Proceeding: Świadczenie usług drobnych prac remontowo-naprawczych w Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 6

Rafał Dębski
Urząd Dozoru Technicznego Division: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA
Deadlines:
Posted : 06-03-2019 13:17:00
Placing offers: 14-03-2019 23:13:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Warszawa, dn. 06.03.2019 r.

Urząd Dozoru TechnicznegoUl. Szczęśliwicka 34

02-353 Warszawa          


ZAPYTANIE OFERTOWE      

Urząd Dozoru Technicznego zwraca się zprośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług drobnych prac remontowo-naprawczych w Oddziale Urzędu DozoruTechnicznego w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 6, zgodnie zpozycjami wymienionymi w Formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1. 

1. Podstawowe informacje:Przewidywany okres, na jaki zostanie zawarta umowa – 24 miesiące od dniazawarcia umowy. 

2. Przedmiotemumowy będzie świadczenie usług polegających na wykonywaniu :

  1) drobnych napraw wyposażenia (naprawy mebli, regałów);

  2) napraw w budynku Oddziału, wymagających posiadania kwalifikacjii uprawnień oraz odpowiednich narzędzi, w szczególności:drobnych napraw instalacji elektrycznej,

wymiany żarówek i świetlówek w oświetleniu wewnętrznym i zewnętrznym,

drobnych napraw instalacji wodno-kanalizacyjnej i sanitarnej; 

  3) drobnych prac naprawczo -konserwacyjnych:

stolarki drzwiowej i okiennej,

uszkodzeń elewacji i ogrodzenia

 4) wykonywaniedrobnych prac malarskich związanych z zabrudzeniem ścian lub korozją elementówmetalowych na zewnątrz budynku;

 5) utrzymaniepogotowia awaryjnego 24 h na dobę.  

3. W ofercie należy podać ryczałtową cenę wykonania czynnościwymienionych w punkcie 2. Cena winna zawierać koszty dojazdu oraz wszelkie innekoszty, związane z wykonaniem opisanych w tym punkcie czynności.

4. Pozostałe warunki realizacji zamówienia określają „IstotnePostanowienia Umowy”, będące załącznikiem do niniejszego Zapytania ofertowego. 

Oferta powinna być przygotowana nazałączniku nr 1 i zawierać:datę oferty,adresata oferty,ceny w PLN netto i brutto,podpis z pieczęcią osoby sporządzającej ofertę,termin ważności oferty.wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację umowy zestrony Zleceniobiorcyinformację czy konto bankowe zleceniobiorcy nie jest rachunkiemROR. 

Dodatkowe informacje:Płatności za usługę będądokonywane po jej wykonaniu, potwierdzonym podpisaną specyfikacją wykonanychprac wraz z ilością przepracowanych godzin. Termin płatności wynosić będzie: 21 dniod daty wpływu faktury do UDT.

Ewentualnepytania prosimy kierować na adres: katarzyna.kecik@udt.gov.pllub tel: 48817495705. Terminnadsyłania ofert upływa 14 marca 2019 r.  

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy składaćwyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus. 

Informacje o RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,  
  • Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl),  
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia publicznego 204650 (dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer) prowadzonym w trybie Zapytaniaofertowego; 
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO; 
  • posiada Pani/Pan:

−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;  

−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

  • nie przysługuje Pani/Panu:

−  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


W przypadku pytań:  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00. 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 świadczenie usług drobnych prac remontowo-naprawczych w Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 6 Proszę o wpisanie ryczałtowej ceny netto 1 roboczogodziny pracy zespołu remontowo-naprawczego 240 pc. Urząd Dozoru Technicznego - Lublin
Droga Męczenników Majdanka 6
20-325, Lublin
(0)
Currency rates NBP , USD: 3.8545 PLN, EUR: 4.3072 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 RODO - W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „Nie dotyczy”.

zalacznik_nr_2_-_OSW [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 38

Send a message