Proceeding: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń do diagnostyki obrazowej - nr sprawy 22/PN/2018

Deadlines:
Posted : 06-12-2018 09:14:14
Placing offers: 08-01-2019 10:30:00
Opening offers : 08-01-2019 10:45:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 123.26 2018-12-06 09:14:14 Proceeding
JEDZ_22_2018.zip zip 83.83 2018-12-06 09:14:14 Proceeding
SIWZ_USG.doc doc 966.5 2018-12-06 09:14:14 Proceeding
Zal_1_Arkusz oferty.doc doc 280.5 2018-12-06 09:14:14 Proceeding
Zal_2_wzór umowy.doc doc 852.5 2018-12-06 09:14:14 Proceeding
Zal_3_FO.doc doc 40.5 2018-12-06 09:14:14 Proceeding
zal_4_GK.doc doc 36 2018-12-06 09:14:14 Proceeding
sprostowanie_ogl.pdf pdf 66.11 2018-12-11 11:39:02 Public message
art_86_info.doc doc 806.5 2019-01-09 13:33:39 Public message
WYNIK.pdf pdf 266.8 2019-02-06 14:34:38 Public message

Announcements

2019-02-06 14:34 Anna Gąska Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

WYNIK.pdf

2019-01-09 13:33 Anna Gąska Informacja o złożonych ofertach

art_86_info.doc

2018-12-11 11:39 Anna Gąska Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

sprostowanie_ogl.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 2

Send a message to buyer