Proceeding: D10.251.6.G.2019 dostawa implantów piersi i wyrobów medycznych do implantacji piersi

Deadlines:
Posted : 11-02-2019 10:23:00
Placing offers: 15-03-2019 10:00:00
Opening offers : 15-03-2019 11:00:00

Requirements and specifications

Announcements

2019-04-17 08:14 Małgorzata Szyszka 6-19 informacja o wynikach postępowania

6-19 wybór.pdf

2019-03-15 11:49 Małgorzata Szyszka 6-19 informacja z otwarcia ofert z dnia 15 marca 2019 r.

6-19 informacja z ot [...].pdf

2019-02-28 13:25 Małgorzata Szyszka 6-19 wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 80

Send a message