Proceeding: Zaprojektowanie i budowa placu zabaw przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze (4)

Piotr Kepesz
Urząd Miasta Kamienna Góra Department: Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
Deadlines:
Posted : 09-05-2019 13:58:00
Placing offers: 16-05-2019 09:00:00
Opening offers : 12-10-2018 12:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Gmina Miejska Kamienna Góra zaprasza do złożenia ofert na Zaprojektowanie i budowę placu zabaw przy ul. Lubawskiej  w Kamiennej Górze.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji opisane są w załączonym zapytaniu ofertowym.

Wykonawca składający ofertę cenową zobowiązany jest do dołączenia do niej uzupełnionego, podpisanego i zeskanowanego oświadczenia sporządzonego wg załączonego wzoru. Niedołączenie ww. oświadczenia spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków. 

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

- termin realizacji: do 90 dni od dnia podpisania umowy

- okres gwarancji: minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru robót

- dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa

 W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. (075) 64 55 125;

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zapytanie ofertowe - plac zabaw Lubawska.pdf pdf 905.6 2019-05-09 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - mapa.pdf pdf 2881.17 2019-05-09 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - teren placu zabaw.pdf pdf 546.5 2019-05-09 13:58:00 Proceeding
oświadczenie wykonawcy po zmianie.doc doc 84 2019-05-10 12:12:33 Proceeding
oświadczenie wykonawcy po zmianie.doc doc 84 2019-05-10 12:12:46 Ordered object
oświadczenie wykonawcy po zmianie.doc doc 84 2019-05-10 12:12:57 Criterium

Announcements

2019-05-16 10:30 Piotr Kepesz Zamawiający informuje, że w niniejszym zapytaniu ofertowym zostały złożone dwie oferty przez następujących Wykonawców:
1. GRUPA HYDRO sp. z o.o., sp. k., ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina z ceną 32 658,71 zł brutto
2. ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ul. R. Dmowskiego 22, 63-000 Środa Wlkp. z ceną 42 600,00 zł brutto.
Zamawiający informuje, że przedmiotowe zapytanie ofertowe zostało unieważnione, ponieważ cena najtańszej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 25 000,00 zł brutto.
2019-05-10 12:15 Piotr Kepesz Zamawiający informuje, że w niniejszym zapytaniu ofertowym zmienia warunek udziału dotyczący dysponowaniem odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zamówienia (pkt 9 zapytania ofertowego). Wykonawca nie musi wykazywać dysponowania jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa.
W związku z powyższym pkt 9 zapytania ofertowego brzmi następująco:
"9. Warunki stawiane Wykonawcom:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
– dysponują jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa."

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zaprojektowanie i budowa placu zabaw Zaprojektowania i budowa placu zabaw

oświadczenie wykonaw [...].doc

1 pc. Urząd Miasta w Kamiennej Górze
Plac Grunwaldzki 1
58-400, Kamienna Góra
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file)

oświadczenie wykonaw [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
3 Termin realizacji - do 90 dni od dnia podpisania umowy, proszę potwierdzić (0)
4 Uprawnienia - 1. Dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa. Proszę potwierdzić i załączyć skan uprawnień (Buyer requires the attachment of a file) (0)
5 Okres gwarancji - minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru robót; proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 2

Send a message to buyer