Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: (ZP-32-SKW-2019) Dostawa zestawów ochrony balistycznej

Zamówienia Publiczne
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Deadlines:
Published : 03-07-2019 11:58:00
Placing offers : 11-07-2019 12:00:00
Offers opening : 11-07-2019 13:00:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

w związku z opublikowaniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na dostawę zestawów ochrony balistycznej w załączeniu zamieszczamy:

- Ogłoszenie o zamówieniu (Nr ogłoszenia: 566259-N-2019 z dnia 2019-07-03 r.)

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  z załącznikami

oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu ZP-32-SKw-2019.pdf pdf 109.69 2019-07-03 11:58:00 Proceeding
SIWZ ZP-32-SKW-2019.pdf pdf 233.61 2019-07-03 11:58:00 Proceeding
Zał. 1b-Formularz ofertowy.pdf pdf 450.51 2019-07-03 11:58:00 Proceeding
Zał. 1c-Formularz ofertowy.pdf pdf 450.22 2019-07-03 11:58:00 Proceeding
Zał. 2a- Szczególowy opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna-Zestaw ochrony balistycznej PC.pdf pdf 1379.92 2019-07-03 11:58:00 Proceeding
Zał. 2b- Szczególowy opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna-Pas balistyczny.pdf pdf 767.98 2019-07-03 11:58:00 Proceeding
Zał. 2c- Szczególowy opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna- Kamizelka wewn..pdf pdf 720.32 2019-07-03 11:58:00 Proceeding
Zał. 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.pdf pdf 359.37 2019-07-03 11:58:00 Proceeding
Zał. 4 - Wzór Umowy.pdf pdf 562.99 2019-07-03 11:58:00 Proceeding
Zał. 5 - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.pdf pdf 464.9 2019-07-03 11:58:00 Proceeding
Zał. 6 - Wzór zobowiązania (dot. części nr 1).pdf pdf 525.1 2019-07-03 11:58:00 Proceeding
Zał. 7 - Wzór wykazu dostaw (dot. części nr 1).pdf pdf 460.35 2019-07-03 11:58:00 Proceeding
Zał. 8a - Tabela zgodności oferowanego przedmiotu.pdf pdf 740.66 2019-07-03 11:58:00 Proceeding
Zał. 8b - Tabela zgodności oferowanego przedmiotu.pdf pdf 734.16 2019-07-03 11:58:00 Proceeding
Zał. 8c - Tabela zgodności oferowanego przedmiotu.pdf pdf 733.28 2019-07-03 11:58:00 Proceeding
Zał. 1a- Formularz ofertowy.doc doc 59.5 2019-07-03 11:58:00 Proceeding
Zał. 1b- Formularz ofertowy.doc doc 58 2019-07-03 11:58:00 Proceeding
Zał. 1c- Formularz ofertowy.doc doc 58.5 2019-07-03 11:58:00 Proceeding
Zał. 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia -AI.doc doc 44 2019-07-03 11:58:00 Proceeding
Zał. 5 - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.doc doc 37 2019-07-03 11:58:00 Proceeding
Zał. 6 - Wzór zobowiązania (dot. części nr 1).doc doc 36.5 2019-07-03 11:58:00 Proceeding
Zał. 7 - Wzór wykazu dostaw (dot. części nr 1).doc doc 37 2019-07-03 11:58:00 Proceeding
Zał. 8a - Tabela zgodności oferowanego przedmiotu.doc doc 45 2019-07-03 11:58:00 Proceeding
Zał. 8b - Tabela zgodności oferowanego przedmiotu.doc doc 40.5 2019-07-03 11:58:00 Proceeding
Zał. 8c - Tabela zgodności oferowanego przedmiotu.doc doc 40 2019-07-03 11:58:00 Proceeding
Zał. 1a- Formularz ofertowy.pdf pdf 390.88 2019-07-03 11:58:00 Proceeding
zawiadomienie 1.pdf pdf 625.13 2019-07-08 14:55:28 Public message
zawiadomienie 2.pdf pdf 625.72 2019-07-10 13:26:36 Public message
Informacja z otwarcia ofert ZP-32.pdf pdf 407.7 2019-07-11 15:05:45 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP-32 - CZ.3.pdf pdf 63.08 2019-08-07 14:21:06 Public message
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY cz.1 i cz.2.pdf pdf 96.54 2019-08-23 14:57:40 Public message

Announcements

2019-08-23 14:58 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 1 oraz części nr 2 w postępowaniu ZP-32-SKW-2019

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJ [...].pdf

2019-08-07 14:21 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na cz. 3

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-07-11 15:06 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert - ZP-32-SKW-2019

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-07-10 13:30 Zamówienia Publiczne Odpowiedź na pytanie- Zawiadomienie nr 2

zawiadomienie 2.pdf

2019-07-08 14:56 Zamówienia Publiczne Odpowiedz na pytania - Zawiadomienie nr 1

zawiadomienie 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1079