Proceeding: GKV.222.3.2019 Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działki nr 219 położonej w obrębie ewidencyjnym Marcinowice (021905_2.0008), gm.Marcinowice, powiat świdnicki, woj.dolnośląskie

Anna Kwiatkowska
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Division: Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy
Deadlines:
Posted : 05-02-2019 15:19:10
Placing offers: 11-02-2019 15:00:00
Opening offers : 10-04-2018 08:59:00

Requirements and specifications

W związku z prowadzanym rozeznaniem cenowym zaprasza się do złożenia oferty na wykonanie klasyfikacji gleboznawczej gruntów na obszarze działki nr 219 położonej w obrębie ewidencyjnym Marcinowice (021905_2.0008) w jedn. ewid.Marcinowice, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie. 

Informacje dotyczące realizacji zlecenia (zamówienia):

 1. przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności klasyfikacyjnych, o których mowa w § 5 ust.1 pkt 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz.1246) a także niezbędnego pomiaru sytuacyjnego, w szczególności zmienionych konturów klasyfikacyjnych lub użytków gruntowych, zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 263,poz.1572);
 2. w ramach czynności objętych zamówieniem należy wykonać w szczególności:  
  • analizę materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
  • przeprowadzić czynności klasyfikacyjne w terenie, po wcześniejszym prawidłowym zawiadomieniu stron postępowania, zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,badaniem należy objąć teren całego ewentualnie zmienionego konturu klasyfikacyjnego,
  • sporządzić dokumentację fotograficzną odkrywek podstawowych,
  • sporządzić projekt ustalenia klasyfikacji,
  • dokonać pomiaru sytuacyjnego zmienionych konturów klasyfikacyjnych, użytków gruntowych oraz ewentualnie pozostałych elementów sytuacyjnych (punktów granicznych) zgodnie ze standardami technicznymi obowiązującymi w geodezji, tak aby dane ewidencyjne zawarte w opracowanej dokumentacji geodezyjnej spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r.poz. 1034 z późn. zm.) w zakresie formatu danych i standardów technicznych tych danych, w szczególności mając na uwadze zapisy § 85 ust. 2 powołanego rozporządzenia,
  • sporządzić i przekazać do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operat techniczny,
  • w przypadku stwierdzenia zmian w klasyfikacji gruntów należy dostarczyć Zamawiającemu 1 egz. mapy klasyfikacji, sporządzony na kopii mapy ewidencyjnej,uwierzytelniony na zasadach rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych;
 3. czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 należy wykonać na obszarze działki ewidencyjnej nr 219 położonej w obrębie ewidencyjnym Marcinowice (021905_2.0008) w jedn. ewid. Marcinowice. Według danych ewidencji gruntów i budynków:
  • powierzchnia ewidencyjna działki wynosi 2,12 ha i nie spełnia standardów technicznych dotyczących obliczenia i precyzji określenia pola powierzchni;
  • powierzchnia użytków wynosi: RIIIa– 0,63 ha, PsIII – 1,01 ha, LsIV – 0,48 ha i nie spełnia standardów technicznych dotyczących obliczenia i precyzji określenia pola powierzchni.
 4. badaniem należy objąć teren całych ewentualnie zmienionych konturów klasyfikacyjnych; na opisie odkrywki i w protokole należy wpisać pozycję z urzędowej tabeli klas gruntów, dołączyć dokumentację fotograficzną odkrywek;
 5. Wykonawca musi dokonać zgłoszenia pracy geodezyjnej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 6. Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę według wzoru załączonego do rozeznania cenowego;
 7. okres realizacji zamówienia w terminie do dnia 15.04.2019 r. ; przewiduje się za zgodą Zamawiającego możliwość przesunięcia terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych lub niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia w podanym terminie;
 8. kryterium wyboru – najniższa cena;
 9. płatne w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy;
 10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty związane z udostępnieniem materiałów zasobu geodezyjnego w związku ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej oraz koszty uwierzytelnienia, o których mowa w pkt. 2 tiret 6 i 7. 

Wymagania stawiane Wykonawcy:

 1. posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności do wykonania zamówienia oraz dysponowanie potencjałem technicznym, kadrowym gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia;
 2. posiadanie uprawnień z zakresu geodezji i kartografii niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia lub osób, które takie uprawnienia posiadają;
 3. w przypadku klasyfikatorów, którzy nie wykonywali czynności na terenie powiatu świdnickiego, na potwierdzenie pkt 1 należy do oferty załączyć kopie właściwych dokumentów;
 4. prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej z przedmiotem zamówienia;
 5. w przypadku podmiotów działających w formie spółki cywilnej do oferty należy załączyć kopię umowy spółki wraz z aneksami. 

Informacje dodatkowe:

 1. Oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia łącznie z kosztami przygotowania oferty.
 2. Najkorzystniejsza oferta  jest to oferta określająca najniższą cenę brutto za wykonanie całości zamówienia.
 3. Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 14 dni.
 4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert cenowych.
 5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 6. Należy podać wartość oferty netto, vat.
 7. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi (np. drogą elektroniczną, telefonicznie, za pośrednictwem platformy zakupowej) wszystkich Wykonawców, którzy zostali zaproszeni do złożenia oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.
 8. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy lub z innych przyczyn umowa nie zostanie zawarta albo po zawarciu nastąpi jej rozwiązanie, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez konieczności prowadzenia nowej procedury wyboru Wykonawcy.
 10. Zamawiający zastrzega sobie, że może pozostawić niniejsze zapytanie bez rozstrzygnięcia oraz możliwość odstąpienia od realizacji niniejszego zadania bez podania przyczyny.  

Osobą do kontaktów w sprawach formalnych dotyczących postępowania jest Zastępca Dyrektora Anna Kwiatkowska, tel.74 852 33 74 wew.203.  

    Announcements

    2019-02-12 15:13 Anna Kwiatkowska Informujemy, że w niniejszym zapytaniu wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę cenową przedstawioną przez Usługi Geodezyjne Bogusław Mełech. Cena oferty 1.900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset i 00/100 złotych).

    Inquiry subject

    Lp Name Description and attachments Quantity
    / Unit
    Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
    file
    1 Wykonanie klasyfikacji gleboznawczej gruntów Czynności należy wykonać dla działki nr 219 położonej w obrębie ewidencyjnym Marcinowice (021905_2.0008) w jedn. ewid. Marcinowice, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie. 1 service - (0)
    Currency rates NBP , EUR: 4.3543 PLN

    Ranking and unrated criteria

    Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
    1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
    0,00 PLN brutto
    (0)
    2 Przedmiot zamówienia zostanie wykonany a stosowna dokumentacja, w tym operat techniczny zostanie przekazany do Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy - Proszę potwierdzić TAK (0)
    3 Uważam się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert - Proszę potwierdzić TAK (0)
    4 Zamówienie wykonane zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami technicznymi - Proszę potwierdzić TAK (0)
    5 Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym, kadrowym i znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającymi wykonanie zamówienia - Proszę potwierdzić TAK (0)
    6 Występując jako podmiot gospodarczy przedmiot prowadzonej przeze mnie działalności jest tożsamy z przedmiotem zamówienia - Proszę potwierdzić TAK (0)
    7 W stosunku do mojej firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości - Proszę potwierdzić TAK (0)
    8 Zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń - Proszę potwierdzić TAK (0)
    9 Wyrażam zgodę na płatności określone w rozeznaniu cenowym - Proszę potwierdzić TAK (0)
    10 Osobą, która wykonać będzie czynności klasyfikatora jest - Proszę podać imię i nazwisko klasyfikatora; w przypadku klasyfikatorów, którzy nie wykonywali czynności na terenie powiatu świdnickiego należy do oferty załączyć kopie właściwych dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy i umiejętności (0)
    11 Osobą, która posiada uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia jest - Proszę podać imię i nazwisko, nr uprawnień (0)
    12 Prowadziny działalność w formie spółki cywilnej - Proszę podać tak/nie; w przypadku tak proszę załączyć kopię umowy spółki cywilnej wraz z aneksami (0)
    Unlock the form

    The number of page views - 60

    Send a message