Proceeding: Sprzedaż wraków elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych na złom

Tomasz Nowak
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Division: Zakład Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu
Deadlines:
Posted : 03-06-2019 14:14:59
Placing offers: 12-06-2019 11:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

W imieniu "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Zakład Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu zapraszamy Państwa do złożenia oferty w pisemnym konkursie ofert nr PRZPa-252/128/2019 na sprzedaż wraków elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych na złom:
1. Przed złożeniem oferty, Oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z treścią załączonego "Ogłoszenia" oraz załączników do Ogłoszenia.
2. Szczegółowe uregulowania realizacji przedmiotu postępowania oraz inne istotne postanowienia zostały zawarte w "Ogłoszeniu” oraz w załącznikach do Ogłoszenia w szczególności we "Wzorze Umowy".
3. Oferty zgodne z wymaganiami znajdującymi się w "Ogłoszeniu" należy zamieścić na platformie oraz przesłać w kopertach na adres Zamawiającego podany w "Ogłoszeniu".
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do swobodnego wyboru oferty, jeżeli co najmniej dwóch oferentów zaoferuje taką samą cenę.
5. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Tomasz Nowak: e-mail: tomasz.nowak@p-r.com.pl - w sprawach formalnych,
Tomasz Kisała: e-mail: tomasz.kisala@p-r.com.pl, tel. 783-933-806 - w sprawach przedmiotu sprzedaży

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sprzedaż wraków elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych na złom W kolumnie "cena netto", proszę wpisać wartość oferowanej ceny netto za 1 tonę złomu. Proszę się zapoznać z zapisami "Ogłoszenia" 1 metric ton - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3396 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Termin obowiązywania Umowy - 60 dni (0)
2 Warunki płatności - przelew do 7 dni od daty podpisania Umowy (0)
3 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 155

Send a message