Proceeding: (PL/UE)ZP/PN/14/19/LA/AJ-Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz produktów do pielęgnacji skóry z podziałem na 10 zadania.

Deadlines:
Published : 27-02-2019 14:35:00
Placing offers : 12-03-2019 10:00:00
Offers opening : 12-03-2019 10:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
14-19-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc doc 210.5 2019-02-27 14:35:00 Proceeding
14-19-Załącznik nr 1- Arkusz asortymentowo-cenowy.xls xls 44 2019-02-27 14:35:00 Proceeding
14-19-Załącznik nr 1a-Szczegółowy Opis Zamówienia.docx docx 19.68 2019-02-27 14:35:00 Proceeding
14-19-Załącznik nr 2-Formularz Oferty.doc doc 83 2019-02-27 14:35:00 Proceeding
14-19-Załącznik nr 3-Projekt umowy aw-1.docx docx 42.95 2019-02-27 14:35:00 Proceeding
14-19-Załącznik nr 4-Oświadczenie o przynależności do grupie kapitałowej.doc doc 42.5 2019-02-27 14:35:00 Proceeding
14-19-Załącznik nr 5-JEDZ.7z 7z 80.52 2019-02-27 14:35:00 Proceeding
Ogłoszenie-2019-OJS041-092568.pdf pdf 226.59 2019-02-27 14:35:00 Proceeding
14-19-Odpowiedź na pytania nr 1.pdf pdf 136.85 2019-03-05 14:28:36 Public message
Arkusze.7z 7z 42.93 2019-03-13 11:47:52 Public message
14-19-12.03.2019-Zbiorcze zestawienie ofert.xls xls 58 2019-03-12 12:06:03 Public message
Wybór oferty najkorzysniejszej.pdf pdf 98.22 2019-04-03 14:04:44 Public message

Announcements

2019-04-03 14:04 Alicja Jasek Zawiadomienie o wyniku postępowania

Wybór oferty najkorz [...].pdf

2019-03-13 11:48 Alicja Jasek Arkusze asortymentowo-cenowe
2019-03-13 11:47 Alicja Jasek Arkusze asortymentowo-cenowe

Arkusze.7z

2019-03-12 12:06 Alicja Jasek Zbiorcze zestawienie ofert

14-19-12.03.2019-Zbi [...].xls

2019-03-05 14:28 Alicja Jasek Odpowiedź na pytania

14-19-Odpowiedź na p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 784