Postępowanie: Zapytanie poniżej progu - roboty bud. Budowa przyłącza na Terenach przemysłowych Miasta i Gminy Końskie do działki o nr ewidencyjnym 1247

Terminy:
Zamieszczenie : 27-02-2019 15:15:00
Składanie ofert: 07-03-2019 14:00:00
Otwarcie ofert : 08-03-2019 08:00:00

Wymagania i specyfikacja

Budowa przyłącza na Terenach Przemysłowych Miasta i Gminy Końskie do działki o nr ewidencyjnym 1247

I. Opis zadania:

1. PEC w Końskich Sp. z o.o. prosi o przedstawienie oferty cenowej na wybudowanie przyłącza 0,4 kV od Stacji 15/0,4 kV „Końskie Strefa” zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Kuźniczej i Przemysłowej do planowanego złącza kablowo-pomiarowego ZKP dwudzielnego zlokalizowanego przy ul. Kuźniczej - działka 1247(wg załączonego szkicu sytuacyjnego).

II. Zakres prac i dostawy materiałów niezbędnych do realizacji w/w zadania:

1.    Wykonanie dokumentacji i realizacja przyłącza do działki 1247 o mocy przyłączeniowej docelowej 30 kW. Przyłącze należy wykonać kablem o przekroju 240 mm2 - długość przyłącza od Stacji 15/0,4 kV do ZKP Odbiorcy około 95,5 mb. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prac związanych z przedmiotowym zadaniem jest uzgodnienie dokumentacji w Dziale Technicznym PEC w Końskich Sp. z o.o.

2.    Miejsce przyłączenia Podmiotu Przyłączanego: zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych pola odpływowego 0,4kV w stacji 15/0,4 kV Końskie Strefa.

3.    W celu realizacji w/w przyłącza należy wykonać trasę nn kablem o przekroju 240 mm2 od stacji 15/0,4 „Końskie Strefa” do ZKP zlokalizowanego przy granicy działki 1247 zgodnie ze szkicem załączonym do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Znak In. 7234.1.208.2018.AP z dnia 31-12-2018r.- załącznik nr 1 oraz 2.

4.    Opis robót w zakresie budowy przyłącza kablowego do działki 1247:

4.1.    Wykonanie wykopu od stacji 15/0,4 w pobliżu trasy istniejącego zasilania do firmy „PA-DREW” i przejście przeciskiem pod ul. Kuźniczą na drugą stronę ulicy.

4.2.    Wykonanie wykopu wzdłuż ulicy Kuźniczej w pasie drogowym 1241w kierunku ZKP Odbiorcy przy dz. 1247 na odcinku od przecisku pod ulicą Kuźniczą w sąsiedztwie działki 1287.

4.3.    Pod utwardzonym wjazdem na działkę o nr geodezyjnym 1248 wykonać przecisk a kabel umieścić w rurze osłonowej. 4.4.    ułożenie w wykopie nowego kabla zasilającego o przekroju 240mm2 wraz z folią ostrzegawczą przy granicy działki 1287, przy skrzyżowaniu ul. Kuźniczej i Przemysłowej w rejonie lokalizacji złącza podziemnego (zgodnie z załącznikiem 6.1.) pozostawić 3m zapas kabla. Złącza podziemnego nie należy realizować!!

4.5.    Po ułożeniu kabla rowy kablowe należy zasypać uporządkować teren i wykonać inwentaryzację geodezyjną na całość przeprowadzonych prac.

4.6.    Dostawa i zabudowa fundamentów oraz nowego złącza kablowo-pomiarowego dwudzielnego ZK-2 +1PP, które będzie zlokalizowane przy granicy działki 1247 (złącze kablowo-pomiarowe pole nr 1 – 30 kW, pole nr 2(rezerwa)),

4.7.    Dostawa i montaż zabezpieczeń oraz bezpośredniego układu pomiarowego wraz z innym niezbędnym wyposażeniem do ZKP przy działce 1247 dobranych do mocy Podmiotu Przyłączanego – moc przyłączeniowa 30 kW.

4.8.    Doprowadzenie terenu robót do pierwotnego stanu.

4.9.    Po wykonaniu prac związanych z budową sporządzić protokoły pomiarowe.

5.    Wymagania i lokalizacja układu pomiarowo – rozliczeniowego:

5.1.    układ pomiarowy należy zainstalować w złączu kablowo-pomiarowym dwudzielnym, w 1 polu szafki zainstalowanej przy granicy działki 1247 natomiast w drugim polu szafki przewidziana rezerwa 30 kW. Układ pomiarowo rozliczeniowy należy zamontować w sposób uniemożliwiający ingerencję osób postronnych w wewnętrzną instalację pomiarową, zgodnie z aktualnymi przepisami oraz wymaganiami zawartymi w stosownych normach. W zakres prac wchodzi również zaprogramowanie nowej taryfy dla podmiotu przyłączanego.

5.2.    do realizacji pomiaru zużycia energii wykorzystać układ bezpośredni z zastosowaniem licznika trójfazowego energii czynnej i biernej mierzonej dwukierunkowo, dwustrefowy, licznik ze wskaźnikiem poboru mocy,

5.3.    liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo - rozliczeniowych powinien mieć klasę nie gorszą niż A dla energii czynnej i nie gorszą niż 2 dla energii biernej,

5.4.    układ pomiarowy powinien umożliwiać rejestrowanie i przechowywanie w pamięci pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykać okres rozliczeniowy,

5.5.    układ pomiarowo-rozliczeniowy powinien mieć układ synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobę,

5.6.    układ pomiarowo-rozliczeniowy powinien umożliwiać transmisję danych pomiarowych do OSDn (PEC w Końskich Sp. z o.o.),

5.7.    wszystkie elementy członu zasilającego oraz osłony i urządzenia wchodzące w skład układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej muszą być przystosowane do oplombowania,

6.    Po wykonaniu prac związanych z budową układu pomiarowo-rozliczeniowego sporządzić protokoły pomiarowe.

7.    Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym

w obowiązujących normach. Układ pracy sieci TN-C.

8.    Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania tgφ = 0,3

III. Warunki formalne:

1.    W ofercie prosimy podać ceny netto i brutto za cały zakres zadania. Termin składania ofert 07-03-2019r. do godz. 14.00. Termin realizacji zadania do 31-03-2019r.
2.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.

3.    Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja przez potencjalnych oferentów w/w zapisów. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4.    Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania

5.    W sprawie problemów technicznych związanych z obsługą platformy Open Nexus Wykonawca może się kontaktować z Centrum Wsparcia Klienta – tel. 61-679-19-00.IV.

Załączniki:

1. Skan decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie zgody na lokalizację kabla elektroenergetycznego nN 0,4 kV w pasie drogowym drogi gminnej – ul. Kuźniczej.

2. Mapa w skali 1:500 z lokalizacją kabli do budowy i wymiany.

3 Projekt umowy na wykonanie w/w zadania.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Adres dostawy

Adres dostawy podany jest w sekcji przedmiot postępowania przy pozycji zakupowej

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Pozycja 1 Budowa przyłącza na Terenach Przemysłowych Miasta i Gminy Końskie do działki o nr ewidencyjnym 1247. 1 robota budowlana Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.
Armii Krajowej 5
26-200, Końskie
(0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3037 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Gwarancja - min. 36 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 7

Wyślij wiadomość