Postępowanie: Zadanie 1: Remont Budynku Socjalnego z kotłownią w Bazie Paliwnr 3 w Boronowie.Zadanie nr 2: Remont budynku administracyjnego w Bazie Paliw nr w Boronowie-(HZR-231-21-19).

Anna Dąbkowska
PERN S.A.
Terminy:
Składanie ofert: 12-02-2019 10:00:00
Otwarcie ofert : 12-02-2019 10:05:00

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zakupu i warunków udziału w załączonym-Zaproszeniu do złożenia oferty wraz z SIWZ. Ofertę proszę składać tylko poprzez Platformę zakupową, zgodnie z pkt.5 Dział III SIWZ, na której będą zamieszczane również wyjaśnienia na zadane pytania. Załączniki nr 3-6 i 8-9 do SIWZ należy wydrukować w wersji zamieszczonej na Platformie Zakupowej , uzupełnić w częściach tego wymagających i załączyć do oferty w formie skanu (*pdf).

Osoba do kontaktu : Anna Dąbkowska, tel. 24 266 26 72; e-mail: anna.dabkowska@pern.pl

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych obejmujących pełne części zakupu wskazane w Dziale II pkt.1 SIWZ ,możliwe jest złożenie oferty częściowej dotyczącej wykonania jednej wybranej części zakupu , kilku części zakupu lub pełnej oferty na wszystkie części zakupu.

Termin wizji lokalnej: 05.02.2019 r. godz.11.00 po uzgodnieniu z osobą wskazaną w pkt.12.2 SIWZ.

Zamawiający zamieszcza Zmiany do SIWZ z dnia 04.02.2019 r.-Zmianie ulega Formularz Ofertowy. Przy składaniu oferty proszę załączyć do Oferty nowy Formularz Ofertowy.

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Remont budynku socjalnego z kotłownią w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie.Plan Remontowy2019. Remont budynku socjalnego z kotłownią w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie.Plan Remontowy2019-Zadanie nr 1 1 szt. - (0)
2 Remont budynku administracyjnego w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie.Plan Remontowy2019. Remont budynku administracyjnego w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie.Plan Remontowy2019.-Zadanie nr 2 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 80% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin wykonania umowy- dla Zadania 1 10% proszę potwierdzić (0)
3 Gwarncja 10% Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 warunki płatności - zgodnie z par.7 Wzoru Umowy, proszę potwiedzić (0)
5 Gwarancja - zgodnie z par.10 Wzoru Umowy, proszę potwierdzić (0)
6 termin związania ofertą - zgodnie z pkt.10 SIWZ proszę potwierdzić (0)
7 KRS/CEIDG - zgodnie z pkt.1.2 pdpkt.1 Dz.III SIWZ, proszę załączyć skan (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
8 Zaświadczenie ZUS/US - Zgodnie z pkt.1.2 pdpkt.2 Dz.III SIWZ, proszę załączyć skan (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
9 Wykaz Zamówień/Referencje - Zgodnie z pkt.1.2 pdpkt.3a SIWZ ,proszę załączyć skan (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
10 Wykaz wykwalifikowanej kadry technicznej - Zgodnie z pkt.1.2 pdpkt.3 b, Dz.III SIWZ proszę załączyć skan (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
11 Certyfikat ISO - Zgodnie z pkt.1.2.pdpkt.4 Dz.III SIWZ, proszę załączyć skan (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
12 Formularz Ofertowy - Zgodnie z pkt.1.2.pdpkt.5 Dz.III SIWZ, proszę załączyć skan (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
13 Oświadczenie Wykonawcy - Zgodnie z pkt.1.2.pdpkt.6 Dz.III SIWZ, proszę załączyć skan (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
14 Oświadczenie o upadłości - Zgodnie z pkt.1.2.pdpkt.7 Dz.III SIWZ, proszę załączyć skan (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
15 Pełnomocnictwo - Zgodnie z pkt.2.1 pdpkt1, Dz.III SIWZ, proszę dołączyć skan (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
16 Kalkulacja ceny ofertowej/Oświadczenie o wycenie robót dodatkowych - Zgodnie z pkt.2.1 pdpkt.2 Dz.III SIWZ, proszę załączyć skan,/ a także skan o wycenie robót dodatkowych zgodnie z pkt.2.1 pdpkt. 4 Dz.III SIWZ (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
17 Harmonogram rzeczowo-finansowy - Zgodnie z pkt.2.1. pdpkt.3 Dz.III SIWZ,proszę załączyć skan (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
18 Dokument potwierdzający wniesienie wadium - Zgodnie z pkt.2.1.pdpkt.5 Dz.III SIWZ,proszę załączyć skan (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
19 Wykaz Podwykonawców - Zgodnie z pkt.2.1,pdpkt.7 Dz.III SIWZ, proszę załączyć skan (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
20 Wykaz Personelu - Zgodnie z pkt.2.1.pdpkt.8 Dz.III SIWZ, proszę załączyć skan (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
21 Umowa s.c - Jeśli dotyczy proszę załączyć skan, zgodnie z pkt.2.1.pdpkt.10.Dz.III SIWZ (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
22 Umowa Konsorcjum - Jeżeli dotyczy, proszę załączyć skan, zgodnie z pkt.1.5 Dz.III SIWZ (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
23 Cena-dla zadania II 80% Wartość oferty (0)
24 Termin wykonania umowy 10% Proszę potwierdzić (0)
25 Proponowana gwarancja 10% Proszę potwierdzić (0)
26 warunki płatności - zgodnie z par.7 Wzoru Umowy, proszę potwiedzić (0)
27 Gwarancja - zgodnie z par.10 Wzoru Umowy, proszę potwierdzić (0)
28 termin związania ofertą - zgodnie z pkt.10 SIWZ proszę potwierdzić (0)
29 KRS/CEIDG - zgodnie z pkt.1.2 pdpkt.1 Dz.III SIWZ, proszę załączyć skan (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
30 Zaświadczenie ZUS/US - Zgodnie z pkt.1.2 pdpkt.2 Dz.III SIWZ, proszę załączyć skan (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
31 Wykaz Zamówień/Referencje - Zgodnie z pkt.1.2 pdpkt.3a SIWZ ,proszę załączyć skan (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
32 Wykaz wykwalifikowanej kadry technicznej - Zgodnie z pkt.1.2 pdpkt.3 b, Dz.III SIWZ proszę załączyć skan (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
33 Certyfikat ISO - Zgodnie z pkt.1.2.pdpkt.4 Dz.III SIWZ, proszę załączyć skan (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
34 Formularz Ofertowy - Zgodnie z pkt.1.2.pdpkt.5 Dz.III SIWZ, proszę załączyć skan (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
35 Oświadczenie Wykonawcy - Zgodnie z pkt.1.2.pdpkt.6 Dz.III SIWZ, proszę załączyć skan (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
36 Oświadczenie o upadłości - Zgodnie z pkt.1.2.pdpkt.7 Dz.III SIWZ, proszę załączyć skan (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
37 Pełnomocnictwo - Zgodnie z pkt.2.1 pdpkt1, Dz.III SIWZ, proszę dołączyć skan (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
38 Kalkulacja ceny ofertowej/Oiadczenie o wycenie robót dodatkowych - Zgodnie z pkt.2.1 pdpkt.2 Dz.III SIWZ, proszę załączyć skan,a także skan wyceny robót dodatkowych zgodnie z pkt.2.1 pdpkt.4 SIWZ (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
39 Harmonogram rzeczowo-finansowy - Zgodnie z pkt.2.1 pdpkt.2 Dz.III SIWZ, proszę załączyć skan (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
40 Dokument potwierdzający wniesienie wadium - Zgodnie z pkt.2.1.pdpkt.5 Dz.III SIWZ,proszę załączyć skan (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
41 Wykaz Podwykonawców - Zgodnie z pkt.2.1,pdpkt.7 Dz.III SIWZ, proszę załączyć skan (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
42 Wykaz Personelu - Zgodnie z pkt.2.1.pdpkt.8 Dz.III SIWZ, proszę załączyć skan (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
43 Umowa s.c - Jeśli dotyczy proszę załączyć skan, zgodnie z pkt.2.1.pdpkt.10.Dz.III SIWZ (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
44 Umowa Konsorcjum - Jeśli dotyczy, proszę Jeżeli dotyczy, proszę załączyć skan, zgodnie z pkt.1.5 Dz.III SIWZ (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość