Proceeding: Przetarg Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości od 30.000,00 zł do 30.000,00 euro. Dostawa wraz z montażem sprzętu i wyposażenia systemu nagłośnienia sali widowiskowej i sceny dla potrzeb Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca Dzieci Płocka przy al. St. Jachowicza 34 w Płocku – budżet obywatelski.

Agnieszka Szatkowska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 09-05-2019 13:30:00
Placing offers: 16-05-2019 10:00:00
Opening offers : 16-05-2019 10:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

ZAMAWIAJĄCY- Gmina-Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1, 09-400 Płockzapraszado składania ofert w trybie przetargu na realizację zamówienia pn:Dostawawraz z montażem sprzętu i wyposażenia systemu nagłośnienia saliwidowiskowej i sceny dla potrzeb Harcerskiego Zespołu Pieśni iTańca Dzieci Płocka przy al. St. Jachowicza 34 w Płocku – budżetobywatelski.

I.Przedmiot zamówienia: Dostawawraz z montażem sprzętu i wyposażenia systemu nagłośnienia saliwidowiskowej i sceny.Szczegółoweinformacje zawieraopis przedmiotu zamówienia.

II. Oferta na platformie zakupowej winnazawierać cenę całkowitą.

III.Wrazz ofertą należy przesłać wypełnioną Tabelę nr 1.

IV.Kryteria oceny ofert:cena– 100%.

V.Miejsce i termin składania ofert.Ofertęnależy złożyć poprzez platformę zakupową Zamawiającego, dodnia 16maja 2019 roku do godziny 10.00.

VI.Wprzypadku, gdy Oferent nie załączył wszystkich wymaganychdokumentów lub oświadczeń lub są one niezgodne z zapisamiOgłoszenia, Zamawiający wzywa do ichuzupełnienia,przy czym wezwanie kierowane jest tylko do Oferenta, którego ofertajest najkorzystniejsza. Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeńwe wskazanym terminie powoduje odrzucenie oferty.

VII.W przypadku, gdy oferta zawiera cenę rażąco niską, Zamawiającymoże wezwać go do złożenia wyjaśnień, przy czym wezwaniekierowane jest tylko do Wykonawcy, którego oferta jestnajkorzystniejsza. Brak wyjaśnienia lub uznanie ich przezZamawiającego za nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty.

VIII.Oferentjest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuje zchwilą jej podpisania.

IX. Ogłoszenie,a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.

X.Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podaniaprzyczyny, bądź zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek zofert.

XI.Postępowanie jest wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia napodstawie platformy zakupowej z zachowaniem formyelektronicznej.

XII.W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mająprzepisy kodeksu cywilnego.

XIII.Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się odzawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsząspośród pozostałych ofert. W takim przypadku zastosowanie majączynności z pkt VI i VII.

Wzałączeniu przekazujemy:

1.Szczegółowyopisprzedmiotu zamówienia.

2.Wzór umowy.

3.Klauzula informacyjna RODO.

4.Tabela nr 1.

5.Przedmiar.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
OPZ.pdf pdf 103.61 2019-05-09 13:30:00 Proceeding
WZÓR UMOWY.pdf pdf 146.92 2019-05-09 13:30:00 Proceeding
klauzula informacyjna RODO.pdf pdf 62.44 2019-05-09 13:30:00 Proceeding
Przedmiar - HZPiT Dzieci Płocka - system nagłośnienia.pdf pdf 28.65 2019-05-09 13:30:00 Proceeding
HZPiT schemat logiczny systemu nagłośnienia.png png 33.92 2019-05-09 13:30:00 Proceeding
Tabela nr 1.pdf pdf 20.02 2019-05-09 13:30:00 Proceeding
Tabela nr 1.odt odt 12.13 2019-05-09 13:30:00 Proceeding
HZPiT Lokalizacja System nagłoś..pdf pdf 1322.34 2019-05-14 13:08:43 Public message

Announcements

2019-05-15 13:29 Agnieszka Szatkowska W uzupełnieniu do odpowiedzi na zapytanie nr 1 z dnia 14 maja 2019 roku Zamawiający informuje, iż zmienia w OPZ wymiary konsoli miksera, pozycja 8:
jest:
Wymiary wewnętrzne:48,5x63x15,5,
zmienia się na:
Wymiary: 490x506x163
2019-05-15 12:41 Agnieszka Szatkowska Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w postępowaniu oraz udziela odpowiedzi:

1.Dotyczy "8. Konsola mikserska Behringer X32PRODUCER-szt. 1" w opisie przedmiotu zamówienia zawarty jest następujący opis:

PCV 7mm
Gąki wypełniającej: 10mm
Profile aluminiowe: 20mm
Stalowe narożniki
Waga: 14 kg
Wymiary wewnętrzne: 48,5x63x15,5


Natomiast wymiary wskazanego urządzenia na stronie producenta są większe (490 x 506 x 163 mm).

1.Proszę o informacje czy wystąpiła omyłka pisarska w wymiarach?
Ad 1.
Zamawiający nie wnosi uwag do podanych wymiarów przez producenta.
Zamawiający nie wymaga w dostawie sprzętu skrzyni transportowej do przedmiotowego urządzenia.

2.Czy oferowane urządzenie powinno być wyposażone w skrzynię transportową?

2.Dotyczy 13. RCD P4 25/0,03A typ A, S 301 C16A szt.3 - gniazda modułowe
230V na szynie TH – szt.8 – plus 2xRJ45
Proszę o sprecyzowanie rodzaju złącza RJ45 oraz sposobu montażu.

Ad 2
Typowe złącze RJ45 PIN 8, kat. 5e na szynę TH35. Ponadto należy zainstalować odpowiednie złącza komunikacyjne do połączenia systemu nagłośnienia.
2019-05-14 13:09 Agnieszka Szatkowska Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w postępowaniu oraz udziela odpowiedzi:

1.W opisie przedmiotu zamówienia są następujące zapisy:
" - oprzewodowanie do przedmiotowego systemu zostanie ułożone na etapie przeprowadzonego w I etapie remontu ogólno-budowlanego w pomieszczeniu sali widowiskowej i na scenie" oraz "w zakres robót wchodzi montaż niezbędnych elementów połączeń sprzętu".

Proszę o informacje co zamawiający rozumie przez montaż niezbędnych elementów połączeń oraz wyszczególnienie połączeń które będą wykonane w I etapie remontu ogólno-budowlanego.

Ad 1
W I etapie remontu ogólno-budowlanego zostaną ułożone przewody niskonapięciowe zgodnie ze schematem ideowym załączonym do zamówienia. Urządzenia nagłośnienia zlokalizowane w miejscach jak na rzucie pomieszczeń (w załączeniu). Do szafy dystrybucyjnej zostanie również doprowadzone zasilanie 230/400V z rozdzielnicy oddziałowej. Na etapie przedmiotowego zamówienia w zakresie wykonawcy pozostaje wykonanie połączeń ułożonych przewodów ze sprzętem nagłośnienia poprzez montaż mikro wtyków i elementów połączeń w SD, oraz montaż urządzeń 230/400V wskazanych w przedmiarze.

2.Opis przedmiotu zamówienia zawiera zapis "ustawienie poszczególnych elementów nagłośnienia uzgadniać z użytkownikiem"
W celu wyceny kosztów instalacji na wstępie wymagane są informacje odnośnie montażu poszczególnych elementów, proszę wiec o informację o sposobie instalacji poszczególnych elementów.
Czy kolumny PA 212 będą ustawione na kolumnach niskotonowych czy powinny być zamontowane na stałe do ściany? Jeżeli to drugie, jakie są techniczne możliwości montażu?

Po analizie wzoru umowy proszę o informację czy podlega ona negocjacji, ponieważ w przypadku kar umownych jest ona jednostronna i obejmuje tylko konsekwencje dotyczące wykonawcy.

Umowa zawiera zapis "1. Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom wykonania tych części przedmiotu umowy, które nie zostały wskazane w ofercie, jako przewidziane do powierzenia podwykonawcom.

W załącznikach do postępowania nie ma formularza oferty, gdzie ewentualnie można umieścić informacje o podwykonawstwie.
Czy składając ofertę wykonawca powinien udzielić takich informacji?

Ad 2
Ustawienie urządzeń nagłośnienia na rzucie pomieszczeń jak w załączniku.
Uchwyty do kolumn PA212 zostaną zainstalowane na etapie I etapu.
Do kolumn ustawionych na scenie i na poziomie podłogi sali widowiskowej zostanie ułożone tylko oprzewodowanie.
Zapisy zawarte we wzorze umowy nie polegają negocjacji.
We wzorze umowy usuwa się zapisy zawarte w § 10 pkt. 1 i 2 a wprowadza się zapis w pkt. 1. Zamawiający nie dopuszcza zatrudniania podwykonawców.
Załączniki:
1. Lokalizacja urządzeń nagłośnienia na rzucie pomieszczeń.

HZPiT Lokalizacja Sy [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa wraz z montażem sprzętu i wyposażenia systemu nagłośnienia sali widowiskowej i sceny dla potrzeb Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca Dzieci Płocka przy al. St. Jachowicza 34 w Płocku – budżet obywatelski. Proszę podać cenę brutto za całość zamówienia, tj. Dostawę wraz z montażem sprzętu i wyposażenia systemu nagłośnienia sali widowiskowej i sceny dla potrzeb Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca Dzieci Płocka przy al. St. Jachowicza 34 w Płocku – budżet obywatelski. 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - zgodnie ze wzorem umowy, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 oświadczenie split payment.Oferent oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz.U z 2018 r. poz. 2187) prowadzony jest rachunek VAT. - proszę wybrać właściwe: jest/ nie jest (0)
Unlock the form

The number of page views - 4

Send a message to buyer