Proceeding: Budowa otwartej strefy aktywności w Mąkowarsku

Maria Klapczyńska
Urząd Miejski Koronowo Division: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Deadlines:
Posted : 18-06-2019 16:27:00
Placing offers: 01-07-2019 09:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ)         

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Koronowo

ul. Plac Zwycięstwa 1,   86-010 Koronowo

tel. 52 38 26 400,  fax  52 38 26 401  

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO pn: Budowa otwartej strefy aktywności w Mąkowarsku             

ROZDZIAŁ I    Forma oferty

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty(w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem II IWZ.

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami IWZ.

3. Ofertę cenową należy złożyć wyłącznie poprzez platformę zakupową openNexus. Oferty złożone poza platformą nie będą rozpatrywane.

4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty (najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczyć do Zamawiającego oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza).

5. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, dokumenty muszą być podpisane przez te osoby.

6.Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

7. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

ROZDZIAŁ II  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis warunków oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Wymagane dokumenty 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć:

- Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania –stanowiące załącznik nr 2;

2.  Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:

1) kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,o ile wynika to z odrębnych przepisów

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

3)zdolności technicznej lub zawodowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum dwie roboty budowlane, polegające na budowie stref fitness lub siłowni zewnętrznych, o wartości przynajmniej jednej z nich nie mniejszej niż 50.000,00 złotych brutto.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

3.   Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,o których mowa w pkt 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IWZ: W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

2) Wykaz najważniejszych robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości,daty i miejsca wykonania, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do iwz oraz z załączeniem dowodów, dotyczących najważniejszych robót, określających,czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty w szczególności informacji o tym, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

ROZDZIAŁ III    Termin wykonania zamówienia, gwarancja  i rękojmia 

1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 września 2019 r.,

z dopuszczeniem jego zmiany, z uwagi na wystąpienie:

1)       niesprzyjających warunków atmosferycznych,

2)       kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

3)       znaleziska skutkujące koniecznością wstrzymania robót,

4)       innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu.

W związku z jak wyżej Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przed upływem terminu umownego  stosownego wniosku o jego zmianę, opisując okoliczności uzasadniające zmianę terminu umownego.

2.      Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji – 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez wad i usterek.

3.Zamawiający wymaga aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie poprzez platformę zakupową openNexus.

4. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

1)   ws.formalno-prawnych:   Elżbieta Szalska                                                                     -tel. 52 38 26 459

2)   ws.merytorycznych (dot. przedmiotu zamówienia)  Violetta Skopek                             -tel. 52 38 26 452

5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści IWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści IWZ wpłynie do zamawiającego nie później  niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał IWZ bez ujawniania źródła zapytania.

7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść IWZ. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe. 

ROZDZIAŁ  IV    Sposób obliczenia ceny oferty 

1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Cena musi obejmować wszelkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót budowlanych w zakresie opisanym w Rozdziale VIII IWZ, ujętych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Obliczona przez wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie wykonawca uważa za niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty w tym należny podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej IWZ. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w umowie.

2. Podstawy obliczenia ceny oferty. Podstawą wyceny robót budowlanych jest Zakres opisany w Rozdziale VIII IWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wszelkie inne informacje o przedmiocie zamówienia zawarte w IWZ, przy czym załączone do IWZ przedmiary robót nie są podstawą do sporządzenia przez wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach robót a ilością i zakresem prac do wykonania z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilość i zakres prac wskazany w przedmiarach robót nie jest wiążący dla wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do iwz przedmiarów robót.

3. Braki w dokumentacji projektowej. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji projektowej czy w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (np. braki informacyjne,rozbieżności między ilością robót określoną w załączonym przez Zamawiającego przedmiarze robót a ilością wynikającą z dokumentacji projektowej zarówno na „+” jak i „-”) należy złożyć pod adresem Zamawiającego prośbę o wyjaśnienie wątpliwości.

4. Dokumentacja projektowa obejmuje: Otwarta strefa aktywności w Mąkowarsku. Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres robót budowlanych. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakres zamówienia określony w rozdziale VIII IWZ - opis przedmiotu zamówienia.

5. Cena ofertowa musi zawierać również w szczególności:

a) koszty robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty porządkowe,

b) koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy (naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, dozorowanie) wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia,  

c) koszty związane z ogrodzeniem terenu budowy, zabezpieczeniem terenu budowy przed dostępem osób trzecich,

d) koszty związane z usunięciem gruzu i odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy,składowanie na wysypisku, utylizacja itp.),

e) koszty wszelkiego rodzaju sprzętu,narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy,

f) koszty związane z zajęciem pasa drogowego (jezdni i chodnika) jeśli zajdzie taka konieczność dla zrealizowania przedmiotu umowy,

g) koszty sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 2 egzemplarzach w formie pisemnej i w 1 egz. w formie elektronicznej w formacie PDF na płycie CD,

h) dostawę i montaż urządzeń fitness oraz urządzeń uzupełniających,

i) koszty wyrównania i uporządkowania terenu po zakończeniu robót, odtworzenie ewentualnie uszkodzonych nawierzchni lub obiektów sąsiadujących (przywrócenie do stanu pierwotnego),

j) podatek VAT naliczony według obowiązujących przepisów,

k) wszystkie inne koszty konieczne do poniesienia w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia,

l) okres realizacji zamówienia, w tym skutki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia,

m) udzielenie 36 miesięcznej gwarancji jakości.

6. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

7. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

8. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

9. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, który nie jest oczywistą omyłką rachunkową, którą Zamawiający poprawia z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, spowoduje odrzucenie oferty.

10. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

11. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić montaż urządzeń w taki sposób, aby nie nastąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej obok, w przypadku wystąpienia uszkodzeń infrastruktury,Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia infrastruktury.Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę.

ROZDZIAŁ V    Składanie i otwarcie ofert 

Ofertę należy złożyć wyłącznie poprzez platformę zakupową openNexus, w terminie do dnia 01 lipca 2019 r. do godz. 9:00. 

ROZDZIAŁ VI   Wybór oferty najkorzystniejszej 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

1) Cena – 60% - wskaźnik C Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:         

        cena najniższa spośród nieodrzuconych ofert

C  =-----------------------------------------------------------   x 100 pkt x znaczenie kryterium 60%                

                     cena oferty ocenianej 

2) Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady – 40% - wskaźnik G 

Zamawiający będzie przyznawał punkty w zakresie kryterium Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. W tym kryterium Wykonawca może otrzymać max. 40 punktów. Wykonawca można wydłużyć termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:

a) za udzielony 36 miesięczny okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawca otrzyma 0 punktów,

b) za udzielony 48 miesięczny okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawca otrzyma 20 punktów,

c) za udzielony 60 miesięczny okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawca otrzyma 40 punktów. 

2. Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych. Oznacza to, że Wykonawca w ramach kryteriów może otrzymać odpowiednio 0 albo 20 albo 40 punktów.

Ilość punktów =%

Lp = liczba punktów uzyskanych przez ofertę

Lp = C + G 

3. Sposób oceny ofert:

1) ocena zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryteria

2) o wyborze danej części oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów (Lp).

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej ofert.

5. Inicjatywa udzielenia wyjaśnień należy wyłącznie do Zamawiającego, wykonawca nie może w tych sprawach występować z własnej inicjatywy.

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom IWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.  

ROZDZIAŁ VII    Zawarcie umowy 

Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy.Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej iwz.  

ROZDZIAŁ  VIII    Opis przedmiotu zamówienia 

Budowa otwartej strefy aktywności w Mąkowarsku  

Zakres robót (zgodnie z projektem budowlanym):

1) Zagospodarowanie terenu:

- dostawa, rozścielenie ziemi urodzajnej

- wykonanie trawników 

- wykonanie nasadzeń – krzewów żywopłotowych (ligustr pospolity 30 ÷50 cm)

2) Urządzenia strefy relaksu:

- dostawa i montaż betonowego stołu do tenisa – 1 szt.

- dostawa i montaż betonowego stołu do gry w szachy i chińczyka – 1szt.

3) Wyposażenie uzupełniające uzupełniającego:

- dostawa i montaż ławek z bali z oparciem – 4 szt.

- dostawa i montaż kosza na śmieci z półwałków  - 1 szt.

- dostawa i montaż tablicy regulaminowej – 1 szt.

- dostawa i montaż stojaka na rowery – 1 szt.

4) Urządzenia strefy fitness:

- dostawa i montaż urządzenia fitness biegacz – 1 szt.

- dostawa i montaż urządzenia fitness poręcze – 1 szt.

- dostawa i montaż urządzenia fitness orbitrek + pylon + rowerek – 1 szt.

- dostawa i montaż urządzenia fitness prasa nożna – 1 szt.

- dostawa i montaż urządzenia fitness wioślarz – 1 szt.  

- dostawa i montaż urządzenia wyciąg górny + pylon + wyciskanie siedząc  – 1 szt.   

Wymagane:

- aktualne atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów, deklaracje zgodności, certyfikaty

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - ośw. warunki.docx docx 15.76 2019-06-18 16:27:00 Maria Klapczyńska Proceeding
Załącznik nr 2 - ośw. dot. braku podsatw do wylkuczenia.docx docx 18.37 2019-06-18 16:27:00 Maria Klapczyńska Proceeding
Załącznik nr 3 - wykaz prac.docx docx 18.89 2019-06-18 16:27:00 Maria Klapczyńska Proceeding
A. PROJEKT BUDOWLANY_v1.00.pdf pdf 6691.17 2019-06-18 16:27:00 Maria Klapczyńska Proceeding
D. STWiOR_v1.00.pdf pdf 746.35 2019-06-18 16:27:00 Maria Klapczyńska Proceeding
przedmiar OSA Mąkowarsko.pdf pdf 100.21 2019-06-18 16:27:00 Maria Klapczyńska Proceeding
IWZ.pdf pdf 372.3 2019-06-18 16:27:00 Maria Klapczyńska Proceeding
klauzula RODO.docx docx 16.12 2019-06-18 16:27:00 Maria Klapczyńska Proceeding
umowa - Załącznik.docx docx 13.19 2019-06-18 16:27:00 Maria Klapczyńska Proceeding
Załącznik nr 4 - UMOWA.docx docx 33.85 2019-06-18 16:27:00 Maria Klapczyńska Proceeding
Załącznik nr 1 - ośw. warunki.docx docx 15.76 2019-06-18 16:27:00 Maria Klapczyńska Criterium
Załącznik nr 2 - ośw. dot. braku podsatw do wylkuczenia.docx docx 18.37 2019-06-18 16:27:00 Maria Klapczyńska Criterium
Załącznik nr 3 - wykaz prac.docx docx 18.89 2019-06-18 16:27:00 Maria Klapczyńska Criterium
Załącznik nr 4 - UMOWA.docx docx 33.85 2019-06-18 16:27:00 Maria Klapczyńska Criterium
umowa - Załącznik.docx docx 13.19 2019-06-18 16:27:00 Maria Klapczyńska Criterium
klauzula RODO.docx docx 16.12 2019-06-18 16:27:00 Maria Klapczyńska Criterium
Odpowiedzi na zapytanie wykonawcy.pdf pdf 100.39 2019-06-28 10:29:10 Elzbieta Szalska Public message
unieważnienie - OSA.pdf pdf 21.84 2019-07-12 10:22:36 Maria Klapczyńska Public message

Announcements

2019-07-12 10:23 Maria Klapczyńska Unieważnienie postępowania

unieważnienie - OSA. [...].pdf

2019-06-28 10:37 Elzbieta Szalska W załączeniu odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa otwartej strefy aktywności w Mąkowarsku Zgodnie z zapisami IWZ 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2344 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin wykonania - do dnia 30 września 2019 r., proszę potwierdzić (0)
3 Spełnianie warunków udziału w postępowaniu - Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w istotnych warunkach zamówienia IPP.271.22.2019, proszę potwierdzić oraz załączyć oświadczenie (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik nr 1 - ośw [...].docx

(0)
4 Niepodleganie wykluczeniu - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp, proszę potwierdzić oraz załączyć oświadczenie (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik nr 2 - ośw [...].docx

(0)
5 Posiadanie doświadczenia - Oświadczam, że posiadam doświadczenie w postaci wykonania minimum dwóch robót budowlanych, polegających na budowie stref fitness lub siłowni zewnętrznych, o wartości przynajmniej jednej z nich nie mniejszej niż 50.000,00 złotych brutto, proszę potwierdzić oraz załączyć wykaz robót wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik nr 3 - wyk [...].docx

(0)
6 Warunki umowy - Oświadczam, że akceptuję warunki zawarte w załączonym wzorze umowy, proszę potwierdzić

Załącznik nr 4 - UMO [...].docx

umowa - Załącznik.do [...].docx

(0)
7 Wypełnienie obowiązku informacyjnego - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu, jeżeli dotyczy proszę potwierdzić (0)
8 Zapoznanie z klauzulą informacyjną - Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016), przedstawioną przez Zamawiającego, w celu związanym z realizacją niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, proszę potwierdzić

klauzula RODO.docx

(0)
Unlock the form

The number of page views - 492

Send a message