Proceeding: ZP 30/19 Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiochirurgii

Deadlines:
Posted : 12-06-2019 12:51:00
Placing offers: 23-07-2019 09:30:00
Opening offers : 23-07-2019 10:00:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Announcements

2019-08-14 14:32 Elżbieta Abramek W załączeniu zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych, pismo nr WSSz-NZP-404/19 z dn. 14.08.2019r.

ZP_30_19_Wynik.zip

2019-08-08 08:29 Elżbieta Abramek W załączeniu przesyłam zawiadomienie o unieważnieniu części pakietów w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiochirurgii.
Zawiadomienie dotyczące wyboru ofert najkorzystniejszych w pozostałych pakietach zostanie przekazane w późniejszym terminie.

ZP_30_19_Uniewaznien [...].zip

2019-07-31 09:51 Zamówienia Publiczne W załączeniu zawiadomienie o odrzuceniu ofert z postępowania, pismo nr WSsz-NZP-379/19

ZP_30_19_Odrzucenia. [...].zip

2019-07-24 08:16 Elżbieta Abramek W załączeniu informacja z otwarcia ofert w dn. 23.07.2019r.

ZP_30_19_Informacja_ [...].zip

2019-07-11 12:38 Zamówienia Publiczne Dzień dobry
w załączeniu przesyłam zawiadomienie, modyfikację treści SIWZ oraz informację o zmianie terminu składania ofert, pismo nr WSSz-NZP-307/19

ZP_30_19_Zmiana.zip

2019-07-05 08:33 Zamówienia Publiczne Dzień dobry
w załączeniu przesyłam wyjaśnienia oraz modyfikację treści SIWZ, informację o zmianie terminu składania ofert.

ZP_30_19_Modyfikacja [...].zip

2019-06-28 11:24 Zamówienia Publiczne W załączeniu zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert, pismo nr WSSz-NZP-295/19 z dn. 28.06.2019r.

ZP_30_19_Zmiana_Term [...].zip

2019-06-26 14:06 Zamówienia Publiczne W załączeniu zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

ZP_30_19_Zmiana_Term [...].zip

2019-06-26 14:01 Zamówienia Publiczne W załączeniu zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

ZP_30_19_Zmiana_Term [...].zip

2019-06-24 11:42 Zamówienia Publiczne W załączeniu zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

ZP_30_19_Zmiana_TSO. [...].zip

2019-06-14 09:52 Zamówienia Publiczne W załączeniu JEDZ do postępowania ZP 30/19

ZP 30-19 JEDZ.pdf

ZP 30-19 JEDZ.xml

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 2124

Send a message