Proceeding: Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe - utrzymanie poletek żerowych oraz koszenie łąk 2019

Piotr Dąbrowski
Nadleśnictwo Waliły
Deadlines:
Posted : 12-04-2019 09:59:00
Placing offers: 16-05-2019 10:00:00
Opening offers : 16-05-2019 10:10:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu ochrona żubra.PDF PDF 2972.74 2019-04-12 10:49:59 Proceeding
2. SIWZ ochrona żubra.pdf pdf 236.11 2019-04-12 10:49:59 Proceeding
3. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy.doc doc 183.5 2019-04-12 10:49:59 Proceeding
4. Załącznik nr 2 - Wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.doc doc 289 2019-04-12 10:49:59 Proceeding
5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o pozostawaniu grupie kapitałowej.doc doc 115.5 2019-04-12 10:49:59 Proceeding
6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia.doc doc 209 2019-04-12 10:49:59 Proceeding
7. Załącznik nr 5 - Wzór umowy.pdf pdf 103.2 2019-04-12 10:49:59 Proceeding
8. Potwierdzenie publikacji ogłoszenia w DUUE ochrona żubra.pdf pdf 146.41 2019-04-12 10:49:59 Proceeding
ogłoszenie o wyborze oferty ochrona żubra.PDF PDF 1584.25 2019-05-30 09:23:28 Public message
protokol z otwarcia ofert ochrona żubra.PDF PDF 1486.16 2019-05-17 14:26:32 Public message

Announcements

2019-05-30 09:24 Piotr Dąbrowski Nadleśnictwo Waliły informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się do pobrania poniżej.

ogłoszenie o wyborze [...].PDF

2019-05-17 14:26 Piotr Dąbrowski W załącznikach do pobrania znajduje się protokół z sesji otwarcia ofert

protokol z otwarcia [...].PDF

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1

Send a message to buyer