Proceeding: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń, spotkań dla klientów i pracowników Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy: ZP-DA-43/19

Zamówienia Publiczne
Urząd Dozoru Technicznego Division: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala NB
Deadlines:
Posted : 04-07-2019 13:20:00
Placing offers: 19-07-2019 12:00:00
Opening offers : 19-07-2019 12:30:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń, spotkań dla klientów i pracowników Urzędu Dozoru Technicznego (Częstochowa, Kielce) - znak sprawy: ZP-DA-43/19. Do oferty należy załączyć dokumenty - zgodnie z Ogłoszeniem. Uwaga: Wszystkie dokumenty do postępowania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego, tj.: http://bip.udt.gov.pl/przetargi

Oferta musi odpowiadać treści Ogłoszenia. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Niniejsza platforma jest narzędziem, które umożliwia złożenie oferty.

Proszę podpisać ofertę pod rygorem nieważności. Ofertę można złożyć pisemnie – na Kancelarię UDT lub przesłać w formie PDF przez platformę zakupową.

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt do Centrum Wsparcia Klienta: 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl  dowiadomości przetargi@udt.gov.pl

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 oferta - proszę załączyć ofertę (0)
Unlock the form

The number of page views - 212

Send a message