Proceeding: ZP.270.22.2019 „Naprawa dróg po zimie.”

Joanna Kujawa-Popowska
Urząd Gminy Klucze
Deadlines:
Posted : 10-04-2019 11:01:00
Placing offers: 16-04-2019 09:00:00
Opening offers : 16-04-2019 09:05:00

Requirements and specifications

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

„Naprawa dróg po zimie.”

o wartości poniżej 30 000 euro

(nazwa i rodzaj zamówienia)

I. Nazwa i adres Zamawiającego:Gmina Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze

II. Opis przedmiotu zamówienia: „Naprawa dróg po zimie.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest naprawa dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Klucze.

W kosztorysie inwestorskim przyjęto do wyceny powierzchnię w ilości 250 m2 przy założeniu uzupełnienia mieszanką mineralno-asfaltową o średniej grubości 5,00 cm.

W ofercie w cenie jednostkowej należy uwzględnić transport po terenie, odwóz gruzu oraz opłatę za utylizację asfaltu i gruzu.

Szacunkowa ilość mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania przy założeniu średniej grubości 5,00 cm wynosi 32,8 t.

Rozliczenie odbędzie się na podstawie kosztorysu powykonawczego. Załącznikiem do kosztorysu powykonawczego będzie szczegółowe zestawienie wykonanych napraw z podaniem ilości wbudowanej masy.

Przed przystąpieniem do robót Zamawiający wskaże Wykonawcy drogi,których dotyczy zamówienie.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem i kosztorysem nakładczym z zastosowaniem materiałów o parametrach zgodnych lub równoważnych z zawartymi w przedmiarach i kosztorysach nakładczych.

termin wykonania zamówienia: 10.06.2019r.

okres gwarancji: minimum 12 miesięcy.

warunki płatności :

a) Za wykonane roboty ustala się wynagrodzenie kosztorysowe.

b)Wynagrodzenie płatne będzie po bezusterkowym odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego, na podstawie pisemnego bezusterkowego protokołu odbioru podpisanego przez obie strony umowy i po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury.

c) Za roboty niewykonane lub roboty dodatkowe bądź zamienne, wykonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia.

d) Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w jej treści. Błędnie wystawiony rachunek lub faktura VAT spowoduje ponowne rozpoczęcie biegu 14 – dniowego terminu płatności liczonego od dnia dostarczenia prawidłowych dokumentów rozliczeniowych.

e) Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Warunki:

Proponowane warunki udziału wykonawców w postępowaniu:

-Kryteria oceny ofert: 100% cena,

-Forma wynagrodzenia – kosztorysowe,

-Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres minimum12 miesięcy,

-Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z terminem ważności na dzień zawarcia umowy. W przypadku jej wygaśnięcia zobowiązuję się do jej przedłużenia z terminem ważności przekraczającym co najmniej dwa miesiące termin końcowy wykonania przedmiotu umowy i przedłożyć tak przedłużoną polisę OC Wykonawcy, której potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

4. Istotne postanowienia umowne:

4.1. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zgłoszonych wad, nie później niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego,Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad innemu podmiotowi, Zamawiający powiadomi Wykonawcę co najmniej 14 dni wcześniej. Dodatkowo Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto z tytułu niewykonania usunięcia wad. Poniesione na tej podstawie koszty zastępczego usunięcia usterek Zamawiający jest uprawniony potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

4.3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres usuwania wad w przedmiocie umowy.

Załączniki do zapytania :

- Druk oferty załącznik nr 1,

- Przedmiar i kosztorys nakładczy – załącznik nr 2.

III. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 16.04.2019r.do godziny 09:00 w formie:

-pisemnej (osobiście, listownie) na adres:* Urząd Gminy Klucze ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze.

Lub:-platformę zakupową.

Oferta musi zostać opatrzona nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu z dopiskiem:„Naprawa dróg po zimie.”

Uwaga:Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty (Poczta Polska,In Post itp) lub przesyłką kurierską, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

IV. Do oferty należy załączyć:

-Druk oferty- wzór załącznik nr 1 ,

-Kosztorys ofertowy lub wycenę jednostkową,

-Wypis KRS lub wypis z Ewidencji działalności gospodarczej,

-Polisa OC – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

W przypadku pytań:

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 „Naprawa dróg po zimie.” „Naprawa dróg po zimie.”

Załącznik nr 1 - dru [...].doc

Załącznik nr 2 - Prz [...].doc

1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2622 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Gwarancja - min. 12 Miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy (0)
4 Termin realizacji zamówienia - 10.06.2019 r., proszę potwierdzić (0)
5 Przedmiar/kosztorys - proszę o wypełnienie i załączenie kosztorysu wg załączonego przedmiaru (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik nr 2 - Prz [...].doc

(0)
Unlock the form

The number of page views: 119

Send a message