Proceeding: Organizacja odpłatnych szkoleń dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego organizowanych przez UDT O/Katowice Biuro w Gliwicach - znak sprawy ZP-DA-112/18

Alicja Markiewicz
Urząd Dozoru Technicznego Division: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA
Deadlines:
Posted : 25-01-2019 10:58:10
Placing offers: 06-02-2019 11:00:00
Opening offers : 06-02-2019 12:00:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na „Organizację odpłatnych szkoleń dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego organizowanych przez UDT O/Katowice Biuro w Gliwicach” w oferowanym przez Wykonawcę obiekcie hotelarskim, w zakresie zapewnienia m.in.: noclegu, wyżywienia, sal konferencyjnych i dodatkowych pomieszczeń, parkingu, usług dodatkowych. Do oferty należy załączyć dokumenty zgodnie z Ogłoszeniem. Uwaga: Wszystkie dokumenty postępowania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego, tj.: http://bip.udt.gov.pl/przetargi Oferta musi odpowiadać treści Ogłoszenia. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Niniejsza platforma jest narzędziem, które umożliwia złożenie oferty. Proszę ofertę podpisać pod rygorem nieważności i przesłać ją w formie PDF. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt do Centrum Wsparcia Klienta: 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl do wiadomości przetargi@udt.gov.pl.Organizacja odpłatnego szkolenia dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 57

Send a message