Proceeding: Budowa sieci ciepłowniczej 2xDN400 w Bydgoszczy w rejonie ulicy Żeglarskiej – zadanie 96 etap III, znak sprawy 2019/S 146-360571

Deadlines:
Posted : 31-07-2019 09:53:00
Placing offers: 11-09-2019 13:00:00
Opening offers : 11-09-2019 13:05:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu: 


Budowa sieci ciepłowniczej 2xDN400 w Bydgoszczy w rejonie ulicy Żeglarskiej –  zadanie 96 etap III, znak sprawy 2019/S 146-360571


 W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki do SIWZ.

 Aby otworzyć plik zawierający Załącznik nr 1 do SIWZ, należy zapisać wszystkie załączniki oznaczone "Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy", a cała zawartość będzie możliwa do podglądu w pliku "Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy.zip"


Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

Informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Announcements

2019-09-11 14:32 Izabela Smejlis 2019-09-11 Informacja z otwarcia ofert

2019-09-11 Informacj [...].pdf

2019-09-05 10:00 Agata Budzyńska Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy dotyczące fakturowania - rozliczenie nastąpi fakturami częściowymi oraz fakturą końcową.
Ogłoszenie w DZ. U. UE o zmianach oraz poprawiony w tym zakresie SIWZ oraz Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy na roboty budowlane znajdują się w załącznikach:

2019-09-05 Zmiana og [...].pdf

SIWZ zmiana dot płat [...].pdf

4. Załącznik nr 4 do [...].pdf

2019-09-03 13:40 Agata Budzyńska W dniu 03.09.2019 r. do postępowania wpłynęły pytania. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się w załączniku:

2019-09-03 Pytania i [...].pdf

2019-09-03 10:16 Agata Budzyńska W dniu 02.09.2019 r. do postępowania wpłynęło pytanie. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się w załączniku.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że do Dz. U. UE została wysłana zmiana ogłoszenia, a także zmieniona została data składania ofert. Zmiana ogłoszenia zostanie zamieszczona na Platformie w dniu publikacji w Dz. U. UE.

2019-09-03 Pytania i [...].pdf

2019-08-30 08:54 Agata Budzyńska W dniu 26.08.2019 r. do postępowania wpłynęło pytanie. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się w załączniku:

2019-08-30 Pytania i [...].pdf

2019-08-28 11:01 Agata Budzyńska W dniu 26.08.2019 r. do postępowania wpłynęło pytanie. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się w załączniku:

2019-08-28 Pytania i [...].pdf

Przedmiar etap III.p [...].pdf

2019-08-26 12:37 Agata Budzyńska W dniu 23.08.2019 r. do postępowania wpłynęły pytania. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się w załączniku:

2019-08-26 Pytania i [...].pdf

2019-08-26 09:49 Agata Budzyńska Ogłoszenie w TED dot. zmiany terminu składania ofert znajduje się w załączniku:

2019-08-26 Zmiana og [...].pdf

2019-08-22 14:33 Agata Budzyńska W dniu 22.08.2019 r. do postępowania wpłynęło pytanie. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się w załączniku:

2019-08-22 Pytania i [...].pdf

2019-08-21 13:28 Agata Budzyńska W dniach 14.08.2019 r. i 20.08.2019 r. do postępowania wpłynęły pytania. Treść pytań z odpowiedziami Zamawiającego znajduje się w załącznikach:

2019-08-21 Pytania i [...].pdf

2017-12-01 NB-36-17 [...].pdf

2. Załącznik nr 2 do [...].doc

2019-08-13 13:58 Izabela Smejlis W dniu 12.08.2019 r. do postępowania wpłynęło pytanie. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się w załączniku:

2019-08-13 Pytania i [...].pdf

2019-08-05 10:25 Agata Budzyńska W dniu 02.08.2019 r. do postępowania wpłynęło pytanie. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się w załączniku:

2019-08-05 Pytania i [...].pdf

Schemat Nad Brdą Byd [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 887

Send a message