Proceeding: Utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych i terenów szpitala

Deadlines:
Published : 20-12-2018 14:24:53
Placing offers : 28-12-2018 10:00:00
Offers opening : 28-12-2018 10:05:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

1)  W okresiezimowym odśnieżanie, odladzanie, posypywanie solą i piaskiem parkingu oraz wszystkich ciągówkomunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych przylegających do zakładu ( dotyczyul. Warszawskiej, Słowackiego, Legii Wrzesińskiej) zgodnie z załączonym planemsytuacyjnym ( wykonywanie ww. czynnościwedług potrzeb we wszystkie dni tygodnia).

2) W okresie zimowym usługę w zakresie utrzymania wczystości ciągów komunikacyjnych należy wykonać zgodnie z  Regulaminem Utrzymania Czystości  i Porządku na Terenie Miasta i GminyWrześnia  nr XXXV/455/218  z dnia 23.05.2018 r. §3.Parking przed Szpitalem i za budynkiem Przychodni należyutrzymać wg. poniższego standardu: w pierwszej kolejności należy odśnieżyć  oraz posypać pasy ruchu na parkingu w szczególności wjazd  i wyjazd, plac manewrowy do ambulansów orazteren bezpośrednio przylegający do SOR.Prace związane z utrzymanie zimowym  parkingów Wykonawca powinien wykonywaćwyłącznie na telefoniczne zgłoszenie przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego.Dane personalne osób wyznaczonych zostaną przekazane do umowy z Wykonawcą.  Maksymalny czas wykonania usługi ( odzgłoszenia telefonicznego):a)      zaleganie śniegu do 2,5  godz. .b)      gołoledź do 1 godz.  

3) Do ww. usługi byłoby wskazane posiadanie pojazdu zpługiem i solarki o poj. do 5m3 ( na ciągi chodnikowe do 3m3) do uszarstniania oblodzonychpowierzchni.

4) Każdorazowy wjazd na teren Szpitala w celu realizacji usługi musi byćzgłoszony przez Wykonawcę ( kierowcę) i wpisany w Księdze Raportów znajdującejsię w portierni szpitala. Wskazane godziny w księdze będą podstawą do ustaleniagodzin wykonania usługi.

5). Okreswykonywanych usług będzie uzależniony od warunków atmosferycznych.

6). Wspólny słownik zamówień (CPV) 90 62 00.00-9.

7). Czasrealizacji zamówienia: od podpisania umowy do 30.04.2019r.

8). Projekt umowy w załączeniu.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Odśnieżanie 2018-umowa.doc doc 68 2018-12-20 14:24:53 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa utrzymania zimowego ciągów komunikacyjnych i terenów szpitala Cena za 1 roboczogodzinę. 1 h Szpital Powiatowy we Wrześni
ul. Słowackiego 2
62-300 , Września
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od daty otrzymania faktury, proszę potwierdzić (0)
3 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - Skan aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku: • podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nieposiadających osobowości prawnej – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, • osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), • działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników. • Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 509