Proceeding: Zapytanie poniżej progu - roboty bud.: Budowa odcinka sieci ciepłowniczej oraz dwóch przyłączy ciepłowniczych do projektowanych budynków handlowo-usługowych z lokalizacją przy ulicy Lipowej w Końskich.

Deadlines:
Posted : 08-07-2019 07:23:00
Placing offers: 16-07-2019 12:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Budowa odcinka sieci ciepłowniczej oraz dwóch przyłączy ciepłowniczych do projektowanych budynków handlowo-usługowych z lokalizacją przy ulicy Lipowej w Końskich
I. Opis zadania:
1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  odcinka sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do dwóch budynków handlowo-usługowych zlokalizowanych przy ul. Lipowej w Końskich.
2.    Przedmiot zamówienia opisuje załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
3.    Każdy z Wykonawców powinien odwiedzić miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.
4.    Wykonawca winien mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający wymagane polskim Prawem budowlanym uprawnienia danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. dysponuje osobą/osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności dotyczącej przedmiotu zamówienia.
4.1.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
4.2.    Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom w zakresie:
          4.2.1.    wykonanie podłoża pod rurociągi,
          4.2.2.    obsypka rurociągów,
          4.2.3.    układanie rurociągów w wykopie i przepustach,
          4.2.4.    spawanie rurociągów,
          4.2.5.    próby ciśnieniowe rurociągów oraz pneumatycznych prób ciśnieniowych połączeń mufowych,
          4.2.6.    wykonanie systemu alarmowego i zespołu złącza.
II. Warunki formalne:
1.    Wymagania szczegółowe zawarte są w SIWZ dołączonym do niniejszego postępowania.
2.    Postępowanie prowadzone jest na zasadzie wyboru ofert, spośród ofert złożonych na podstawie ogłoszonego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego.
3.    Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawa Zamówień Publicznych, z uwagi na charakter tak zwanego zamówienia sektorowego. Postępowanie nie podlega protestom i odwołaniom.
4.    Prawo obowiązujące dla postępowania: prawo polskie.
5.    W ofercie prosimy podać ceny brutto za cały zakres zadania.
6.    Oferty należy składać tylko w formie papierowej. Oferty nadesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
7.    Termin składania ofert do 16-07-2019r.  do godz. 12.00.
        7.1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Końskich 26-200 Końskie, ul. Armii Krajowej 5 w Sekretariacie.
        7.2.    Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do terminu określonego niniejszej SIWZ.
        7.3.    Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie bez ich otwierania.
8.    Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w pieniądzu o wartości 15 000,00 (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych 00/100) do dnia 16.07.2019 r. do godziny 12:00.
9.    Miejsce oraz termin otwarcia ofert:
9.1.    Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16.07.2019 r. o godz. 12:05 w siedzibie Zamawiającego w Końskich, ul. Armii Krajowej 5.
10.    Termin wykonania zamówienia – do 15.11.2019 roku.
11.    Gwarancja na wykonane roboty - 36 miesięcy.
12.    Termin płatności – 30 dni od daty wystawienia faktury.
13.    Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania zgodnie z załączonym wzorem.
14.    W sprawie problemów technicznych związanych z obsługą platformy Open Nexus Wykonawca może się kontaktować z Centrum Wsparcia Klienta – tel. 61-679-19-00.
15.  W dobrze pojętym interesie Wykonawcy jest bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego www.zec-konskie.pl, ponieważ Zamawiający na tej stronie zamieszcza istotne dla przedmiotowego postępowania informacje, w szczególności:  
        15.1.     zmiany ogłoszenia o zamówieniu,
        15.2.    pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi,
        15.3.    modyfikacje treści SIWZ,
        15.4.    informacje z otwarcia ofert.
IV. Załączniki
1.    Załącznik nr 1– SIWZ z załącznikami
2.    Załącznik nr 2 – Dokumentacja techniczna ul. Lipowa

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

The number of page views - 166

Send a message