Proceeding: Utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych i terenów szpitala

Deadlines:
Posted : 20-12-2018 14:24:53
Placing offers: 28-12-2018 10:00:00
Opening offers : 28-12-2018 10:05:00

Requirements and specifications

1)  W okresiezimowym odśnieżanie, odladzanie, posypywanie solą i piaskiem parkingu oraz wszystkich ciągówkomunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych przylegających do zakładu ( dotyczyul. Warszawskiej, Słowackiego, Legii Wrzesińskiej) zgodnie z załączonym planemsytuacyjnym ( wykonywanie ww. czynnościwedług potrzeb we wszystkie dni tygodnia).

2) W okresie zimowym usługę w zakresie utrzymania wczystości ciągów komunikacyjnych należy wykonać zgodnie z  Regulaminem Utrzymania Czystości  i Porządku na Terenie Miasta i GminyWrześnia  nr XXXV/455/218  z dnia 23.05.2018 r. §3.Parking przed Szpitalem i za budynkiem Przychodni należyutrzymać wg. poniższego standardu: w pierwszej kolejności należy odśnieżyć  oraz posypać pasy ruchu na parkingu w szczególności wjazd  i wyjazd, plac manewrowy do ambulansów orazteren bezpośrednio przylegający do SOR.Prace związane z utrzymanie zimowym  parkingów Wykonawca powinien wykonywaćwyłącznie na telefoniczne zgłoszenie przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego.Dane personalne osób wyznaczonych zostaną przekazane do umowy z Wykonawcą.  Maksymalny czas wykonania usługi ( odzgłoszenia telefonicznego):a)      zaleganie śniegu do 2,5  godz. .b)      gołoledź do 1 godz.  

3) Do ww. usługi byłoby wskazane posiadanie pojazdu zpługiem i solarki o poj. do 5m3 ( na ciągi chodnikowe do 3m3) do uszarstniania oblodzonychpowierzchni.

4) Każdorazowy wjazd na teren Szpitala w celu realizacji usługi musi byćzgłoszony przez Wykonawcę ( kierowcę) i wpisany w Księdze Raportów znajdującejsię w portierni szpitala. Wskazane godziny w księdze będą podstawą do ustaleniagodzin wykonania usługi.

5). Okreswykonywanych usług będzie uzależniony od warunków atmosferycznych.

6). Wspólny słownik zamówień (CPV) 90 62 00.00-9.

7). Czasrealizacji zamówienia: od podpisania umowy do 30.04.2019r.

8). Projekt umowy w załączeniu.

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa utrzymania zimowego ciągów komunikacyjnych i terenów szpitala Cena za 1 roboczogodzinę. 1 h Szpital Powiatowy we Wrześni
ul. Słowackiego 2
62-300 , Września
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3396 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od daty otrzymania faktury, proszę potwierdzić (0)
3 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - Skan aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku: • podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nieposiadających osobowości prawnej – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, • osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), • działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników. • Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views - 67

Send a message