Proceeding: Dostawa implantów dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze - PNG/1/03/2019.

Deadlines:
Posted : 03-04-2019 23:46:00
Placing offers: 16-05-2019 10:00:00
Opening offers : 16-05-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_o_zamówieniu_ue.pdf pdf 274.52 2019-04-03 23:46:00 Proceeding
czesc_1_siwz.pdf pdf 6307.75 2019-04-03 23:46:00 Proceeding
czesc_2_siwz.pdf pdf 438.74 2019-04-03 23:46:00 Proceeding
czesc_3_siwz.docx docx 159.33 2019-04-03 23:46:00 Proceeding
czesc_4_siwz.pdf pdf 609.71 2019-04-03 23:46:00 Proceeding
czesc_5_siwz - JEDZ.pdf pdf 86.37 2019-04-03 23:46:00 Proceeding
espd-request.zip zip 87.25 2019-04-03 23:46:00 Proceeding
zmiana_ogloszenia_o_zamowieniu_opublikowana_ue.pdf pdf 70.34 2019-05-06 09:14:22 Public message
sprostowanie_zmiany_ogloszenia_o_zamowieniu_opublikowane_ue.pdf pdf 69.7 2019-04-19 10:11:47 Public message
zmiana_ogloszenia_o_zamowieniu_opublikowana_ue.pdf pdf 214.21 2019-04-15 18:35:52 Public message
zmiana_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf pdf 199.9 2019-04-10 13:27:58 Public message
informacja_o_zmianach.pdf pdf 252.92 2019-04-10 13:28:20 Public message
siwz_zm_czerwone_z_10.04.2019.pdf pdf 35746.32 2019-04-10 13:28:34 Public message
czesc_3_siwz_po_zmianie_10.04.2019.doc doc 831.5 2019-04-10 13:28:39 Public message
zmiana_ogloszenia_o_zamowieniu_z_30.04.2019.pdf pdf 73.73 2019-04-30 21:22:20 Public message
zmiana_siwz_z_30.04.2019.pdf pdf 352.72 2019-04-30 21:22:30 Public message
sprostowanie_zmiany_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf pdf 74.89 2019-04-16 13:09:36 Public message
informacja_dla_wykonawcow.pdf pdf 11432.02 2019-05-09 14:49:52 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 2237.59 2019-05-16 15:51:46 Public message
Oświadczenie_o_grupie_kapitałowej.doc doc 40.5 2019-05-16 16:10:43 Public message
informacja_o_kwotach_przeznaczonych_na_sfinansowanie_zamówienia.pdf pdf 806.6 2019-05-16 10:11:41 Public message
Wyniki postępowania przetargowego.pdf pdf 4532.29 2019-07-04 16:02:18 Public message
Sprostowanie wyników postępowania przetargowego.pdf pdf 447.59 2019-07-19 13:29:02 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa implantów.pdf pdf 869.49 2019-08-06 09:25:21 Public message

Announcements

2019-08-06 09:26 Łukasz Sławiński Zamawiający przekazuje dnia 06.08.2019 r. opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2019-07-19 13:29 Łukasz Sławiński Zamawiający udostępnia dnia 19.07.2019 r. sprostowanie wyników postępowania przetargowego z dnia 04.07.2019 r. w zakresie rozstrzygnięcia dla zadania nr 31.

Sprostowanie wyników [...].pdf

2019-07-04 16:02 Łukasz Sławiński Zamawiający udostępnia dnia 04.07.2019 r. wyniki postępowania przetargowego - informację o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu przetargowym PNG/1/03/2019.
Dziękujemy Państwu za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Z poważaniem
Łukasz Sławiński

Wyniki postępowania [...].pdf

2019-05-16 16:11 Łukasz Sławiński Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Oświadczenie_o_grupi [...].doc

2019-05-16 15:52 Łukasz Sławiński Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert - Nr sprawy: PNG/1/03/2019.

informacja_z_otwarci [...].pdf

2019-05-16 10:12 Łukasz Sławiński Zamawiający podaje kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Nr sprawy: PNG/1/03/2019.

informacja_o_kwotach [...].pdf

2019-05-09 14:50 Łukasz Sławiński Zamawiający informuje, że w dniu 09.05.2019 r. udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawców.

informacja_dla_wykon [...].pdf

2019-05-06 09:16 Łukasz Sławiński Zamawiający przekazuje opublikowaną zmianę ogłoszenia o zamówieniu dotyczącą zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16.05.2019 r.

zmiana_ogloszenia_o_ [...].pdf

2019-04-30 21:23 Łukasz Sławiński Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 16.05.2019 r.

zmiana_ogloszenia_o_ [...].pdf

zmiana_siwz_z_30.04. [...].pdf

2019-04-19 10:12 Łukasz Sławiński Zamawiający informuje, że dnia 19.04.2019 r. zostało opublikowane sprostowanie zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

sprostowanie_zmiany_ [...].pdf

2019-04-16 13:10 Łukasz Sławiński Zamawiający informuje, że dnia 16.04.2019 r. przekazał do publikacji sprostowanie zmiany ogłoszenia o zamówieniu opublikowanej dnia 15.04.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 074-175321.

sprostowanie_zmiany_ [...].pdf

2019-04-15 18:36 Łukasz Sławiński Zamawiający informuje, że dnia 15.04.2019 r. została opublikowana zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

zmiana_ogloszenia_o_ [...].pdf

2019-04-10 13:29 Łukasz Sławiński Zamawiający informuje, że dnia 10.04.2019 r. zmodyfikował treść SIWZ, a dokonane zmiany zaznaczył czcionką koloru czerwonego.
Jednocześnie została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

zmiana_ogloszenia_o_ [...].pdf

informacja_o_zmianac [...].pdf

siwz_zm_czerwone_z_1 [...].pdf

czesc_3_siwz_po_zmia [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 4

Send a message to buyer