Proceeding: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiegow specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych bez ograniczeń orazw specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeńtelekomunikacyjnych

Deadlines:
Posted : 01-03-2019 15:23:00
Placing offers: 15-03-2019 09:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Usługapełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych bez ograniczeń orazw specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeńtelekomunikacyjnych nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicyćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach”

Wykonawcajest zobowiązany zapewnić nadzór inwestorski przez osobę/osoby posiadająceuprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznychi elektromagnetycznych oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Nadzór inwestorski obejmuje czynności wymienione w art. 25 i26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1202, z późn. zm.). Wykonawca będzie pełnić czynności nadzoru inwestorskiego nakażde wezwanie zamawiającego, kierownika budowy lub z inicjatywy własnej, wterminie od podpisania umowy pełnienia nadzoru inwestorskiego do zakończenia irozliczenia robót budowlanych. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z SiWZ, wzoremumowy oraz dokumentacją projektową dla inwestycji pn. „Przebudowa osi strzeleckich A i Bpolicyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach” umieszczoną na stronieinternetowej Zamawiającego jako załącznik postępowania o udzielenie zamówieniepublicznego Nr 1/ZP/2019.

Adres strony:http://www.katowice.szkolapolicji.gov.pl/spk/zam/postepowania-o-zamowien

Obecnie Zamawiający prowadzi postępowanie o udzieleniezamówienie publicznego dla inwestycji pn. „Przebudowa osi strzeleckich A i B policyjnejstrzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach”.

Przewidywany termin podpisania umowy o roboty budowlane: maj 2019r.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30 września 2022 r. 

Osoba wskazana przezWykonawcę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnościinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznychnad przedmiotowym zadaniem musi posiadać uprawnienia do kierowania robotamibudowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeńelektrycznych i elektromagnetycznych bez ograniczeń, najmniej 10-letniąpraktykę zawodową oraz doświadczenie w sprawowaniufunkcji inspektora nadzoru lub funkcji kierownika robót w zakresie wykonania sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych na minimum dwóch obiektachkubaturowych o powierzchni użytkowej powyżej 3000 m2.

Osoba wskazana przezWykonawcę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnościinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych nadprzedmiotowym zadaniem musi posiadać uprawnienia do kierowania robotamibudowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturątelekomunikacyjną, co najmniej w ograniczonym zakresie oraz co najmniej 5-letniąpraktykę zawodową. 

Wykonawca może wskazać jedną osobę do pełnienia obu ww.funkcji.

UWAGA 1: Do oferty należydołączyć dokumenty poświadczające posiadane przez osobę wyznaczoną do pełnieniafunkcji inspektora nadzoru uprawnienia budowlane w specjalnościinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznychbez ograniczeń oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurządzeń telekomunikacyjnych, a także dokumenty potwierdzające przynależność dowłaściwej izby samorządu zawodowego. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest wypełnićzałącznik nr 1 „Formularz Ofertowy”. Nie dołączenie ww. dokumentów skutkowaćbędzie wykluczeniem z postępowania, po uprzednim zawezwaniu do uzupełnieniabrakujących dokumentów.

UWAGA 2: Zamawiający informuje, że postępowaniewystawiane jest w celu oszacowania zamówienia i nie musi zakończyć się wyboremDostawcy / Wykonawcy. 

Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się zWykonawcami:Marcin Knopik, IwonaStępień -  32/6069 473 w godzinach8.00-15.00 w dni robocze

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Usługa pełnienia nadzory inwestorskiego Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych bez ograniczeń oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach” 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3072 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 71

Send a message