Proceeding: Wykonanie naprawy gminnych dróg o nawierzchniach gruntowych i tłuczniowych przy użyciu kruszywa łamanego pochodzącego z recyklingu gruzu betonowego frakcji 0-63mm i tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm.

Michał Jaruga
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Division: Referat Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Posted : 09-04-2019 11:25:00
Placing offers: 13-04-2019 10:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Przedmiotemzamówienia jest wykonanie naprawy gminnych dróg o nawierzchniachgruntowych i tłuczniowych przyużyciu kruszywa łamanego pochodzącego z recyklingu gruzu betonowego frakcji0-63mm i tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm.

Wg. lokalizacji prace obejmują:

1)  Ul. Neptuna w miejscowościStraszyn:- wykonanie koryta i przygotowanie podłoża na długości 85m, o głębokościśrednio 12cm iszerokości 4m (powierzchnia 340m²),- wywóz ziemi z korytowania na składowisko Wykonawcy wraz zzagospodarowaniem, - równomierne rozłożenie warstwy z kruszywa łamanego betonowego o frakcji0-63mm, na powierzchni 340m²,- zagęszczenie rozłożonego kruszywa przy użyciu walca statycznego,grubość warstwy z kruszywa betonowego po zagęszczeniu powinna wynosić 14cm,- równomierne rozłożenie warstwy z tłucznia kamiennego o uziarnieniuciągłym frakcji 0-31,5mm, na powierzchni 340m²,- ponowne zagęszczenie przy użyciu walca wibracyjnego lub płytowejzagęszczarki wibracyjnej o wadze nie mniejszej niż 200kg, grubość wszystkichwarstw po zagęszczeniu powinna wynosić 18cm,- zagrabienie poboczy na odcinkach objętych pracami i wykonanie pracporządkowych w otoczeniu terenu robót.

2)  Ul. Magnoliowa w miejscowościStraszyn:- wykonanie koryta i przygotowanie podłoża na długości 50m, o głębokości15cm i szerokości 4m (powierzchnia 200m²),- wywóz ziemi z korytowania na składowisko Wykonawcy wraz zzagospodarowaniem, - równomierne rozłożenie warstwy z kruszywa łamanego betonowego ofrakcji 0-63mm, na powierzchni 200m²,- zagęszczenie rozłożonego kruszywa przy użyciu walca statycznego,grubość warstwy z kruszywa betonowego po zagęszczeniu powinna wynosić 14cm,- równomierne rozłożenie warstwy z tłucznia kamiennego o uziarnieniuciągłym frakcji 0-31,5mm, na powierzchni 200m², - ponowne zagęszczenie przy użyciu walca wibracyjnego lub płytowejzagęszczarki wibracyjnej o wadze nie mniejszej niż 200kg, grubość wszystkichwarstw po zagęszczeniu powinna wynosić 18cm,- zagrabienie poboczy na odcinkach objętych pracami i wykonanie pracporządkowych w otoczeniu terenu robót.

Announcements

2019-04-15 10:48 Michał Jaruga W załączeniu wynik postępowania.
Michał Jaruga

wynik postępowania I [...].pdf

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Naprawa dróg gruntowych i tłuczniowych według zapytania według załączników

zapytanie ofertowe N [...].pdf

540 m^2 - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2592 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt realizacji zadania - Po stronie wykonawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 116

Send a message