Proceeding: Obsługa logistyczna odpłatnych szkoleń dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego organizowanych przez UDT O/Katowice Biuro w Gliwicach - nr sprawy ZP-DA-81/19

Zamówienia Publiczne
Urząd Dozoru Technicznego Department: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala NB
Deadlines:
Posted : 21-06-2019 08:21:00
Placing offers: 04-07-2019 11:00:00
Opening offers : 04-07-2019 12:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

SzanowniPaństwo,  Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 zpóźn. zm.) na „Obsługę logistyczną odpłatnych szkoleń dla klientów Urzędu DozoruTechnicznego organizowanych przez UDT O/Katowice Biuro w Gliwicach” woferowanym przez Wykonawcę obiekcie hotelarskim, w zakresie zapewnienia m.in.: noclegu, wyżywienia, sal konferencyjnych i dodatkowychpomieszczeń, parkingu, usług dodatkowych.  
Do oferty należy załączyć dokumenty zgodnie z Ogłoszeniem. Uwaga: Wszystkie dokumenty postępowania dostępne są w BiuletynieInformacji Publicznej Zamawiającego, tj.: http://bip.udt.gov.pl/przetargi
Oferta musi odpowiadać treści Ogłoszenia. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jednąofertę.
Niniejsza platforma jest narzędziem, które umożliwia złożenie oferty.
Proszę ofertę podpisać pod rygorem nieważności i przesłać ją w formie PDF.
W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt do Centrum WsparciaKlienta: 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl do wiadomości przetargi@udt.gov.pl.Organizacja odpłatnego szkolenia dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Oferta - Proszę załączyć ofertę (0)
Unlock the form

The number of page views - 5

Send a message to buyer