Proceeding: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowychi kanalizacyjnych

Deadlines:
Posted : 01-03-2019 14:37:00
Placing offers: 15-03-2019 09:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Usługa pełnienia nadzoruinwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowychi kanalizacyjnych nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa osistrzeleckich A i B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji wKatowicach”

Wykonawcajest zobowiązany zapewnić nadzór inwestorski przez osobę posiadającąuprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej wzakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Nadzór inwestorski obejmuje czynności wymienione w art. 25 i26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1202, z późn. zm.). Wykonawca będzie pełnić czynności nadzoru inwestorskiego nakażde wezwanie zamawiającego, kierownika budowy lub z inicjatywy własnej, wterminie od podpisania umowy pełnienia nadzoru inwestorskiego do zakończenia irozliczenia robót budowlanych. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z SiWZ, wzoremumowy oraz dokumentacją projektową dla inwestycji pn. „Przebudowa osi strzeleckich A i Bpolicyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach” umieszczoną na stronieinternetowej Zamawiającego jako załącznik postępowania o udzielenie zamówieniepublicznego Nr 1/ZP/2019. 

Adres strony:http://www.katowice.szkolapolicji.gov.pl/spk/zam/postepowania-o-zamowien

Obecnie Zamawiający prowadzi postępowanie o udzieleniezamówienie publicznego dla inwestycji pn. „Przebudowa osi strzeleckich A i B policyjnejstrzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach”.

Przewidywany termin podpisania umowy o roboty budowlane: maj 2019r.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30 września 2022 r.

Osoba wskazana przez  Wykonawcę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnościinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nad przedmiotowym zadaniem musi posiadaćuprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnejw zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń, co najmniej 10-letniąpraktykę zawodową oraz doświadczenie w sprawowaniu funkcji inspektora nadzorulub funkcji kierownika robót w zakresie wykonania instalacji wentylacyjnych na minimum dwóch obiektach kubaturowych o powierzchni użytkowej powyżej 3000m2 lub budowie/przebudowie minimum jednej krytej osi strzeleckiej dla strzelnicy ćwiczebnej umożliwiającej strzelania z broni palnej przy wartości zamówienia minimum 15.000.000,00 zł brutto.*

* Wymagania dot. doświadczenia w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru lub funkcji kierownika robót w zakresie wykonania instalacji wentylacyjnych na minimum dwóch obiektach kubaturowych o powierzchni użytkowej powyżej 3000m2

lub

budowie/przebudowie minimum jednej krytej osi strzeleckiej dla strzelnicy ćwiczebnej umożliwiającej strzelania z broni palnej przy wartości zamówienia minimum 15.000.000,00 zł brutto

są wymaganiami alternatywnymi tzn. wystarczy gdy tylko jedno z nich jest spełnione.

UWAGA 1: Do oferty należydołączyć dokumenty poświadczające posiadane przez osobę wyznaczoną do pełnieniafunkcji inspektora nadzoru uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnejw zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, a także dokumentypotwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. Ponadto,Wykonawca zobowiązany jest wypełnić załącznik nr 1 „Formularz Ofertowy”oraz załącznik nr 2 „Wykaz realizowanych spraw” wraz z dowodamipotwierdzającymi, że wyżej wymienione prace zostały wykonane w sposób należyty.Nie dołączenie ww. dokumentów skutkować będzie wykluczeniem z postępowania, pouprzednim zawezwaniu do uzupełnienia brakujących dokumentów. 

UWAGA 2: Zamawiający informuje, że postępowaniewystawiane jest w celu oszacowania zamówienia i nie musi zakończyć się wyboremDostawcy / Wykonawcy. 

Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się zWykonawcami:Marcin Knopik, Iwona Stępień -  32/6069 473 w godzinach 8.00-15.00 w dnirobocze.

Announcements

2019-03-07 10:51 Marcin Knopik Dokonano edycji opisu wymagań postępowania celem osiągnięcia większej przejrzystości (wymagania nie uległy zmianom).

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Usłauga pełnienia nadzoru inwestorskiego Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3072 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 58

Send a message