Proceeding: Zapytanie poniżej progu - roboty bud. Budowa przyłącza na Terenach przemysłowych Miasta i Gminy Końskie do działki o nr ewidencyjnym 1247

Deadlines:
Posted : 27-02-2019 15:15:00
Placing offers: 07-03-2019 14:00:00
Opening offers : 08-03-2019 08:00:00

Requirements and specifications

Budowa przyłącza na Terenach Przemysłowych Miasta i Gminy Końskie do działki o nr ewidencyjnym 1247

I. Opis zadania:

1. PEC w Końskich Sp. z o.o. prosi o przedstawienie oferty cenowej na wybudowanie przyłącza 0,4 kV od Stacji 15/0,4 kV „Końskie Strefa” zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Kuźniczej i Przemysłowej do planowanego złącza kablowo-pomiarowego ZKP dwudzielnego zlokalizowanego przy ul. Kuźniczej - działka 1247(wg załączonego szkicu sytuacyjnego).

II. Zakres prac i dostawy materiałów niezbędnych do realizacji w/w zadania:

1.    Wykonanie dokumentacji i realizacja przyłącza do działki 1247 o mocy przyłączeniowej docelowej 30 kW. Przyłącze należy wykonać kablem o przekroju 240 mm2 - długość przyłącza od Stacji 15/0,4 kV do ZKP Odbiorcy około 95,5 mb. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prac związanych z przedmiotowym zadaniem jest uzgodnienie dokumentacji w Dziale Technicznym PEC w Końskich Sp. z o.o.

2.    Miejsce przyłączenia Podmiotu Przyłączanego: zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych pola odpływowego 0,4kV w stacji 15/0,4 kV Końskie Strefa.

3.    W celu realizacji w/w przyłącza należy wykonać trasę nn kablem o przekroju 240 mm2 od stacji 15/0,4 „Końskie Strefa” do ZKP zlokalizowanego przy granicy działki 1247 zgodnie ze szkicem załączonym do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Znak In. 7234.1.208.2018.AP z dnia 31-12-2018r.- załącznik nr 1 oraz 2.

4.    Opis robót w zakresie budowy przyłącza kablowego do działki 1247:

4.1.    Wykonanie wykopu od stacji 15/0,4 w pobliżu trasy istniejącego zasilania do firmy „PA-DREW” i przejście przeciskiem pod ul. Kuźniczą na drugą stronę ulicy.

4.2.    Wykonanie wykopu wzdłuż ulicy Kuźniczej w pasie drogowym 1241w kierunku ZKP Odbiorcy przy dz. 1247 na odcinku od przecisku pod ulicą Kuźniczą w sąsiedztwie działki 1287.

4.3.    Pod utwardzonym wjazdem na działkę o nr geodezyjnym 1248 wykonać przecisk a kabel umieścić w rurze osłonowej. 4.4.    ułożenie w wykopie nowego kabla zasilającego o przekroju 240mm2 wraz z folią ostrzegawczą przy granicy działki 1287, przy skrzyżowaniu ul. Kuźniczej i Przemysłowej w rejonie lokalizacji złącza podziemnego (zgodnie z załącznikiem 6.1.) pozostawić 3m zapas kabla. Złącza podziemnego nie należy realizować!!

4.5.    Po ułożeniu kabla rowy kablowe należy zasypać uporządkować teren i wykonać inwentaryzację geodezyjną na całość przeprowadzonych prac.

4.6.    Dostawa i zabudowa fundamentów oraz nowego złącza kablowo-pomiarowego dwudzielnego ZK-2 +1PP, które będzie zlokalizowane przy granicy działki 1247 (złącze kablowo-pomiarowe pole nr 1 – 30 kW, pole nr 2(rezerwa)),

4.7.    Dostawa i montaż zabezpieczeń oraz bezpośredniego układu pomiarowego wraz z innym niezbędnym wyposażeniem do ZKP przy działce 1247 dobranych do mocy Podmiotu Przyłączanego – moc przyłączeniowa 30 kW.

4.8.    Doprowadzenie terenu robót do pierwotnego stanu.

4.9.    Po wykonaniu prac związanych z budową sporządzić protokoły pomiarowe.

5.    Wymagania i lokalizacja układu pomiarowo – rozliczeniowego:

5.1.    układ pomiarowy należy zainstalować w złączu kablowo-pomiarowym dwudzielnym, w 1 polu szafki zainstalowanej przy granicy działki 1247 natomiast w drugim polu szafki przewidziana rezerwa 30 kW. Układ pomiarowo rozliczeniowy należy zamontować w sposób uniemożliwiający ingerencję osób postronnych w wewnętrzną instalację pomiarową, zgodnie z aktualnymi przepisami oraz wymaganiami zawartymi w stosownych normach. W zakres prac wchodzi również zaprogramowanie nowej taryfy dla podmiotu przyłączanego.

5.2.    do realizacji pomiaru zużycia energii wykorzystać układ bezpośredni z zastosowaniem licznika trójfazowego energii czynnej i biernej mierzonej dwukierunkowo, dwustrefowy, licznik ze wskaźnikiem poboru mocy,

5.3.    liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo - rozliczeniowych powinien mieć klasę nie gorszą niż A dla energii czynnej i nie gorszą niż 2 dla energii biernej,

5.4.    układ pomiarowy powinien umożliwiać rejestrowanie i przechowywanie w pamięci pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykać okres rozliczeniowy,

5.5.    układ pomiarowo-rozliczeniowy powinien mieć układ synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobę,

5.6.    układ pomiarowo-rozliczeniowy powinien umożliwiać transmisję danych pomiarowych do OSDn (PEC w Końskich Sp. z o.o.),

5.7.    wszystkie elementy członu zasilającego oraz osłony i urządzenia wchodzące w skład układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej muszą być przystosowane do oplombowania,

6.    Po wykonaniu prac związanych z budową układu pomiarowo-rozliczeniowego sporządzić protokoły pomiarowe.

7.    Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym

w obowiązujących normach. Układ pracy sieci TN-C.

8.    Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania tgφ = 0,3

III. Warunki formalne:

1.    W ofercie prosimy podać ceny netto i brutto za cały zakres zadania. Termin składania ofert 07-03-2019r. do godz. 14.00. Termin realizacji zadania do 31-03-2019r.
2.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.

3.    Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja przez potencjalnych oferentów w/w zapisów. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4.    Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania

5.    W sprawie problemów technicznych związanych z obsługą platformy Open Nexus Wykonawca może się kontaktować z Centrum Wsparcia Klienta – tel. 61-679-19-00.IV.

Załączniki:

1. Skan decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie zgody na lokalizację kabla elektroenergetycznego nN 0,4 kV w pasie drogowym drogi gminnej – ul. Kuźniczej.

2. Mapa w skali 1:500 z lokalizacją kabli do budowy i wymiany.

3 Projekt umowy na wykonanie w/w zadania.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Pozycja 1 Budowa przyłącza na Terenach Przemysłowych Miasta i Gminy Końskie do działki o nr ewidencyjnym 1247. 1 building work Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.
Armii Krajowej 5
26-200, Końskie
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2554 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Gwarancja - min. 36 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views: 95

Send a message