Proceeding: DOA.200.21/2018 Sporządzenie dokumentacji projektowej sieci wod-kan i układu drogowego dla projektowanego osiedla przy ulicy Darzyborskiej w Poznaniu

Deadlines:
Posted : 06-12-2018 13:42:39
Placing offers: 29-01-2019 12:00:00
Opening offers : 29-01-2019 12:30:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Announcements

2019-06-10 09:50 Magdalena Swornowska-Sajniak W załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

171_ogłoszenie o udz [...].pdf

2019-05-17 15:09 Magdalena Swornowska-Sajniak W załączeniu wyniki postępowania.

171_wyniki_wszyscy.p [...].pdf

2019-01-29 15:21 Magdalena Swornowska-Sajniak Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

171_informacja z otw [...].pdf

2019-01-18 14:54 Magdalena Swornowska-Sajniak Zamawiający zamieszcza pytania i odpowiedzi na pytania do treści SIWZ

171_wszyscy_pytania [...].pdf

2019-01-15 09:35 Magdalena Swornowska-Sajniak Zamawiający załącza opublikowane ogłoszenie - sprostowanie.

171_Sprostowanie ogł [...].pdf

2019-01-11 13:08 Magdalena Swornowska-Sajniak Zamawiający zamieszcza pytania i odpowiedzi na pytania do treści SIWZ wraz z wymienionymi w piśmie załącznikami, tj.:
- warunki techniczne wydane przez Aquanet,
- wytyczne do opracowania koncepcji programowej kanalizacji deszczowej rejonu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Darzyborskiej w Poznaniu

warunki techniczne a [...].pdf

WYTYCZNE DO OPRACOWA [...].pdf

171_wszyscy_pytania [...].pdf

2018-12-28 07:59 Magdalena Swornowska-Sajniak Zamawiający informuje, że wszelkie oświadczenia składane przez Wykonawców w trakcie postępowania na wzorze formularzy zamieszczonych przez Zamawiającego na platformie winny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza zmodyfikowane formularze oświadczeń.

171_nowe formularze. [...].doc

2018-12-07 09:16 Justyna Bittner-Dobak Zamawiający dołącza dodatkowe wytyczne

dodatkowe wytyczne.p [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 245

Send a message