Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Susz

Katarzyna Lenckowska
Gmina Susz
Deadlines:
Posted : 06-06-2019 13:51:00
Placing offers: 12-07-2019 09:00:00
Opening offers : 12-07-2019 09:30:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Announcements

2019-08-20 13:08 Katarzyna Lenckowska Zamawiający przedstawia zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu nr RLZP.I.271.9.2019

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-07-12 11:36 Katarzyna Lenckowska Zamawiający udostępnia Informację z otwarcia ofert z dn. 12.07.2019 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-06-28 10:12 Katarzyna Lenckowska Zamawiający udostępnia sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji, przesłane do publikacji w dn. 26.06.2019 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn. 28.06.2019 r. pod nr 2019/S 123-301369.

Ogłoszenie o sprosto [...].pdf

2019-06-26 14:17 Katarzyna Lenckowska Zamawiający udostępnia odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ z dn. 21.06.2019 r. wraz ze zmienioną specyfikacją (w tym w wersji edytowalnej) oraz ogłoszeniem o sprostowaniu. Informujemy jednocześnie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert. Szczegóły w załączonych dokumentach.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA [...].pdf

Ogłoszenie o sprosto [...].pdf

Zmiana SIWZ - odbior [...].pdf

Zmiana SIWZ - odbior [...].doc

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 307

Send a message