Proceeding: Budowa fragmentu sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami cieplnymi do budynków nr 7 i 8 - ul. Zaświat w Bydgoszczy - zadanie 30, znak sprawy 2019/S 020-044441

Deadlines:
Posted : 29-01-2019 13:12:05
Placing offers: 11-02-2019 13:00:00
Opening offers : 11-02-2019 13:15:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia: Budowa fragmentu sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami cieplnymi do budynków  nr 7 i 8 - ul. Zaświat w Bydgoszczy - zadanie 30, znak sprawy 2019/S 020-044441

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Announcements

2019-04-11 11:09 Agata Budzyńska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dz. U. UE znajduje się w załączniku:

2019-04-11 Ogłoszeni [...].pdf

2019-03-14 13:51 Izabela Smejlis 2019-03-14 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-03-14 Informacj [...].pdf

2019-02-11 14:18 Izabela Smejlis 2019-02-11 Informacja z otwarcia ofert

2019-02-11 Informacj [...].pdf

2019-02-01 10:21 Izabela Smejlis Komunikat:
W związku z wystąpieniem nieścisłości co do rozmiaru rzeczowego między SIWZ i dokumentacją projektową (dotyczy metraży rur). Profile i schematy montażowe się pokrywają w długościach i średnicach. Rozbieżności dotyczą średnicy rury 2x114,3/200 oraz 2x88,9/160. Profile i schematy montażowe przedstawiają odpowiednio długości: 2x114,3/200, L=2x48,0mb; 2x88,9/160mm, L=2x20,0mb.
Zamawiający informuje, że zakres rzeczowy należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.
Zakres zamówienia obejmuje:
• Budowę fragmentu sieci ciepłowniczej (oznaczony jako odcinek B-C wzdłuż ul. Zaświat) z rur preizolowanych 2xDN139,7/225, L≈2x20,0 mb, 2xDN114,3/200, L≈2x48,0 mb, 2xDN 88,9/160, L≈2x 19,0 m wraz z kanalizacją teletechniczną HDPE 2xDN 40,
• Budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku nr 7 z rur preizolowanych 2xDN60,3/125 z systemem nadzoru (sygnalizacji stanów awarii) o łącznej długości ok. 2x4,0 m wraz z kanalizacją teletechniczną 2x HDPE DN 40.
• Budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku nr 8 z rur preizolowanych 2xDN60,3/125 z systemem nadzoru (sygnalizacji stanów awarii) o łącznej długości ok. 2x5,0 m wraz z kanalizacją teletechniczną 2x HDPE DN 40

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy 100% Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 167

Send a message