamy z podziałem zamówienia na części. Niniejszy podział zamówienia został dokonany jedynie z przyczyn technicznych.

3) W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia,Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu prac przedstawionych w ust. 2 pkt 1 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.  Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z ust. 2 pkt 1.  Zamawiający będzie mógł korzystać z prawa opcji wraz z ewentualnym, rosnącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, przez cały okres trwania umowy.

3.Kryteria oceny ofert i ich procentowa wartość: najniższa cena ogółem w zł brutto100% = 100 pkt.

4.Imię i nazwisko pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację zamówienia: p. Bartosz Kalitka tel. nr 67 25 45 318,adres e-mail: b.kalitka@wronki.pl

5.Termin składania ofert przez platformę zakupową:

a) dzień: 14 sierpnia 2019 r.

b) godzina: 08:00

6.Termin związania z ofertą wynosi:30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

7.Termin wykonania zamówienia:70 dni od dnia podpisania umowy

8.Okres gwarancji: 6 miesięcy

9.Warunki płatności: Zamawiający zapłaci należność wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę w terminie do 14 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z kartą przekazania odpadów. Za datę zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

10.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny:Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:

1)       w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum jedno zamówienie, którego przedmiotem było czyszczenie i monitorowanie kanalizacji deszczowej o długości minimum 1000mb.  Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu złożonego przez  Wykonawcę (załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu) wraz z załącznikami – dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2)       dysponuje lub będzie dysponował sprzętem do realizacji zamówienia co najmniej:

a) jednym samochodem do czyszczenia kanalizacji z funkcją recyklingu o długości węża min. 100 mb,

b) kamerą samojezdną z głowicą obrotową (z możliwością pomiaru spadków) do wykonywania inspekcji od kolektora głównego o długości kabla min.100m

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu.

10. Opis sposobu przygotowania oferty:

1)   Cenę ofertową, obejmującą całość przedmiotu zamówienia, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, stanowi cena ogółem w złotych brutto. Wykonawca określa cenę ofertową poprzez wskazanie w formularzu ofertowym cen jednostkowych w złotych netto, wartości w złotych brutto, wartości w złotych brutto poszczególnych pozycji oraz ceny za wykonanie zamówienia ogółem w złotych brutto.

2)   Cenę ofertową, obejmującą całość przedmiotu zamówienia, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena ogółem w złotych brutto za wykonanie minimalnej ilości zamówienia.

3)   Ceny jednostkowe w złotych brutto powinny obejmować wszelkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z ogłoszenia o zamówieniu oraz wszelkie dodatkowe koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

4)   Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy według stawek jednostkowych zawartych w złożonej ofercie. Stawki jednostkowe nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

11.Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.

1) formularz ofertowy, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

2) wykaz usług wraz z załącznikami – dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie

3) wykaz narzędzi i urządzeń

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną,

5) pełnomocnictwo– w przypadku,  gdy reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa lub w przypadku składania oferty wspólnej (wówczas pełnomocnictwo musi zostać udzielone do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

6) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO (załącznik nr 6).

13. Informacje dodatkowe.

1) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia bez modyfikacji jego treści przez Wykonawcę.

2) Oferty, które złożone zostaną po terminie wyznaczonym na ich składanie lub nie będę zawierać istotnych elementów zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

14.Załączniki: 1)   Formularz ofertowy.2)   Projekt umowy.3)   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.4)   Wykaz usług. 5)   Wykaz narzędzi i urządzeń. 6)   Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14RODO.7)   Obowiązek informacyjny RODO.8)   Zestawienie danych do przeprowadzenia inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wronki.  

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wronki Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres prac: a) Zadanie I - przygotowanie sieci kanalizacji deszczowej do inspekcji TV (czyszczenie i udrożnienie) oraz inspekcja TV sieci, w tym: - czyszczenie kanałów deszczowych o minimalnej długości 3.800,00 mb, maksymalna długość kanałów deszczowych – 4.500,00 mb, - czyszczenie studni kanalizacyjnych w minimalnej ilości 143 sztuk, maksymalna ilość studni kanalizacyjnych – 160 sztuk; - załadunek i wywóz zebranych odpadów, a w szczególności wybranego osadu i innych zanieczyszczeń wraz z uporządkowaniem terenu i miejsca pracy, - wywóz i utylizacja powstałych odpadów – urobku (piasku, liści, igliwia, itp.); - wykonanie inspekcji TV sieci i studni kanalizacyjnych, - sporządzenie dokumentacji z przeprowadzanych inspekcji, b) Zadanie II - geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne sieci kanalizacji deszczowej. Minimalna długość sieci kanalizacji deszczowej objętej inwentaryzacją wynosi 3.800,00 mb; maksymalna długość sieci kanalizacji deszczowej objętej inwentaryzacją – 4.500,00 mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3543 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 133

Send a message