Postępowanie: Wycinka drzew i krzewów

Elżbieta Dąbrowska
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział: Oddział Podlaski z siedzibą w Białymstoku
Terminy:
Składanie ofert: 11-02-2019 13:01:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Przedmiotem zamówienia jest wycinka gałęzi drzew i krzewów rosnących przy zelektryfikowanym torze nr 351, LOK E-7, LOK (lokalizacja drzew zaznaczona na załączonej mapie), na terenie punktu utrzymania taboru kolejowego w Białymstoku przy ul. Kopernika 60.
Warunki realizacji zamówienia:
1. Usuniecie gałęzi o wymiarze nieprzekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa,
2. Wykonanie czynności będących przedmiotem umowy z zastosowaniem właściwej technologii robót, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki ogrodniczej i leśniczej, obowiązującymi przepisami, normami oraz przepisami BHP.
3. Zorganizowanie, oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac przed dostępem osób trzecich,
4. Zapewnienie we własnym zakresie i na swój koszt uzgodnień z PKP Energetyka S.A., w celu czasowego wyłączenia napięcia sieci trakcyjnej oraz stosowanie się do ich zaleceń w czasie wykonywania zamówienia.
5. Wywiezienie gałęzi powstałych po wykonaniu prac na swój koszt.
6.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Adres dostawy

Przewozy Regionalne sp. z o.o. Oddział Podlaski
ul. Kopernika 60
15-397 Białystok

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wycinka gałęzi drzew - 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin realizacji umowy - do dnia 29.03.2019 r. (0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, od dnia otrzymania faktury (0)
3 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość