Proceeding: Zakup wraz z dostawą części na potrzeby wymiany/naprawy urządzeń klimatyzacyjnych do klimatyzatora Fujitsu ASYG09LMCA w Toruniu oraz klimatyzatora LG-typ P09RK we Włocławku

Sylwia Łońska
Urząd Dozoru Technicznego Division: Oddział UDT w Bydgoszczy
Deadlines:
Posted : 05-07-2019 08:48:00
Placing offers: 12-07-2019 08:47:00
Opening offers : 12-07-2019 11:52:00

Requirements and specifications

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty na dostawę
A. części do klimatyzatora Fujitsu ASYG09LMCA  :

1. Płyty sterującej 9709427019 - 1 szt.

2. Silnika wentylatora 9603269005 - 1 szt.

3. Czujnika temperatury 9900714024 - 1 kpl.

B. materiałów do klimatyzatora LG-typ P09RK:

1. Azotu technicznego (poj. 8 l) - 1 szt.

2. Czynnika chłodniczego R410A- 3 kg.

Jeżeli są Państwo zainteresowaniprzedstawieniem oferty, prosimy o jej przesłanie w formie PDF, za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.Oferta powinna być przygotowana na załączniku nr 3 i zawierać:datę oferty,adresata oferty,ceny w PLN netto i brutto,oferowany asortyment,podpis z pieczęcią osoby sporządzającej ofertę,termin ważności oferty oraz podpisany załącznik nr 2 -Oświadczenie RODO
Istotne warunki realizacji zamówienia:
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia  określonego w części A do siedziby Zamawiającego na adres: Urząd Dozoru Technicznego, Biuro w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 77 B oraz przedmiotu zamówienia określonego w części B do Biura we Włocławku przy ulicy Toruńskiej 224. Cena całkowita zamówienia obejmuje należności związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do siedziby Zamawiającego. Termin płatności faktury wynosi 21 dni od daty dostarczenia do Zleceniodawcy faktury VAT wraz z podpisanym  protokołem odbioru.  


Informacja o RODO:

  • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że: 
  •  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353, 
  • Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl), 
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i realizację zamówienia publicznego na " Zakup wraz z dostawą części na potrzeby wymiany/naprawy urządzeń klimatyzacyjnych do klimatyzatora Fujitsu ASYG09LMCA  w Toruniu oraz klimatyzatora LG-typ P09RK we Włocławku", prowadzonym w trybie zapytania cenowego
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan: 

−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;  

−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  • nie przysługuje Pani/Panu:

−  w związku z art. 17 ust. 3lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


 W przypadku pytań: 

 - technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt  pod nr tel. 883 375 934 lub na adres e-mail sylwia.lonska@udt.gov.pl

 - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

 Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 części do klimatyzatora Fujitsu ASYG09LMCA zgodnie z załącznikiem nr 3

Załącznik nr 3_Ofert [...].xlsx

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , USD: 3.8503 PLN, EUR: 4.2844 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 RODO - W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „nie dotyczy”. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
3 Warunki płatności - 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić. (0)
4 Gwarancja - min.12 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy. (0)
Unlock the form

The number of page views - 112

Send a message