Proceeding: Naprawa agregatu wody lodowej i central wentylacyjnych wraz z uzupełnieniem czynnika chłodniczego (R407 c) w urządzeniach znajdujących się w budynku Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka" przy al. Armii Krajowej 28 w Starachowicach.

Monika Mazurkiewicz
Urząd Miejski Starachowice
Deadlines:
Posted : 11-03-2019 10:21:00
Placing offers: 15-03-2019 09:30:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Gmina Starachowice zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie usługi polegającej na naprawie agregatu wody lodowej i central wentylacyjnych wraz z uzupełnieniem czynnika chłodniczego (R407 c)w urządzeniach znajdujących się w budynku Miejskiej Hali Targowej"Galeria Skałka" przy al. Armii Krajowej 28 w Starachowicach.

Zamawiający: Gmina Starachowice ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

Przedmiot zamówienia: 

1. Szczegółowy zakres prac: Zlokalizowanie nieszczelności w agregacie wody lodowej (ACP-150-30-P), naprawie nieszczelności oraz ponownym uzupełnieniu czynnika chłodniczego (R 407C) do stanu max. 72 kg gazu. W agregacie wody lodowej występują dwa obwody po 36 kg czynnika chłodniczego. W centrala wentylacyjnej (Ventus VS-75) wymiana sprężarki klimatyzacyjnej, lokalizacja nieszczelności, naprawa nieszczelności oraz uzupełnienie czynnika chłodniczego (R 407C) do stanu max. 16 kg. W centrali wentylacyjnej (Ventus VS-75) zlokalizowanie nieszczelności, naprawa nieszczelności oraz uzupełnienie czynnika chłodniczego (R 407C) do stanu max. 16 kg.

Opis Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka”:Dwukondygnacyjny budynek Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” jest wyposażonyw instalację elektryczną, instalację sieci wodno-kanalizacyjnej, instalację centralnego ogrzewania, instalację monitoringu pasywnego, system sygnalizacji pożarowej i urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe systemu sygnalizacji pożarowej połączone z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach. Powierzchnia handlowa wynosi około 1.500 m²,powierzchnia zabudowy – około 2.200 m²,a powierzchnia użytkowa– około 3.000 m².Długość budynku wynosi 54,00 m, zaś szerokość budynku– 42,60 m. Wysokość attykiparteru wynosi 4,55 m, zaś wysokość attykipiętra– 8,37 m. Kubatura wynosi około 16.000 m³.Miejska Hala Targowa „Galeria Skałka” jest otwarta od poniedziałku do soboty oraz w przedświąteczne niedziele, od godziny 6ººdo godziny 20ºº.

2.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zmawiającym umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załączniknr 1 do zapytania ofertowego.

3. Wskazane jest również aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z charakterystyką przedmiotu zamówienia.

III. Termin realizacji zamówienia: do dnia 08.04.2019 roku.Dokładny termin zostanie uzgodniony ze Zamawiającym.

IV. Kryterium wyboru oferty: Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:Cena-100%

V. Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę cenową należy złożyć przez platformę zakupową OPEN NEXUS.

2.  Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartość brutto całego przedmiotu zamówienia.

3.  Do oferty należy przedłożyć formularz oferty- załącznik nr 2.

VI. Badania ofert: 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

3.  Oferta zostanie odrzucona jeśli:

 a) jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym

 b) Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających.

VII. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1.  Ofertę należy złożyć przez platformę zakupową OPEN NEXUS 

2.Termin składania ofert- 15.03.2018 do godz. 9:30 

VIII. Informacje dodatkowe:

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.

2.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

3.  W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

4.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

IX. Osoba uprawniona do kontaktów:

Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój nr 26, tel. 41 273 82 83, kom. 664-132-922. 

 Informacji technicznych udzieli konserwator obiektu: Dariusz Minda tel. kom. 661-184-334.

Załączniki: 

 Zał.nr 1- Projekt umowy 

 Zał.nr 2- Formularz ofertowy

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

2019-03-18 08:54 Monika Mazurkiewicz Informacja :

Dotyczy postępowania pod nazwą: "Naprawa agregatu wody lodowej i central wentylacyjnych wraz z uzupełnieniem czynnika chłodniczego (R407 c) w urządzeniach znajdujących się w budynku Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka" przy al. Armii Krajowej 28 w Starachowicach. (ID 205844)"

W postępowaniu nie wybrano oferty Wykonawcy: ZECHIK Sp. z o. o. 32-080 Zabierzów ul. Krakowska 259

Uzasadnienie: cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.

Wpłynęła tylko 1 oferta ww. Wykonawcy.

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Naprawa agregatu wody lodowej i central wentylacyjnych wraz z uzupełnieniem czynnika chłodniczego (R407 c) Proszę dołączyć do oferty uzupełniony formularz ofertowy

Załacznik nr 2 Formu [...].pdf

1 pc. Urząd Miejski w Starachowicach
Radomska 45
27-200, Starachowice
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2989 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price - Offer value (Buyer requires the attachment of a file)

Załacznik nr 2 Formu [...].pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 64

Send a message