Proceeding: „Dostawa sterylizatora niskotemperaturowego na tlenek etylenu dla Centralnej Sterylizatorni w ramach zadania pn.”Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.św. Jana ” (COZL/ZPZ/AW/3411/PN-56/19)

Deadlines:
Posted : 01-07-2019 10:32:00
Placing offers: 12-07-2019 09:00:00
Opening offers : 12-07-2019 09:15:00

Requirements and specifications

Announcements

2019-07-26 09:25 Agnieszka Wąsiewicz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Infotmacja o wyborze [...].pdf

2019-07-16 14:15 Agnieszka Wąsiewicz Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-07-12 11:12 Agnieszka Wąsiewicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-07-04 11:17 Agnieszka Wąsiewicz Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 166

Send a message