Postępowanie: Dostawa znaków drogowych i informacyjnych, tablic adresowych i akcesoriów

Mariola Radecka
Komenda Stołeczna Policji
Terminy:
Zamieszczenie : 12-03-2019 12:25:00
Składanie ofert: 14-03-2019 23:00:00
Otwarcie ofert : -

Wymagania i specyfikacja

Zapraszam do złożenia oferty na sukcesywną dostawę zamówienia. Wzałączeniu warunki dostawy oraz formularz ofertowy, który proszę wypełnić ipodpisać oraz załączyć do oferty. Dostawca /Wykonawca jestzwiązany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminuskładania ofert. Płatność za przedmiot zamówienia będzie dokonana na rzeczWykonawcy przelewem bankowym na rachunek określony na fakturze Wykonawcy, wciągu 30 (trzydziestu) dni od daty dostarczenia przez Dostawcę/Wykonawcę dozamawiającego tj. Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Stołecznej Policji,ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, prawidłowo wystawionej faktury VAT,po zrealizowaniu dostawy. Na fakturze jako płatnika należy wskazać: KomendęStołeczną Policji, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, NIP:5251930070, REGON:012126482. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej nastronie https://platformazakupowa.pl/(nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz nastronie postępowania). W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisemzamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawodokonania zwrotu na koszt Dostawcy. Warunki dostawy i szczegóły realizacjizamówienia zamieszczono w projekcie umowy. Wykaz asortymentu w załączniku doogłoszenia.Dostawa do siedzibyzamawiającego w Warszawie ul. Karolkowa 46 lub innego obiektu wskazanego wzamówieniu. Osoba do kontaktu w/s realizacjiprzedmiotu zamówienia : Pan Emil Tarczyluk tel. 694 490 768.

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Dostawa znaków drogowych i informacyjnych, tablic adresowych i akcesoriów -

znaki do ogłoszenia. [...].xlsx

1 komplet - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3037 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności 0% przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy 0% Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 27

Wyślij wiadomość