Proceeding: ZP/15/2019 - Usługa ręcznego sortowania odpadów w instalacji Sortowni Opadów zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1

Deadlines:
Posted : 21-06-2019 09:05:00
Placing offers: 25-07-2019 10:00:00
Opening offers : 25-07-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ZP_15_2019 - ODŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_OPUBLIKOWANE.pdf pdf 114.28 2019-06-21 09:05:00 Proceeding
ZP_15_2019 - SIWZ.pdf pdf 539.73 2019-06-21 09:05:00 Proceeding
ZP_15_2019 - ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY.docx docx 136.11 2019-06-21 09:05:00 Proceeding
ZP_15_2019 - ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ CENOWY.xlsx xlsx 18.14 2019-06-21 09:05:00 Proceeding
ZP_15_2019 - ZAŁĄCZNIK NR 3 - JEDZ.zip zip 87.44 2019-06-21 09:05:00 Proceeding
ZP_15_2019 - ZAŁĄCZNIK NR 4 - GRUPA KAPITAŁOWA.docx docx 18.85 2019-06-21 09:05:00 Proceeding
ZP_15_2019 - ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY.pdf pdf 438.76 2019-06-21 09:05:00 Proceeding
ZP_15_2019 - ZAŁĄCZNIK NR 6 - OPZ.pdf pdf 356.13 2019-06-21 09:05:00 Proceeding
ZP_15_2019 - ZAŁĄCZNIK NR 7 - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY.docx docx 14.53 2019-06-21 09:05:00 Proceeding
ZP_15_2019_Modyfikacja SIWZ, przedłużenie terminu składania ofer, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.zip zip 1141.08 2019-07-08 13:06:10 Public message
ZP_15_2019_informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 309.07 2019-07-25 14:46:55 Public message
ZP_15_2019_informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 49.07 2019-08-08 12:25:53 Public message

Announcements

2019-08-08 12:26 Krzysztof Pałaszewski W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.

ZP_15_2019_informacj [...].pdf

2019-07-25 14:47 Krzysztof Pałaszewski W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

ZP_15_2019_informacj [...].pdf

2019-07-08 13:06 Krzysztof Pałaszewski W załączeniu modyfikacja SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert oraz ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

ZP_15_2019_Modyfikac [...].zip

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 359