Proceeding: Przetarg na dostawę elementów liczników ciepła - 53/FZ/2019

Deadlines:
Posted : 09-05-2019 10:02:00
Placing offers: 16-05-2019 10:00:00
Opening offers : 16-05-2019 10:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy zaprasza wykonawców do składania ofert w przetargu nieograniczonym dla postępowania na:

Przetarg na dostawę elementów liczników ciepła.


Kryterium wyboru oferty jest cena i czas gwarancji.

Ofertę można złożyć poprzez platformę lub w wersji pisemnej do dnia 16.05.2019 r. do godz. 10:00. 

Wszystkie dokumenty złożone w formie elektronicznej, w tym oferta, muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

UWAGA: W przypadku braku certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego proponujemy złożenie oferty w formie pisemnej.

Adres dostarczenia oferty w wersji pisemnej: Kancelaria Zamawiającego ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz z dopiskiem: 

Przetarg na dostawę elementów liczników ciepła.


Oferty złożone lub dostarczone do siedziby Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

Prosimy o złożenie oferty z wykorzystaniem "Załącznika nr 2 do SIWZ - Formularz oferty" oraz wypełnienie Tabeli potwierdzającej spełnienie wymagań technicznych.

Do oferty musi być wniesione wadium w wysokości 1000,00 zł.(słownie: tysiąc złotych).

Wadium należy wpłacić na konto:PKO B.P., nr  36 1020 1462 0000 7402 0332 2823 z dopiskiem: 

„Przetarg na dostawę elementów liczników ciepła”


Zastrzegamy, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod adresem zaopatrzenie@kpec.bydgoszcz.pl 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ na liczniki ciepła 2019.pdf pdf 309.52 2019-05-09 10:02:00 Proceeding
Tabela potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych - ciepłowniw 2019.doc doc 67.5 2019-05-09 10:02:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz - oferta na liczniki ciepła ciepłownie 2019.doc doc 59.5 2019-05-09 10:02:00 Proceeding
Załącznik nr 3 projekt umowy na liczniki ciepła ciepłownie 2019.pdf pdf 266.41 2019-05-09 10:02:00 Proceeding
Wynik postępowania.pdf pdf 172.66 2019-05-21 10:59:13 Public message

Announcements

2019-05-21 10:59 Iwona Żuławska
W dniu 21.05.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w pliku:

Wynik postępowania.p [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Elementy liczników ciepła Oferta Wykonawcy wg wzoru z Załącznika nr 2 do SIWZ - Formularz oferty oraz Tabela potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4503 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 90% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Czas gwarancji 10% Wartość oferty (0)
3 Wpis do ewidencji - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
4 Umowa - akceptuję/-jemy bez zastrzeżeń postanowienia umowy. (0)
5 Dokumenty potwierdzajace spełnienie wymagań Zamawiającego - Kopie decyzji zatwierdzenia typu lub kopie deklaracji zgodności dla elementów liczników ciepła i inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych Zamawiającego zapisane w załączniku nr 1. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views - 308

Send a message to buyer