Proceeding: Aktualizacja, skład, druk i dostawa folderu promocyjnego pn. „Trasy rowerowe okolic Sędziszowa Małopolskiego"

Awatar Pracownika
Piotr Drozd
Gmina Sędziszów Małopolski Division: PPiZP
Deadlines:
Posted : 07-01-2019 11:58:47
Placing offers: 14-01-2019 09:00:00
Opening offers : 14-01-2019 09:05:00

Requirements and specifications

Gmina Sędziszów Małopolski 

ul. Rynek 1                                                                                                                                                                

39-120 Sędziszów Małopolski                                                                                                              

woj. podkarpackie


ZAPYTANIE OFERTOWE              

Zamawiający, Gmina Sędziszów Małopolski zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: Aktualizację, skład, druk i dostawę folderu promocyjnego pn. „Trasy rowerowe okolic Sędziszowa Małopolskiego ”, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986).


1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sędziszów Małopolski, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

tel.: (017) 745 36 36; fax: (017) 22 16 313

adres strony internetowej : www.sedziszow-mlp.pl, www.bip.sedziszow-mlp.pl   

e-mail: p.drozd@sedziszow-mlp.pl, a.machowska@sedziszow-mlp.pl


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiotem zamówienia jest: Aktualizacja, skład, druk i dostawa folderu promocyjnego pn. „Trasy rowerowe okolic Sędziszowa Małopolskiego”.

2.2 Szczegóły zamówienia dla Wykonawcy:

1) Inwentaryzacja w terenie stanu istniejącego wszystkich punktów na poszczególnych pięciu trasach rowerowych (Wędkarska kraina, Pamięć nie umiera, Mała pętla, Średnia pętla, Duża pętla) ujętych w folderze promocyjnym.

2) Aktualizacja po przeprowadzonej inwentaryzacji obecnego folderu obejmująca:

- zmiany związane z przyłączeniem do miasta Sędziszów Małopolski czterech miejscowości: Borek Wielki, Wolica Piaskowa, Wolica Ługowa,  Kawęczyn Sędziszowski i przekształceniem ich w nowe osiedla;

- aktualizacja treści, opisów tras;

- aktualizacja fotografii;

- aktualizacja map w folderze,

- aktualizacja mapy stanowiącej załącznik do folderu – Mapa tras rowerowych okolic Sędziszowa Małopolskiego,

- uzyskanie przed drukiem akceptacji aktualizacji folderu przez Zamawiającego.

3) Skład i druk 3000 szt. folderu promocyjnego: liczba stron - 52, format A5, okładka (papier kredowy 350 g/m2 + folia jednostronnie, wydruk w pełnym kolorze), wnętrze folderu (papier kredowy 135 g/m2, wydruk w pełnym kolorze), szycie zeszytowe, wkładka wewnątrz folderu w postaci mapy (format A2, papier kredowy 135 g/m2, wydruk w pełnym kolorze). Dodatkowo na folderze zamieszczone zostaną informacje dotyczące otrzymanego grantu na realizacje projektu (informacje zostaną przekazane przez Zamawiającego).

4) Dostawa do siedziby Zamawiającego wraz z 1 egz. w wersji elektronicznej-edytowalnej.

2.3 W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert będzie Cena.                            

2.4 Opis sposobu obliczenia ceny:

1) Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium Cena.

2) Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę cenową do dnia 14.01.2019 r. do godz. 9.00 poprzez portal https://platformazakupowa.pl/sedziszowmalopolski ;

3) W formularzu Wykonawca wpisuje łączną cenę brutto;

4) Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny limit ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji i zmianie w toku postępowania.

5) Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy, koszty wszelkich opłat i podatków.


3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do dnia 15.03.2019 r.


4. KOD CPV

79811000-2 Usługi drukowania cyfrowego


5. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY, SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ 

5.1 Zaakceptowane Zapytanie ofertowe

5.2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 3

Dokumenty proszę wypełnić, podpisać, zeskanować i zamieścić poprzez Platformę Zakupową.


6. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

6.1 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.01.2019 r. do godz. 9:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej, https://platformazakupowa.pl/sedziszowmalopolski  

6.2 Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim, ul. Rynek 10, pokój nr 5, w dniu 14.01.2019 r. o godz. 9:05. Otwarcie ofert jest jawne.


7. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY OFERT

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium: 

Cena oferty – 100 % = 100 pkt obliczona wg wzoru C = Cn / Cb x 100 pkt, gdzie: 

C –   oznacza ilość punktów przyznanych w kryterium „Cena”; 

Cn – oznacza cenę najniższej oferty; 

Cb – oznacza cenę badanej oferty.

W kryterium „Cena” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów.


8. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

 8.1 Piotr Drozd,  e-mail: p.drozd@sedziszow-mlp.pl 

8.2 Aneta Machowska, e-mail: a.machowska@sedziszow-mlp.pl


9. ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ

9.1 Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu; 

9.2  nie odpowiadającą warunkom postępowania;

9.3  złożoną po terminie.

9.4 Dodatkowe zastrzeżenia:

9.4.1 Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

9.4.2 Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień  dotyczących ich treści.

9.4.3 Zamawiający jest uprawniony do poprawiania w treści ofert oczywistych omyłek pisarskich, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

9.4.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Postępowania w całości lub w części, bez podawania przyczyn. Postępowanie może zostać unieważnione przez Zamawiającego także po terminie złożenia ofert jeżeli oferta najkorzystniejsza zawiera cenę wyższą od kwoty jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację usług objętych Postępowaniem zgodnie z Wnioskiem powierzenia grantu, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny wynikającej z najkorzystniejszej oferty.

9.4.5 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy lub jeżeli podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.


10. INFORMACJA O ZAKRESIE WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w  szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  pełnomocnika,

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podpisanego i zeskanowanego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym - Załącznik Nr 3


11. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

11.1 Wzór Umowy – Załącznik nr 1,

11.2 Trasy rowerowe okolic Sędziszowa Małopolskiego – Edycja 2014 – Załącznik nr 2,

11.3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – Załącznik nr 3.


Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Announcements

2019-01-11 08:06 Piotr Drozd ODPOWIEDZI NA PYTANIA 3

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2019-01-10 08:47 Piotr Drozd ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2019-01-08 14:33 Piotr Drozd ODPOWIEDZI NA PYTANIA

1. Odpowiedzi na pyt [...].pdf

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Aktualizacja, skład, druk i dostawa folderu promocyjnego pn. „Trasy rowerowe okolic Sędziszowa Małopolskiego" - 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2622 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew do 14 dni, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 41

Send a message