Proceeding: GKV.222.1.2019 Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu świdnickiego.

Anna Kwiatkowska
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Division: Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy
Deadlines:
Posted : 05-02-2019 15:06:19
Placing offers: 11-02-2019 15:00:00
Opening offers : 11-02-2019 15:05:00

Requirements and specifications

Działając w oparciu o zapisy regulaminów dotyczących udzielania zamówień o wartości do 30.000 euro w Starostwie Powiatowym w Świdnicy zapraszamy do złożenie oferty na wykonanie inwentaryzacji i modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu świdnickiego, woj. dolnośląskie.

I. Zamawiający:

Powiat Świdnicki NIP:884-23-69-827,  58-100 Świdnica, ul.M.Skłodowskiej-Curie 7
Adres do korespondencji: Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy, ul. Parkowa 2, 58-100 Świdnica

II. Opis przedmiotu zamówienia:
kod CPV - 71355000-1, 71350000-6

1. Specyfika głównych wymagań:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej szczegółowej osnowy poziomej na obszarze powiatu świdnickiego oraz modernizacji  wybranych punktów geodezyjnej szczegółowej osnowy poziomej na obszarze obrębów Piotrowice Świdnickie i Pastuchów, gm. Jaworzyna Śląska. W ramach niniejszej pracy należy:
a) wykonać inwentaryzację wszystkich punktów szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy usytuowanych na terenie powiatu świdnickiego, których dane zachowały się w dokumentach znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym i zostały udostępnione Wykonawcy;
b) wykonać pomiar kontrolny wszystkich punktów szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy usytuowanych na terenie powiatu świdnickiego z dokładnością co najmniej jak dla szczegółów I grupy dokładnościowej ;
c) na obszarze obrębów Piotrowice Świdnickie i Pastuchów, gm. Jaworzyna Śląska wykonać pomiar 63 istniejących, zinwentaryzowanych punktów szczegółowej osnowy poziomej metodą statyczną GPS, obliczyć współrzędne i wysokości w państwowym systemie odniesień przestrzennych,zaktualizować opisy topograficzne;
d) dla punktów, o których mowa w lit.c  zebrać i zestawić dane zgodnie z zakresem informacyjnym określonym w rozdziale 3 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012,poz. 352) dla szczegółowych osnów poziomych w celu aktualizacji bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG);
e) opracować wyniki, sporządzić raporty i dokumentację opisaną w niniejszych warunkach technicznych i przekazać rezultaty pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

 2. Dokładny zakres prac oraz zasady ich wykonania określone zostały w warunkach technicznych realizacji niniejszego zadania będących załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

4. Termin realizacji zamówienia do dnia 31.05.2019 r.

III. Wymagania Zamawiającego oraz dokumenty jakie powinien załączyć Wykonawca na potwierdzenie spełnienia wymagań.

1. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) posiadanie wiedzy i  doświadczenia zawodowego niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, wyrażające się wykonaniem wciągu ostatnich trzech lat, licząc od dnia ogłoszenia zaproszenia do składania ofert, co najmniej dwóch prac dotyczących modernizacji osnowy geodezyjnej;
2) prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej z przedmiotem zamówienia;
3) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem oraz co najmniej uprawnieniami zawodowymi, o których mowa art. 43 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, z min. 5 letnim doświadczeniem zawodowym,

2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych, w szczególności obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał.

3. Na potwierdzenie wymagań Wykonawca powinien złożyć:
1)  oświadczenie, że firma spełnia warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 13-22 ustawy Prawo zamówień publicznych według załącznika nr 3;
2) wykaz osób, które spełniają wymagania określone w ust.1 pkt.3 i będą uczestniczyć w realizacji zadania według załącznika nr 4;
3) dokumenty, z których będzie wynikać, że Wykonawca w ciągu ostatnich 3 latach, licząc od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego, wykonał co najmniej 2 prace geodezyjne dotyczące modernizacji osnowy geodezyjnej z potwierdzeniem, że prace zostały wykonane należycie.

4. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu wykonawca złoży  oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO według załącznika nr 5. 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca mogą przekazywać pisemnie za pomocą platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica lub pisemnie drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@geodezja.swidnica.pl.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Paweł Kaśków – Geodeta Powiatowy, e-mail: sekretariat@geodezja.swidnica.pl, tel./fax 74 852 33 74.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy tj. od 7.15 do 15.15 od poniedziałku do piątku do dnia 7 lutego 2019 r. do godz.15.00.  Zapytania złożone po tym terminie mogą pozostać bez odpowiedzi.

VI. Miejsce i termin składania oferty cenowej.

Ofertę cenową według wzoru nr 6 wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami, o których mowa w pkt.III ust.3 należy złożyć:
- za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica, lub
- w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w siedzibie Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy, ul. Parkowa 2 w sekretariacie pok.204 (II piętro), lub
- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@geodezja.swidnica.pl
do dnia 11 lutego 2019 r. do godz.15.00.

VII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca podaje cenę netto i brutto oraz wysokość stawki podatku VAT za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena powinna zwierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonego postępowania oraz po zawarciu umowy.

W ramach prowadzonego postępowania GKV.222.1.2019 o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w formie zapytania ofertowego będą przetwarzane dane osobowe zawarte w złożonych ofertach. Ponadto dane osobowe zawarte w wybranej ofercie będą przetwarzane dla potrzeb zawarcia umowy i jej dalszej realizacji. Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy informuje, iż:
1)   Administratorem Danych Osobowych będzie Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Parkowa 2, zwane dalej „ADO”. Skontaktować z nim można się poprzez adres e-mail:sekretariat@geodezja.swidnica.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
2) Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Powiatowym Biurze Geodezji i Katastru w Świdnicy jest Pan Wojciech Chudziński. Skontaktować się z nim można poprzez e-mail: iodo@geodezja.swidnica.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego udzielenie zamówienia publicznego GKV.222.1.2019 obejmującego wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej szczegółowej osnowy poziomej na obszarze powiatu świdnickiego oraz modernizacji wybranych punktów geodezyjnej szczegółowej osnowy poziomej na obszarze obrębów Piotrowice Świdnickie i Pastuchów, gm. Jaworzyna Śląska a w przypadku wyboru oferty dla potrzeb zawarcia umowy i jej dalszej realizacji; podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit b i c RODO;
4) dane osobowe zawarte w ofercie mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt.9 RODO, w szczególności w związku z realizacją obowiązku ustawowego w zakresie udzielenia informacji publicznej;
5) dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, organom ścigania lub innym organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
6) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
7) dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych osobowych, nie dłużej niż przez okres wynikający z JRWA (jednolitego rzeczowego wykazu akt) obowiązującego u ADO;
8) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania;
9) nie przysługuje Panu/Pani prawo do usunięcia danych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO oraz prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych spowoduje, że nie będzie możliwe uwzględnienie w niniejszym postępowaniu złożonej oferty;
12) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu.

IX. Informacje dodatkowe.
1. Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert cenowych.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Wszystkie złożone dokumenty (kopie) w niniejszym postępowaniu mają być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
5. Najkorzystniejsza oferta cenowa, to oferta określająca najniższą cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający dopuszcza prowadzenie negocjacji cenowych z Wykonawcami, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
7. Zamawiający poprzez platformę zakupową niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.
8. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez konieczności przeprowadzania ich ponownej oceny.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pozostawienia niniejszego zapytania bez rozstrzygnięcia lub odstąpienia od realizacji niniejszego zadania bez podania przyczyny.

Announcements

2019-02-12 15:15 Anna Kwiatkowska Informujemy, że w niniejszym zapytaniu wpłynęły 4 oferty. Wybrano ofertę cenową przedstawioną przez Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Tomasz Wiatrowski. Cena oferty gross 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy i 00/100 złotych).

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie inwentaryzacji i modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej Wykonanie inwentaryzacji i modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej zgodnie z warunkami technicznymi i opisem zamówienia 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3543 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Formularz oferty - Załączam skan wypełnionego formularza; proszę potwierdzić TAK (Buyer requires the attachment of a file)

Zalacznik_nr_6_Wzor_ [...].doc

(0)
3 Odpis z właściwego rejestru/ centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej/ kopia umowy spółki cywilnej wraz z aneksami - Załączam skan dokumentów; proszę potwierdzić TAK (Buyer requires the attachment of a file) (0)
4 Oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego - Załączam skan oświadczenia; proszę potwierdzić TAK (Buyer requires the attachment of a file)

Zalacznik_nr_3_oswia [...].doc

(0)
5 Wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego - Załączam skan wykazu osób; proszę potwierdzić TAK (Buyer requires the attachment of a file)

Zalacznik_nr_4_wykaz [...].doc

(0)
6 Oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego - Wypełniłem obowiązek informacyjny na potwierdzenie czego załączam skan oświadczenia; proszę potwierdzić TAK (Buyer requires the attachment of a file)

Zalacznik_nr_5_oswia [...].doc

(0)
7 Dokumenty potwierdzające wykonanie co najmniej 2 podobnych prac - Załączam skany dokumentów potwierdzających wykonanie podobnych dostaw; proszę potwierdzić TAK (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views - 80

Send a message