Postępowanie: Świadczenie usług drobnych prac remontowo-naprawczych w Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 6

Rafał Dębski
Urząd Dozoru Technicznego Oddział: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA
Terminy:
Zamieszczenie : 06-03-2019 13:17:00
Składanie ofert: 14-03-2019 23:13:00
Otwarcie ofert : -

Wymagania i specyfikacja

Warszawa, dn. 06.03.2019 r.

Urząd Dozoru TechnicznegoUl. Szczęśliwicka 34

02-353 Warszawa          


ZAPYTANIE OFERTOWE      

Urząd Dozoru Technicznego zwraca się zprośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług drobnych prac remontowo-naprawczych w Oddziale Urzędu DozoruTechnicznego w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 6, zgodnie zpozycjami wymienionymi w Formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1. 

1. Podstawowe informacje:Przewidywany okres, na jaki zostanie zawarta umowa – 24 miesiące od dniazawarcia umowy. 

2. Przedmiotemumowy będzie świadczenie usług polegających na wykonywaniu :

  1) drobnych napraw wyposażenia (naprawy mebli, regałów);

  2) napraw w budynku Oddziału, wymagających posiadania kwalifikacjii uprawnień oraz odpowiednich narzędzi, w szczególności:drobnych napraw instalacji elektrycznej,

wymiany żarówek i świetlówek w oświetleniu wewnętrznym i zewnętrznym,

drobnych napraw instalacji wodno-kanalizacyjnej i sanitarnej; 

  3) drobnych prac naprawczo -konserwacyjnych:

stolarki drzwiowej i okiennej,

uszkodzeń elewacji i ogrodzenia

 4) wykonywaniedrobnych prac malarskich związanych z zabrudzeniem ścian lub korozją elementówmetalowych na zewnątrz budynku;

 5) utrzymaniepogotowia awaryjnego 24 h na dobę.  

3. W ofercie należy podać ryczałtową cenę wykonania czynnościwymienionych w punkcie 2. Cena winna zawierać koszty dojazdu oraz wszelkie innekoszty, związane z wykonaniem opisanych w tym punkcie czynności.

4. Pozostałe warunki realizacji zamówienia określają „IstotnePostanowienia Umowy”, będące załącznikiem do niniejszego Zapytania ofertowego. 

Oferta powinna być przygotowana nazałączniku nr 1 i zawierać:datę oferty,adresata oferty,ceny w PLN netto i brutto,podpis z pieczęcią osoby sporządzającej ofertę,termin ważności oferty.wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację umowy zestrony Zleceniobiorcyinformację czy konto bankowe zleceniobiorcy nie jest rachunkiemROR. 

Dodatkowe informacje:Płatności za usługę będądokonywane po jej wykonaniu, potwierdzonym podpisaną specyfikacją wykonanychprac wraz z ilością przepracowanych godzin. Termin płatności wynosić będzie: 21 dniod daty wpływu faktury do UDT.

Ewentualnepytania prosimy kierować na adres: katarzyna.kecik@udt.gov.pllub tel: 48817495705. Terminnadsyłania ofert upływa 14 marca 2019 r.  

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy składaćwyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus. 

Informacje o RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,  
  • Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl),  
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia publicznego 204650 (dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer) prowadzonym w trybie Zapytaniaofertowego; 
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO; 
  • posiada Pani/Pan:

−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;  

−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

  • nie przysługuje Pani/Panu:

−  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


W przypadku pytań:  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00. 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Adres dostawy

Adres dostawy podany jest w sekcji przedmiot postępowania przy pozycji zakupowej

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 świadczenie usług drobnych prac remontowo-naprawczych w Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 6 Proszę o wpisanie ryczałtowej ceny netto 1 roboczogodziny pracy zespołu remontowo-naprawczego 240 szt. Urząd Dozoru Technicznego - Lublin
Droga Męczenników Majdanka 6
20-325, Lublin
(0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3037 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 RODO - W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „Nie dotyczy”.

zalacznik_nr_2_-_OSW [...].docx

(0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 10

Wyślij wiadomość