Proceeding: Klamka przedziału maszynisty

Michał Prokopiuk
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Division: Oddział Lubelski z siedzibą w Lublinie
Deadlines:
Posted : 05-12-2018 09:11:37
Placing offers: 07-12-2018 09:11:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Przedmiotem zamówienia jest:

Klamka przedziału maszynisty (zdjęcia w załącznikach) z cylindrem OT 200 szary, ART. 155680 nr pozycji 9432-1700-00-0023


Dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy do ul. Gazowa  4 20-406 Lublin w ciągu 14 dni od dniaprzesłania zamówienia. Forma płatności: przelew 30 dni od dnia otrzymaniaprzedmiotu dostawy wraz z fakturą.1. Dostawca oświadcza, żedostarczane materiały spełniają wymagania techniczne, a w szczególności:a) odpowiadają wszystkim cechomokreślonym w zapytaniu,b) są fabrycznie nowe.2. Dostawca dołączy (jeśli jestto wymagane) do każdego dostarczanego do Odbiorcy asortymentu stosowne atesty,certyfikaty, świadectwa jakości producenta lub innego uprawnionego podmiotupotwierdzające zgodność produktu z deklarowanymi parametrami technicznymi ijakościowymi.3. Zamawiający zastrzega sobie:a/ możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podaniaprzyczyny oraz unieważnienia postępowania;b/ możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania przed upływem terminuskładania ofert;c/ po zakończeniu zapytania możliwość rozpoczęcia II etapu w formie aukcjizniżkowej.d/ możliwość swobodnego wyboru oferty.4. Wszystkie informacjeprzekazane od Oferentów będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposóbudostępniane publicznie.5. Wykonawca zobowiązuje się dozapłaty Zamawiającemu kary umownej za:a) zwłokę w wykonaniu przedmiotudostawy w wysokości 0,1% wynagrodzenia Dostawcy za każdy dzień zwłoki,b) odstąpienia przez Dostawcę od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nieponosi odpowiedzialności w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy.c) odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które Dostawcaponosi odpowiedzialność w wysokości 5% wynagrodzenia WykonawcyW przypadku problemówtechnicznych związanych z obsługa platformy proszę kontaktować się z CentrumWsparcia Klienta - tel. 61 646 00 24

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Klamka przedziału maszynisty (zdjęcia w załącznikach) z cylindrem OT 200 szary, ART. 155680 nr pozycji 9432-1700-00-0023 -

klamka przedziału ma [...].jpg

klamka przedziału ma [...].jpg

4 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2802 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 14

Send a message