Proceeding: Dostawa 9 sztuk urządzeń rentgenowskich służących do detekcji podejrzanych, potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów, nr sprawy 334/Cut/18/DG

Dorota Gawerska
Komenda Główna Policji
Deadlines:
Posted : 11-12-2018 14:39:23
Placing offers: 11-01-2019 09:30:00
Opening offers : 11-01-2019 10:00:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Announcements

2019-04-10 13:14 Dorota Gawerska W załączeniu przekazuję ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

334_ogl o udzieleniu [...].pdf

2019-02-06 14:23 Dorota Gawerska Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

FZF_1412_19.pdf

2019-01-14 12:57 Dorota Gawerska Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

334_informacja_otwar [...].pdf

2019-01-04 08:50 Dorota Gawerska Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję treść pytań i odpowiedzi.

FZF_67_19.pdf

2018-12-20 16:03 Dorota Gawerska Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję pytania i odpowiedzi oraz zmianę treści SIWZ.

FZF_15090.pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 138

Send a message