Proceeding: Dostawa znaków drogowych i informacyjnych, tablic adresowych i akcesoriów

Mariola Radecka
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Posted : 12-03-2019 12:25:00
Placing offers: 14-03-2019 23:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Zapraszam do złożenia oferty na sukcesywną dostawę zamówienia. Wzałączeniu warunki dostawy oraz formularz ofertowy, który proszę wypełnić ipodpisać oraz załączyć do oferty. Dostawca /Wykonawca jestzwiązany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminuskładania ofert. Płatność za przedmiot zamówienia będzie dokonana na rzeczWykonawcy przelewem bankowym na rachunek określony na fakturze Wykonawcy, wciągu 30 (trzydziestu) dni od daty dostarczenia przez Dostawcę/Wykonawcę dozamawiającego tj. Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Stołecznej Policji,ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, prawidłowo wystawionej faktury VAT,po zrealizowaniu dostawy. Na fakturze jako płatnika należy wskazać: KomendęStołeczną Policji, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, NIP:5251930070, REGON:012126482. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej nastronie https://platformazakupowa.pl/(nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz nastronie postępowania). W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisemzamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawodokonania zwrotu na koszt Dostawcy. Warunki dostawy i szczegóły realizacjizamówienia zamieszczono w projekcie umowy. Wykaz asortymentu w załączniku doogłoszenia.Dostawa do siedzibyzamawiającego w Warszawie ul. Karolkowa 46 lub innego obiektu wskazanego wzamówieniu. Osoba do kontaktu w/s realizacjiprzedmiotu zamówienia : Pan Emil Tarczyluk tel. 694 490 768.

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Dostawa znaków drogowych i informacyjnych, tablic adresowych i akcesoriów -

znaki do ogłoszenia. [...].xlsx

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3072 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności 0% przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy 0% Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 53

Send a message