Proceeding: Dostawa pionowych znaków i tablic drogowych

Grzegorz Fojcik
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Jastrzębski Zakład Komunalny
Deadlines:
Posted : 11-03-2019 13:33:00
Placing offers: 15-03-2019 13:00:00
Opening offers : 15-03-2019 13:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Znak sprawy SG.273.1.2019                                                                                                  Jastrzębie-Zdrój, dnia 11.03.2019r.

Zaproszenie do złożenia ofertyZamawiający: Miasto Jastrzębie-Zdrój -Jastrzębski Zakład Komunalny44-330 Jastrzębie-Zdrój ul. Dworcowa 17dtelefon: 032 47 51 495 zaprasza do złożenia ofertyna:

1)  Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa pionowych znaków  i tablic drogowych, odblaskowych, z krawędziami podwójnie zaginanymi, wykonanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach /Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz.2181 z późn. zm./ :a.     z folii typu 1 wykonanych z blachy ocynkowanej grubości 1,5mm,b.     z folii typu 2 wykonanych z blachy ocynkowanej grubości 1,5mm,c.    z folii typu 3 wykonanych z blachy ocynkowanej grubości 1,5 mm zwane dalej „znakami i tablicami drogowymi”,oraz  lustra drogowe 800 mm,  okrągłe z siatką zwane dalej „ elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, w tym między innymi termin płatności, warunki i termin dostawy,itd., zostały zawarte w załączniku „Wzór umowy” do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.

2)  Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2019 r.

3)  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena ofertowa– 100%. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie z w/w kryterium wyboru ofert. Ilość punktów oblicza się zgodnie ze wzorem:

P=  Amin x Pmax / A

gdzie: P          – ilość zdobytych punktów w danym kryterium  

Pmax     – maksymalna przewidywana w danym kryterium ilość punktów  - 100 punktów.             

Amin     –cena oferty z najniższą ceną

A          – cena oferty, dla której oblicza się ilość zdobytych punktów       

Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z załącznikiem „Wycena znaków drogowych” do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty. Załącznik „Wycena znaków drogowych” należy dołączyć do oferty.

4)  Ofertę należy złożyć do dnia 15.03.2019 r. do godziny 13:00.

5)  Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.   

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
wzór umowy - dastawa pionowych znaków i tablic drogowych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.doc doc 51.5 2019-03-11 13:33:00 Grzegorz Fojcik Proceeding
załacznik wycena znaków 2019.doc doc 46.5 2019-03-11 13:33:00 Grzegorz Fojcik Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pionowe znaki i tablice drogowe zgodnie z załącznikiem Wycena znaków drogowych 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5792 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 214

Send a message