Postępowanie: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie bieżącego utrzymania dróg i chodników w pełnym zakresie w specjalności drogowej

Paweł Marchlewski
Gmina Strzegom Oddział: WKSIW
Terminy:
Zamieszczenie : 08-01-2019 10:57:17
Składanie ofert: 11-01-2019 14:30:00
Otwarcie ofert : -

Wymagania i specyfikacja

Zadania Inspektora między innymi:

1)      reprezentowanieZleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji zobowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej z warunkami umowy,dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną,

2)      sprawdzaniejakości wykonywanych robót, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobówbudowlanych wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w  budownictwie.

3)      sprawdzaniei odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie  w próbach i odbiorach technicznych  oraz przygotowywanie i udział w czynnościachodbiorowych,

4)      potwierdzaniefaktycznie wykonanych robót oraz wyegzekwowanie usunięcia ewentualnych wad,

5)      bieżącakontrola wydatków na robotach budowlanych oraz po uzgodnieniu ze Zleceniodawcą korektarzeczowo– finansowa o roboty dodatkowe przy uwzględnieniu rozwiązańzamiennych – oszczędnościowych i sporządzanie protokołów konieczności, pouzgodnieniu ze Zleceniodawcą,

6)      kontrolarozliczenia materiałów powierzonych przez Zleceniodawcę w oparciuo dokumentację,

7)      bieżącakontrola (raz na dzień) robót w toku związanymi z bieżącym utrzymaniem dróg ichodników,

8)      przybyciena każde wezwanie Zleceniodawcy w sprawach dotyczących robót budowlanychobjętych nadzorem,

9)      sporządzeniew każdym cyklu rozliczeniowym do pięciu kosztorysów inwestorskich na robotybudowlane występujące przy bieżącym utrzymaniu dróg i chodników. Wykonaniekosztorysów nastąpi do trzech dni od dnia zgłoszenia przez Zleceniodawcękonieczności sporządzenia kosztorysu.  

Komunikaty

2019-01-17 14:41 Paweł Marchlewski W załączeniu informacja o wyniku rozpoznania cenowego na zadanie: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie bieżącego utrzymania dróg i chodników w specjalności drogowej" w 2019r na terenie Gminy Strzegom.

informacja.PM-170120 [...].pdf

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie bieżącego utrzymania dróg i chodników w pełnym zakresie w specjalności drogowej j.w. 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3037 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 4

Wyślij wiadomość