Proceeding: Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Wybór partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. "Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości"

Deadlines:
Posted : 05-08-2019 11:21:00
Placing offers: 10-09-2019 11:00:00
Opening offers : 10-09-2019 11:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Gmina Staszów zaprasza dozłożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybiedialogu konkurencyjnego pn. „Wybórpartnera prywatnego w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „StaszowskieCentrum Przedsiębiorczości"”.

Termin składania wniosków odopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 10 września 2019 r. o godz. 11:00.

Otwarcie wniosków odopuszczenie do udziału w postępowaniu nie jest jawne.

W załącznikach do postępowaniazamieszczono ogłoszenie orazpozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty/wniosku dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do postępowania;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta/wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty/wniosku na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
26_zał.Nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu-RODO.doc doc 36.5 2019-08-05 11:21:00 Proceeding
26_zał.Nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu-instrukcja.doc doc 137 2019-08-05 11:21:00 Proceeding
2019-OJS149-366142-pl.pdf pdf 171.73 2019-08-05 11:21:00 Proceeding
26_zał. Nr 3 do ogłosznia-JEDZ -espd-request(1).zip zip 91.95 2019-08-05 11:21:00 Proceeding
26_zał.Nr 1 do ogłoszenia-Opis potrzeb i wymagań.pdf pdf 2249.81 2019-08-05 11:21:00 Proceeding
26_zał.Nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu-wniosek.doc doc 41.5 2019-08-05 11:21:00 Proceeding
26_zał.Nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu-oswiadczenie_grupa.doc doc 39 2019-08-05 11:21:00 Proceeding
Wykaz złozonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.pdf pdf 157.79 2019-09-11 09:48:07 Public message

Announcements

2019-09-11 09:50 Gmina Staszów Wykaz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, złożonych do dnia 10.09.2019r. do godz.11.00, w postępowaniu pn.: Wybór partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości".

Wykaz złozonych wnio [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1223