Postępowanie: Sukcesywna dostawa paliw płynnych w okresie od 01.03.2019r do 29.02.2020r.

Terminy:
Zamieszczenie : 05-02-2019 11:37:00
Składanie ofert: 12-02-2019 10:00:00
Otwarcie ofert : 12-02-2019 10:05:00

Wymagania i specyfikacja

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.  zaprasza do  złożenia oferty na  sukcesywną  dostawę paliw w okresie  od 01.03.2019r. do 29.02.2020r., w  łącznej ilości:

1.olej napędowy  -  43000 l  (w zakresie różnic do   20%)

2. benzyna PB - 95- 3200 l  (w zakresie różnic do 20%) 

3. gaz LPG- 1500 l  (w zakresie różnic do  20%)

Szczegółowe wymagania Zamawiającego  określono w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia  stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Pzp  wartość zamówienia  nie przekracza  wrażonej w złotych równowartości kwoty 443000 euro dla dostaw i usług (zamówienia sektorowe), co oznacza, iż nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp.

W postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej.

Adres dostawy

Adres dostawy podany jest w sekcji przedmiot postępowania przy pozycji zakupowej

Komunikaty

2019-02-13 10:37 Irena Hojsler Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu przekazuje w załączeniu informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

wybór - paliwa.pdf

2019-02-08 12:04 Irena Hojsler Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu przesyła odpowiedzi na pytania do treści SIWZ w sprawie sukcesywnej dostawy paliw płynnych.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 olej napędowy Ofertę należy wycenić według średniej ceny z miesiąca grudnia 2018r obliczonej na podstawie cen sprzedaży Wykonawcy (bez upustów). Zasada oceny kryterium "cena" zostały określone w punkcie 12A specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 43000 l Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.
Targowa 8
64-300, Nowy Tomyśl
(0)
2 benzyna PB- 95 Ofertę należy wycenić według średniej ceny z miesiąca grudnia 2018r obliczonej na podstawie cen sprzedaży Wykonawcy (bez upustów). 3200 l - (0)
3 gaz LPG Ofertę należy wycenić według średniej ceny z miesiąca grudnia 2018r obliczonej na podstawie cen sprzedaży Wykonawcy (bez upustów). 1500 l - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3037 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 50% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności 50% przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Proszę potwierdzić spełnianie warunku (0)
5 Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wy¬konania zamówienia - Proszę potwierdzić spełnianie warunku (0)
6 Wykonawca musi umożliwić zakup paliw siedem dni w tygodniu, co najmniej w godzinach od 06.00 do 22.00 a czas nieprzerwanego dojazdu z siedziby Zamawiającego do miejsca tankowania paliw nie może być dłuższy niż 10 minut. - Proszę potwierdzić spełnianie warunku oraz wpisać adres stacji, na której ma odbywać się tankowanie pojazdów Zamawiającego (0)
7 Wykonawca oświadcza o braku podstaw do wykluczenia na podstawie § 30 Regulaminu udzielania zamówień Zamawiającego - Proszę potwierdzić spełnianie warunku (0)
8 Informacja o sposobie rozliczania pobranego paliwa - Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania bezgotówkowych transakcji za pomocą kart magnetycznych. Jeżeli Wykonawca zaproponuje taki sposób rozliczania zakupu paliwa należy do wartości oferty doliczyć koszt wydania do 20 sztuk kart magnetycznych. Cena za wydanie kart magnetycznych zostanie doliczona do ceny dostawy paliw i oceniona zostanie zgodnie z kryterium „cena". W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę takiej formy rozliczenia zatankowanego paliwa należy potwierdzić i wpisać cenę wydania kart paliowych. Jeśli wykonawca nie poda ceny wydania kart paliwowych Zamawiający przyjmie wartość zero złotych. (0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 2

Wyślij wiadomość