Proceeding: Kremy i pasty do rąk

Deadlines:
Posted : 10-07-2019 08:14:00
Placing offers: 12-07-2019 09:10:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

1) Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl/wspol_szczytno, to znaczy, że nie sąprzyjmowane oferty składane w inny sposób niż zapośrednictwem Platformy.

2) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są nastronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na tewarunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej zazłożoną ofertę.

 3) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanieodbywa się w oparciu o ceny brutto.

4) Oferent jest związany złożoną przez siebieofertą przez okres co najmniej 30 dni od zakończenia postępowania.

5) Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30dni od daty realizacjizamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowowystawionej faktury VAT.

6) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostawi robót zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe ispełniają wszystkieparametry określone przez Zamawiającego oraz wymaganiawynikające z przepisów prawa.

7) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny zespecyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą -Zamawiający odeśle towarna koszt i ryzyko Wykonawcy.

8) Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć sięwyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nieprzysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

9) Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się ztreścią powyższych wymagań iich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę nawszystkie postanowienia i warunki postępowania, atakże zobowiązuje się do ich przestrzegania.

10) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości0,5% wartości wynagrodzenia wykonawcy zgodną ze złożoną ofertą (Wykonawcy) oraz otrzymanym zamówieniem od Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia dni robocze licząc od daty określonej w zamówieniu terminu dostawy. Zamawiający Zastrzega sobie prawo do potrącenia kary  umownej z faktury Wykonawcy.

11) Osoba do kontaktu Pan Wojciech Trzciński tel.533-75-66-35, lub (89) 621-52-02.

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Krem do rąk ZIAJA z proteinami jedwabiu i prowitaminą B5 100ml 2000 pc. - (0)
2 Pasta BHP do mycia rąk ze ścierniwem bez parabenów 500g 50 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2844 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Data produkcji - rok 2019, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 117

Send a message