Proceeding: Dostawa, instalacja i konfiguracja przełączników sieciowych dla Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach

Deadlines:
Posted : 09-07-2019 08:34:00
Placing offers: 12-07-2019 09:00:00
Opening offers : 12-07-2019 09:05:00

Requirements and specifications

Gmina Świętochłowice zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja przełączników sieciowych:

- 4 sztuki Fortiswitch 148e wraz z roczną licencją 8x5 FortiCare Contract
- 1 sztuka Fortiswitch 124e wraz z roczną licencją 8x5 FortiCare Contract

Przedmiotzamówienia obejmuje również:

a)   Instalacjaurządzeń w siedzibie Zamawiającego
b)   instalacjanajnowszej wersji oprogramowania na każdym urządzeniu.
c)    Wstępnakonfiguracja urządzeń
d)   Szkoleniedla zespołu IT (6 osób) z zakresu obsługi urządzenia - min. 2h
e)   świadczenieusługi serwisowej (AHB 8x5 NBD) w ramach rocznej licencji

Wzór umowy w załączeniu.

Zastrzegamy możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: 21 dni od podpisania umowy;

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy; 

- Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z w/w postanowieniami, Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy i ich akceptacja. Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie zawarte postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku braku zgody na powyższe warunki – prosimy nie składać ofert. 

- Jeżeli w prowadzonym postępowaniu, w którym jedynym kryterium jest cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami.

Telefon kontaktowy w sprawie postępowania: +48 (32)3491820

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Fortiswitch 148e wraz z roczną licencją 8x5 FortiCare Contract - 4 pc. Urząd Miejski w Świętochłowicach
Katowicka 54
41-600, Świętochłowice
(0)
2 Fortiswitch 124e wraz z roczną licencją 8x5 FortiCare Contract - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2844 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin realizacji - 21 dni od podpisania umowy, proszę potwierdzić (0)
5 Autoryzacja - Posiadamy autoryzację producenta lub autoryzowanego dystrybutora polskiego w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań oraz świadczenia usług z nimi związanych. (0)
6 Polska dystrybucja - Posiadamy oświadczenie głównego dystrybutora na Polskę, że przedmiot zamówienia pochodzi z polskiej dystrybucji, jest nowy, nie jest i nie był używany jako urządzenie demo. (0)
7 Świadczenie usług serwisowych - Posiadamy oświadczenie producenta lub głównego dystrybutora o gotowości świadczenia usług serwisowych AHB 8x5 NBD dla urządzeń FortiSwitch 124e oraz FortiSwitch 148e. (0)
Unlock the form

The number of page views - 156

Send a message