Proceeding: Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wronki.(NIiPP.271.2.4.2019)

Anita Krupa
Urząd Miasta i Gminy Wronki Department: Zamówienia publiczne
Deadlines:
Posted : 05-08-2019 15:56:00
Placing offers: 14-08-2019 08:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wronki.

2.Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wronki o długości ok. 3.800,00 mb.

1)    Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres prac:

a)    Zadanie I -przygotowanie sieci kanalizacji deszczowej do inspekcji TV (czyszczenie i udrożnienie) oraz inspekcja TV sieci, w tym:

- czyszczenie kanałów deszczowych o minimalnej długości 3.800,00 mb, maksymalna długość kanałów deszczowych – 4.500,00 mb,

- czyszczenie studni kanalizacyjnych w minimalnej ilości 143 sztuk, maksymalna ilość studni kanalizacyjnych – 160 sztuk;

-  załadunek i wywóz zebranych odpadów, a w szczególności wybranego osadu i innych zanieczyszczeń wraz z uporządkowaniem terenu i miejsca pracy,

- wywóz i utylizacja powstałych odpadów – urobku (piasku, liści, igliwia, itp.);

- wykonanie inspekcji TV sieci i studni kanalizacyjnych,

- sporządzenie dokumentacji z przeprowadzanych inspekcji,

b)   Zadanie II - geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne sieci kanalizacji deszczowej.Minimalna długość sieci kanalizacji deszczowej objętej inwentaryzacją wynosi 3.800,00mb; maksymalna długość sieci kanalizacji deszczowej objętej inwentaryzacją – 4.500,00 mb.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr3 do ogłoszenia o zamówieniu.

2) Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający dwa Zadania I i II nie jest tożsamy z podziałem zamówienia na części. Niniejszy podział zamówienia został dokonany jedynie z przyczyn technicznych.

3) W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia,Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu prac przedstawionych w ust. 2 pkt 1 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.  Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z ust. 2 pkt 1.  Zamawiający będzie mógł korzystać z prawa opcji wraz z ewentualnym, rosnącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, przez cały okres trwania umowy.

3.Kryteria oceny ofert i ich procentowa wartość: najniższa cena ogółem w zł brutto100% = 100 pkt.

4.Imię i nazwisko pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację zamówienia: p. Bartosz Kalitka tel. nr 67 25 45 318,adres e-mail: b.kalitka@wronki.pl

5.Termin składania ofert przez platformę zakupową:

a) dzień: 14 sierpnia 2019 r.

b) godzina: 08:00

6.Termin związania z ofertą wynosi:30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

7.Termin wykonania zamówienia:70 dni od dnia podpisania umowy

8.Okres gwarancji: 6 miesięcy

9.Warunki płatności: Zamawiający zapłaci należność wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę w terminie do 14 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z kartą przekazania odpadów. Za datę zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

10.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny:Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:

1)       w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum jedno zamówienie, którego przedmiotem było czyszczenie i monitorowanie kanalizacji deszczowej o długości minimum 1000mb.  Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu złożonego przez  Wykonawcę (załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu) wraz z załącznikami – dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2)       dysponuje lub będzie dysponował sprzętem do realizacji zamówienia co najmniej:

a) jednym samochodem do czyszczenia kanalizacji z funkcją recyklingu o długości węża min. 100 mb,

b) kamerą samojezdną z głowicą obrotową (z możliwością pomiaru spadków) do wykonywania inspekcji od kolektora głównego o długości kabla min.100m

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu.

10. Opis sposobu przygotowania oferty:

1)   Cenę ofertową, obejmującą całość przedmiotu zamówienia, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, stanowi cena ogółem w złotych brutto. Wykonawca określa cenę ofertową poprzez wskazanie w formularzu ofertowym cen jednostkowych w złotych netto, wartości w złotych brutto, wartości w złotych brutto poszczególnych pozycji oraz ceny za wykonanie zamówienia ogółem w złotych brutto.

2)   Cenę ofertową, obejmującą całość przedmiotu zamówienia, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena ogółem w złotych brutto za wykonanie minimalnej ilości zamówienia.

3)   Ceny jednostkowe w złotych brutto powinny obejmować wszelkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z ogłoszenia o zamówieniu oraz wszelkie dodatkowe koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

4)   Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy według stawek jednostkowych zawartych w złożonej ofercie. Stawki jednostkowe nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

11.Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.

1) formularz ofertowy, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

2) wykaz usług wraz z załącznikami – dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie

3) wykaz narzędzi i urządzeń

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną,

5) pełnomocnictwo– w przypadku,  gdy reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa lub w przypadku składania oferty wspólnej (wówczas pełnomocnictwo musi zostać udzielone do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

6) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO (załącznik nr 6).

13. Informacje dodatkowe.

1) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia bez modyfikacji jego treści przez Wykonawcę.

2) Oferty, które złożone zostaną po terminie wyznaczonym na ich składanie lub nie będę zawierać istotnych elementów zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

14.Załączniki: 1)   Formularz ofertowy.2)   Projekt umowy.3)   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.4)   Wykaz usług. 5)   Wykaz narzędzi i urządzeń. 6)   Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14RODO.7)   Obowiązek informacyjny RODO.8)   Zestawienie danych do przeprowadzenia inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wronki.  

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1_formularz ofertowy.doc doc 51 2019-08-05 15:56:00 Proceeding
Załącznik nr 2_Projekt umowy.docx docx 36.4 2019-08-05 15:56:00 Proceeding
Załącznik nr 3_SOPZ.docx docx 19.47 2019-08-05 15:56:00 Proceeding
Załącznik nr 4_Wykaz usług.doc doc 31.5 2019-08-05 15:56:00 Proceeding
Załącznik nr 5_Wykaz narzędzi i urządzeń.doc doc 35 2019-08-05 15:56:00 Proceeding
Załącznik nr 6_Obowiązek informacyjny RODO.doc doc 63.5 2019-08-05 15:56:00 Proceeding
Załącznik nr 7_Obowiązek informacyjny RODO.docx docx 20.15 2019-08-05 15:56:00 Proceeding
Załącznik nr 8_Zestawienie danych.docx docx 14.23 2019-08-05 15:56:00 Proceeding
Zawiadomienie.pdf pdf 153.92 2019-08-27 14:51:54 Public message

Announcements

2019-08-27 14:52 Michalina Grzebyta Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie.pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wronki Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres prac: a) Zadanie I - przygotowanie sieci kanalizacji deszczowej do inspekcji TV (czyszczenie i udrożnienie) oraz inspekcja TV sieci, w tym: - czyszczenie kanałów deszczowych o minimalnej długości 3.800,00 mb, maksymalna długość kanałów deszczowych – 4.500,00 mb, - czyszczenie studni kanalizacyjnych w minimalnej ilości 143 sztuk, maksymalna ilość studni kanalizacyjnych – 160 sztuk; - załadunek i wywóz zebranych odpadów, a w szczególności wybranego osadu i innych zanieczyszczeń wraz z uporządkowaniem terenu i miejsca pracy, - wywóz i utylizacja powstałych odpadów – urobku (piasku, liści, igliwia, itp.); - wykonanie inspekcji TV sieci i studni kanalizacyjnych, - sporządzenie dokumentacji z przeprowadzanych inspekcji, b) Zadanie II - geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne sieci kanalizacji deszczowej. Minimalna długość sieci kanalizacji deszczowej objętej inwentaryzacją wynosi 3.800,00 mb; maksymalna długość sieci kanalizacji deszczowej objętej inwentaryzacją – 4.500,00 mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4745 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 340